Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Materiell kultur i museer, 7,5 hp

Engelskt namn: Material Culture in Museums

Denna kursplan gäller: 2021-01-18 till 2023-01-15 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1MU042

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Museologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-09-03

Innehåll

Undervisningen är nätbaserad och innefattar litteraturstudier, analysövningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

Kursen behandlar museologiska perspektiv på materiell kultur med fokus på föremålens roll i museer. Under kursen diskuteras och analyseras materiell kultur i relation till olika slags museer utifrån främst internationell museologisk forskning. Kursen behandlar även relationer mellan föremål, besökare och museer i förhållande till teman som rör kulturell och social hållbarhet.   
Undervisningen innefattar litteraturstudier, analysövningar och skriftliga inlämningsuppgifter.
Kursen ges som fristående kurs och som valbar kurs på termin 6 på Branschutbildningen för museer och kulturarv.

Förväntade studieresultat

Efter godkänd kurs ska studenten:
  • visa grundläggande kunskaper om vad materiell kultur innebär inom museologisk forskning
  • visa förståelse för hur materiell kultur gestaltas och används i konkret verksamhet på museer
  • självständigt kunna formulera, problematisera och diskutera perspektiv på materiell kultur i relation till museer i en fördjupningsuppgift

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen är uteslutande nätbaserad och består av instuderingsmateriel, uppgifter och handledning via universitetets lärplattform. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via webbplattformen. Detta innebär att de studerande måste ha tillgång till dator och internet för att kunna fullgöra de i kursen ingående uppgifterna.


För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Kontakta Studentcentrum för mer information.

Examination

Examinationen sker löpande genom obligatoriska uppgifter samt en avslutande fördjupningsuppgift.

Examination sker enligt graderna Väl godkänt, Godkänt och Underkänt. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie tillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle inom två månader, samt ett uppsamlingsprov inom ett år.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och äger rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har denne rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För betyget Väl godkänd på kursen fordras Väl godkänd på fördjupningsuppgiften.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.


Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 3

Observera att kurslitteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar, dock senast två månader före kursstart

Dudley Sandra H.
Museum materialities : objects, engagements, interpretations
London : Routledge : 2010 : 289 s. :
ISBN: 978-0-415-49218-8 (pbk.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Fritsch Juliette
Museum Gallery Interpretation and Material Culture
Ingår i:
Museum gallery interpretation and material culture
New York : Routledge : 2011 : 263 s. :
https://ebookcentral.proquest.com/lib/umeaub-ebooks/reader.action?docID=1099469#
Obligatorisk

Sensible Objects : Colonialism, Museums and Material Culture
Edwards E, Gosden C, Phillips R. B.
Taylor and Francis : 206 :
E-bok
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar

Creative Matter: New Materialism in Art Education Research, Teaching, and Learning
Hood E. J, Kraehe A. M
Studies in Art Education 70:2 : 2017 : 32-38 : 2017 :
Artikel
Obligatorisk

Artiklar och material kan tillkomma enligt lärares anvisningar.