Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Matematik 2 för lärande och undervisning för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp

Engelskt namn: Mathematics 2 for Education and Teaching for Early Years Classes and Grades 1-3

Denna kursplan gäller: 2021-08-16 och tillsvidare

Kurskod: 6MN052

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-07-01

Innehåll

Kursen behandlar matematisk ämnesteori, ämnesdidaktik och -metodik, med fokus på arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 utgående från grundskolans uppdrag och styrdokument samt relevant forskning och beprövad erfarenhet. Här ingår såväl övergripande förhållningssätt och organisering av undervisning som specifika aktiviteter och praktiker.  

Det centrala matematiska innehållet är geometri, sannolikhet, statistik, kombinatorik samt programmering. Genomgående kopplas innehållet till kursplanens förmågemål.

Vidare behandlas uppföljning och bedömning av elevers matematiklärande som grund för fortsatt lärande och för att utforma undervisning utifrån alla elevers erfarenheter och behov. Som en del i detta läggs särskilt fokus på hur matematiken kan göras tillgänglig för att förebygga matematiksvårigheter, inkluderande arbetssätt samt kunskaper om, och anpassningar för, elever i behov av särskilt stöd.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs förväntas studenten, utifrån styrdokument, relevant forskning och beprövad erfarenhet, kunna:
 
Kunskap och förståelse
 • redogöra för elevers kunskapsutveckling beträffande geometri, statistik, sannolikhet och kombinatorik,
 • redogöra för möjliga orsaker till matematiksvårigheter och hur de kan förebyggas,
 • beskriva varierade arbetssätt som möjliggör matematiska utmaningar för alla elever,
 • redogöra för och använda grundläggande begrepp, symboler och metoder med relevans för undervisningen inom ämnesområdena geometri, statistik, kombinatorik och sannolikhetslära,
 • lösa matematiska uppgifter kopplat till det centrala innehåll som bearbetas i kursen,
Färdighet och förmåga 
 • tolka och omsätta styrdokumentens mål inom kursens ämnesområden,
 • planera, genomföra, utvärdera och utveckla matematikundervisning som skapar förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,  
 • kartlägga, dokumentera, bedöma och kommunicera elevers matematiska utveckling, 
 • använda digitala verktyg i undervisningen,
 • programmera i visuella programmeringsmiljöer,
Värderingsförmåga och förhållningsätt 
 • reflektera över hur olika didaktiska val påverkar elevers möjligheter att tillägna sig matematikkunskaper,
 • kritiskt granska och värdera olika bedömningsmetoders användbarhet i olika situationer,
 • utifrån analyser av olika läromedel värdera hur dessa svarar mot styrdokumentens mål.

Behörighetskrav

Univ: 15 hp inom matematik för grundskolans tidigare år, exempelvis "Matematik 1 för lärande och undervisning för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6", eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs dels via lärplattformar som t.ex.Canvas, dels via kursträffar online. Undervisningen bygger i betydande omfattning på de studerandes aktiva medverkan, individuellt och i grupp, vilket kräver obligatorisk närvaro vid seminarier, tillämpningsövningar och redovisningar. Studenten ansvarar för att genomföra didaktiska uppdrag med elever.

Examination

Kursens förväntade studieresultat examineras i enlighet med nedanstående föreskrifter. 

Examinationen sker genom följande prov:
 • Individuell skriftlig salstentamen,
 • tre individuella skriftliga inlämningsuppgifter,
 • muntlig examination genom aktivt deltagande vid seminarier och tillämpningsövningar
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov är godkända. Vid de muntliga seminarierna ges endast något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U). För skriftlig salstentamen samt de individuella skriftliga uppgifterna ges något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). 

Kursbetyg beslutas först när alla prov är genomförda. För betyget väl godkänt (VG) krävs utöver att samtliga prov bedömts med resultatet godkänt (G), även att den skriftliga salstentamen samt minst två (2) av de skriftliga uppgifterna bedömts med resultatet väl godkänt (VG). Om någotdera av kursens prov bedömts med resultatet underkänt (U), sätts slutbetyget underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på kursens samtliga prov. 

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå
universitets Regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå (FS 1.1-2368-18). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds
istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett
omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle. 

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-1230-20).

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Föreskrifter vid övergångar
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.