Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Matematik för förskolan, 7,5 hp

Engelskt namn: Mathematics for Preschool

Denna kursplan gäller: 2019-01-07 och tillsvidare

Kurskod: 6MN045

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-02-20

Reviderad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-01-30

Innehåll

I kursen behandlas, utifrån relevant forskning och beprövad erfarenhet, barns matematiserande och utveckling av matematiskt kunnande. Likaså behandlas förskollärarens roll och möjligheter att främja den matematiska utvecklingen.
Innehållet i de matematiska aktiviteter som beskrivs i förskolans och förskoleklassens läroplaner bearbetas genom föreläsningar, tillämpningsövningar och seminarier. Likaså belyses lärmiljöns betydelse för barnens matematiska utveckling.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för grunder och förutsättningar för barns matematikutveckling, med stöd i relevant forskning, beprövad erfarenhet samt förskolans och förskoleklassens läroplan
 • redogöra för grundläggande begrepp kopplade till det matematiska innehåll som beskrivs i förskolans samt förskoleklassens läroplan
Färdighet och förmåga
 • beskriva och formulera, med hjälp av adekvat terminologi, hur barn utvecklar förståelse för matematiska begrepp,
 • identifiera matematik i vardagssituationer,
 • planera och genomföra matematiska aktiviteter lämpliga för förskolans och förskoleklassens verksamhet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • beskriva och värdera hur olika lärmiljöer, metoder och arbetssätt kan stimulera och utmana barns matematiklärande,
 • reflektera över det egna förhållningssättet till matematik utifrån de mål och riktlinjer som förskolans och förskoleklassens läroplan anger

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursens innehåll bearbetas genom litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, fältstudier, grupparbeten och tillämpningsövningar.

Seminarier, tillämpningsövningar och fältstudier är examinerande och kräver därmed obligatorisk närvaro. Vissa moment underlättas om studerande har tillgång till egen dator eller surfplatta. Fältstudien och en tillämpningsövning genomförs utomhus.

Examination

Kursens förväntade studieresultat examineras i enlighet med nedanstående föreskrifter.

Kursen examineras genom följande prov:
 • Individuell skriftlig salstentamen
 • individuell skriftlig reflexionsuppgift inför seminarier,
 • muntlig examination i samband med aktivt deltagande i seminarier,
 • gruppvis examination av tillämpningsövningar,
 • fältstudieuppgift som genomförs i grupp med elever och redovisas både muntligt och skriftligt i rapportform.
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov är godkända. Vid fältstudien, seminarier, tillämpningsövningar, samt gruppvis skriftlig inlämningsuppgift ges endast något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U). Den individuella skriftliga salstentamen bedöms med resultatet väl godkänt (VG), godkänt (G) och underkänt (U). 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Slutbetyg på kursen beslutas först när alla prov är genomförda. För betyget väl godkänt (VG) krävs utöver att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G), även att den skriftliga individuella salstentamen bedöms med resultatet väl godkänt (VG). Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts slutbetyget underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på kursens samtliga prov.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå. Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-501-15)

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Programtillhörighet
Kursen ingår som en obligatorisk kurs i förskollärarprogrammet.

Föreskrifter vid övergångar
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 5

Matematikundervisning i förskolan : att se världen i ljuset av matematik
Björklund Camilla, Palmér Hanna
Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : [2018] : 276 sidor :
ISBN: 9789127822580
Se bibliotekskatalogen Album

Förskolans matematik
Flognman Carl Johan, Helenius Ola, Nyström Peter, Wikström Rose-Marie
Reviderad och utökad nyutgåva : Göteborg : Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet : [2019] : 96 sidor :
ISBN: 9789185143375
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Molander Kajsa
Leka och lära matematik ute
Falun : Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond : [2008?] : 88 s. :
ISBN: 9789163306228
Se bibliotekskatalogen Album

Palmer Anna
Hur blir man matematisk? : att skapa nya relationer till matematik och genus i arbetet med yngre barn
Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 136 sidor :
ISBN: 9789147138241
Se bibliotekskatalogen Album

Problemlösning som utgångspunkt : matematikundervisning i förskoleklass
Palmér Hanna, van Bommel Jorryt
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 112 s. :
ISBN: 9789147117154
Se bibliotekskatalogen Album

Övrigt: Artiklar tillkommer och tillhandahålles av institutionen
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :

Referenslitteratur

De yngsta barnens matematik
Björklund Camilla, Franzén Karin
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 192 s. :
ISBN: 9789147111664
Se bibliotekskatalogen Album

Doverborg Elisabet
Små barns matematik : undervisning & lärande
2 rev. uppl. : Göteborg : NCM, Göteborgs universitet : 2016 : 169 s. :
ISBN: 9789185143290
Se bibliotekskatalogen Album

Tänka, resonera och räkna i förskoleklass
Sterner Görel, Helenius Ola, Wallby Karin
Göteborg : NCM, Göteborgs universitet : 2014 : 201 s. :
ISBN: 9789185143252
Se bibliotekskatalogen Album