"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Masteruppsats psykologi, 15 hp

Engelskt namn: Master´s Thesis in Psychology (two years)

Denna kursplan gäller: 2023-08-21 och tillsvidare

Kurskod: 2PS108

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2014-12-01

Reviderad av: Prefekten, 2022-10-07

Innehåll

Den studerande ska under handledning genomföra och avrapportera ett omfattande självständigt forskningsarbete på mycket avancerad nivå. Detta innebär en innehållslig fördjupning inom något av de forskningsområden som finns representerade vid institutionen. Kursen ger färdighetsträning avseende formulering av frågeställningar och hypoteser, undersökningsplanering, datainsamling, dataanalys och utvärdering av resultat samt av rapportering genom rapportskrivande och ett seminarium.

Förväntade studieresultat

Efter kursen ska den studerande med stor självständighet kunna:
- formulera en eller fler frågeställningar och hypoteser som bygger på aktuell empirisk och teoretisk kunskap inom det valda området för det självständiga arbetet,
- välja lämplig design och mätinstrument för frågeställningen,
- insamla data utifrån vald design och mätinstrument,
- genomföra en lämplig analys av sitt material,
- dra rimliga slutsatser,
- förhålla sig kritiskt till sina egna resultat,
- skriva en forskningsrapport enligt APA-manualen, och publicera rapporten,
- försvara sitt empiriska arbete vid ett ventileringsseminarium vilket innebär att sakligt kunna diskutera dess styrkor och svagheter samt beakta det egna perspektivets och sammanhangets betydelse.
- genomföra en opposition och på ett sakligt och informativt sätt presentera och diskutera styrkor och svagheter i andras arbeten.

Behörighetskrav

Avslutade kurser inom huvudområdet psykologi eller motsvarande om 120 hp, varav 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet psykologi eller motsvarande. Dessutom krävs en uppsatskurs inom huvudområdet psykologi motsvarande minst 15 hp (som kan ingå i de 30 hp som krävs på avancerad nivå).
Dessutom krävs Engelska A/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Den studerande arbetar i nära samarbete med handledare och/eller forskargrupp. Ämne
för det självständiga arbetet väljs inom något av institutionen forskningsinriktningar. Kursen omfattar också ett antal seminarier. Handledning ges inom ramen för de tider som gäller för uppsatskursen.

Examination

Examinationen utgörs av fem delar: ett uppsats-pm, en skriftlig rapport, försvar av den egna uppsatsen, en presentation och kritisk diskussion (opponering) av någon annans uppsats, samt publicering sin egen rapport i DiVA. Uppsats-PM skrivs och godkänns på ett seminarium. Det skriftliga uppsatsarbete presenteras och försvaras av studenten vid ett ventileringsseminarium där även det muntliga försvaret bedöms. Vidare krävs godkänd genomförd presentation och opponering på en annan uppsats. Examination av det självständiga arbetet sker genom granskning i en uppsatskommitté. Ett sammanvägt betyg sätts på dels arbetsprocessen, dels den färdiga rapporten, med något av betygen underkänd, godkänd och väl godkänd. För uppsats-pm, opponering, presentation och försvar av egen uppsats ges betygen Godkänt och Underkänt på respektive del.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt fastställt schema. Studenten har möjlighet att genomföra prov vid totalt fem tillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap.22 §). Begäran om ny examinator ställs till nämnden för grundutbildning, institutionen för psykologi.
TILLGODORÄKNANDE
Ansökan om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet kan ske. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis kommer detta att motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 34

Kurslitteratur

Kurslitteratir väljs i samråd med handledaren- Course literature is choosen together with the supervisor.