Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Matematik för ekonomer I D7, 7,5 hp

Engelskt namn: Mathematical Economics I D7

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 2NE007

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Prefekt, 2009-01-19

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-10-28

Innehåll

Kursen behandlar matematiska metoder som är bra hjälpmedel för att kunna tillämpa nationalekonomiska teorier och förstå nationalekonomisk litteratur. Kursen inleds med en snabb repetition av jämviktsanalys. Därefter introduceras matrisalgebra i syfte att underlätta analyser av flerekvationsmodeller. Under denna del definieras matriser och vektorer samt matematiska lagar för matriser och hur matrisalgebra kan användas för att identifiera jämnvikter.

Kursen fortsätter sedan med en repetition kring komparativ statik och deriveringsregler i modeller med en förklarande variabel följt av motsvarande komponenter för generella funktionsmodeller.

Den tredje delen av kursen behandlar optimeringsproblem. I detta ingår bland annat Maclaurin and Taylorserieexpansioner, andra ordningens derivattest, och derivattest av ordningen N. Exponentiella och logaritmiska funktioner repeteras liksom optimering under
likhets- och olikhetsrestriktioner.

Den sista delen av kursen handlar om integraler och inkluderar regler för integrering samt egenskaper för definita integraler.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:
- Definiera och använda de olika ingredienser i matematiska modeller så som olika typer av funktioner och set
- Använda reglerna för exponenter
- Derivera och integrera funktioner
- Behärska jämviktsanalys och matrisalgebra
- Behärska komparativ statik
- Förstå och kunna använda Envelopeteoremet
- Sätta upp och lösa optimeringsproblem utan bivillkor, med likhetsrestriktioner, och med olikhetsrestriktioner
- Förstå relationen mellan diskontering i diskret och kontinuerlig tid.
- Förstå och korrekt använda vedertagna begrepp inom ovan nämnda områden, såsom Taylorexpansion, Cramers regel och homogena funktioner
-Redovisa lösningar på problem inom ovan nämnda områden på ett logiskt och tydligt sätt.

Behörighetskrav

90 hp varav minst 75 hp i nationalekonomi där 15 hp måste vara på kandidatnivå (G2F). Engelska 6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar.

Examination

Examinationen sker i form av skriftligt salsexamination efter kursens slut.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas ett ytterligare provtillfälle i nära anslutning härtill. Därpå följande tentamensmöjligheter ges i regel i samband med att kursen anordnas nästa gång. Därutöver anordnas ett extra
tentamenstillfälle varje läsår i slutet av augusti. Information lämnas av studievägledaren eller studiesekreteraren.

På kursen ges ettdera betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos rektor för Handelshögskolan begära att annan lärare utses att bestämma betyg.

I normalfallet finns det ingen möjlighet till komplettering av underkända betyg. I undantagsfall kan en studerande som på någon examinerande del fått betyget ”Underkänd” , om examinator (ej undervisande lärare) finner det lämpligt, få genomföra en kompletterande uppgift. Den kompletterande uppgiften skall vara av mindre karaktär, tydligt relaterad till det eller de
kunskapsmål som ej är uppfyllda samt vara genomförd i nära anslutning till den ursprungliga uppgiften.

Tillgodoräknanden
Tillgodoräknande sker i enlighet med Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Baslitteratur

Fundamental methods of mathematical economics
Chiang Alpha C., Wainwright Kevin
4. ed. : New York : McGraw-Hill : 2005 : 688 s. :
ISBN: 0-07-123823-9 (hft.)
Se bibliotekskatalogen Album

Eventuellt anvisat material kan tillkomma. Maximal kostnad är 50 kronor.