"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Masteruppsats i nationalekonomi II, 15 hp

Engelskt namn: Master Thesis in Economics II

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 2NE050

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Inst styrelsen, 2007-09-26

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-10-28

Innehåll

Kursen består av tre delmoment.

Moment 1: Grunderna för uppsatsskrivande (The basics of essay writing) (1 hp/1 ECTS)
Kursen startar med en föreläsning där grunderna i en uppsats repeteras. Utöver detta består den inledande delen av att studenten vid ett seminarium presenterar sin egen idé och deltar i konstruktiva diskussioner om andra studenters uppsatsidéer.
 
Moment 2: Uppsatsarbete (Essay writing) (13 hp/13 ECTS)
Uppsatsarbetet sker enskilt och med stöd av en handledare utsedd av enheten. Arbetet syftar till att utveckla studentens färdigheter i att formulera forskningsfrågeställningar, använda nationalekonomisk teori och metod samt att med hjälp av dessa dra rimliga slutsatser av sin studie. En viktig del i momentet är att utveckla sin förmåga att skriftligt presentera sina resultat.
 
Moment 3: Seminarium (Seminars) (1 hp/1 ECTS)
Vid seminarierna som genomförs i slutet av kursen skall varje student enskilt presentera och försvara sin uppsats. Utöver detta skall studenten vara huvudopponent på en annan students uppsats samt sidopponent på ytterligare minst två uppsatser.  
Muntligt kritisera andra studenters verk samt bidra med konstruktiva synpunkter i dialog med andra.

Förväntade studieresultat

Moment 1:
Efter genomgånget moment förväntas den studerande kunna:

  • Bedöma och konstruktivt diskutera andra studenters arbeten, ge förslag på förbättringar samt att kritiskt kunna reflektera över och utveckla egna uppsatsidéer. 

Moment 2:
Efter genomgånget moment förväntas den studerande kunna:

  • Identifiera och formulera en nationalekonomisk forskningsfrågeställning samt relatera denna till relevant tidigare forskning.
  • Självständigt välja, motivera och tillämpa relevant teori och metod, samt att organisera en studie, för att kunna besvara den valda forskningsfrågeställningen. Studenten skall i valet av teori och metod tydligt visa att denne kan använda sig av kunskaper från studierna på masternivån.
  • Analysera och presentera och motivera dragna slutsatser av en egenhändigt genomförd studie.
  • Skriva en uppsats med ett bra språk som följer formaliakraven och som färdigställs inom givna tidsramar. 

Moment 3:
Efter genomgånget moment förväntas den studerande kunna:

  • Muntligt, och med hjälp av relevanta tekniska hjälpmedel, presentera egna vetenskapliga resultat samt kunna argumentera för sina slutsatser.
  • Kursen består av tre delmoment.

Behörighetskrav

90 hp varav minst 75 hp i nationalekonomi där 15 hp måste vara på kandidatnivå (G2F). Utöver detta krävs även Matematik för ekonomer I D7 och Masteruppsats i nationalekonomi I, eller motsvarande. Engelska 6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av före­läsningar, seminarier samt individuell handledning.
 

Examination

Examinationen sker dels i form av mindre inlämningsuppgifter, dels i form av ett aktivt deltagande och presentation vid seminarier samt genom en skriftlig uppsats. På moment ett och tre ges ettdera betygen underkänd eller godkänd. På moment två ges ettdera betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som god­känts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
För erhållande av betyget godkänd på hela kursen krävs att alla tre moment är god­kända. För betyget väl godkänd krävs dessutom betyget väl godkänd på moment två, ”Uppsatsarbete”.

Studerande som inte godkänns på moment ett eller tre har rätt till ett kompletterande provtillfälle i nära anslutning till dessa. Student som underkänns på moment två har rätt att lägga fram sin uppsats vid nästa termins uppsatskurs. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos rektor vid Handelshögskolan begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.