"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Materiell kultur i museer, 7,5 hp

Engelskt namn: Material Culture in Museums

Denna kursplan gäller: 2024-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 1MU042

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Museologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-09-03

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2023-10-03

Innehåll

Kursen behandlar museologiska perspektiv på materiell kultur med fokus på föremålens roll i museer. Under kursen diskuteras och analyseras materiell kultur i relation till olika slags museer utifrån främst internationell museologisk forskning. Kursen behandlar även relationer mellan föremål, besökare och museer i förhållande till teman som rör kulturell och social hållbarhet.  

 Modul 1: Föremålens roll och mening, 2,5 hp
The role and meaning of objects
Modulen behandlar främst föremålens betydelse, roll och funktion i en bred kontext. Här diskuteras och analyseras även föremålens värde samt relationer mellan människor, omgivning och föremålens materialitet.
 
Modul 2: Materiell kultur i museal kontext, 5 hp
Material culture in a museum context
Modulen behandlar främst materiell kultur i museer med fokus på utställningar, samlingar och besökare. Här diskuteras även museiföremålens värdeladdning i det museala sammanhanget.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Föremålens roll och mening, 2,5 hp
För godkänd kurs ska den studerande med avseende på kunskap och förståelse 

  • visa grundläggande kunskaper om vad materiell kultur innebär inom museologisk forskning,

För godkänd kurs ska den studerande med avseende på färdighet och förmåga 

  • visa förmåga att självständigt kunna reflektera över definitioner av materialitet, kultur och föremål.

Modul 2: Materiell kultur i museal kontext, 5 hp

För godkänd kurs ska den studerande med avseende på färdighet och förmåga 

  • självständigt kunna formulera, problematisera och diskutera perspektiv på materiell kultur i relation till museer.

För godkänd kurs ska den studerande med avseende på värderingsförmåga och förhållningssätt 

  • visa förståelse för hur materiell kultur gestaltas och används i konkret verksamhet på museer

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad men ett schemalagt seminarium förekommer under dagtid. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via webbplattformen. Detta innebär att de studerande måste ha tillgång till dator och internet för att kunna fullgöra de uppgifter som ingår i kursen. I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.  

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Kontakta Studentcentrum för mer information. 

Examination

Modul 1: Föremålens roll och mening, 2,5 hp
Modulen examineras genom en individuell skriftlig examinationsuppgift. Betygsskalan för individuell examinationsuppgift är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på individuell examinationsuppgift. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Väl godkänd på individuell examinationsuppgift.

Modul 2: Materiell kultur i museal kontext, 5 hp
Modulen examineras genom skriftliga uppgifter och en individuell skriftlig examinationsuppgift. Betygsskalan för skriftliga uppgifter är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för individuell examinationsuppgift är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på skriftliga uppgifter samt på individuell examinationsuppgift. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på skriftliga uppgifter samt Väl godkänd på individuell examinationsuppgift.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. 
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.  

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

 
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på Modul 2.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Tillgodoräknande  
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).  
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.  

 

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.  

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 3

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Modul 1: Föremålens roll och mening, 2,5 hp

Creative Matter: New Materialism in Art Education Research, Teaching, and Learning
Hood E. J, Kraehe A. M
Studies in Art Education 70:2 : 2017 : 32-38 : 2017 :
Artikel
Obligatorisk

Sensible Objects : Colonialism, Museums and Material Culture
Edwards E, Gosden C, Phillips R. B.
Taylor and Francis : 206 :
E-bok
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar.

Modul 2: Materiell kultur i museal kontext (5 hp)

Dudley Sandra H.
Museum materialities : objects, engagements, interpretations
London : Routledge : 2010 : 289 s. :
ISBN: 978-0-415-49218-8 (pbk.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Sensible Objects : Colonialism, Museums and Material Culture
Edwards E, Gosden C, Phillips R. B.
Taylor and Francis : 206 :
E-bok
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar.

Fritsch Juliette
Museum Gallery Interpretation and Material Culture
Ingår i:
Museum gallery interpretation and material culture
New York : Routledge : 2011 : 263 s. :
https://ebookcentral.proquest.com/lib/umeaub-ebooks/reader.action?docID=1099469#
Obligatorisk

Artiklar och material kan tillkomma enligt lärares anvisningar.