Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Meänkieli, Kvalifikationskurs (steg 3), 7,5 hp

Engelskt namn: Meänkieli, Qualification Course (level 3)

Denna kursplan gäller: 2017-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 1FI036

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-12-21

Innehåll

I kursen ingår läsning och diskussion av olika texter på meänkieli samt muntliga och skriftliga övningar i anslutning till dessa där den egna språkliga uttrycksförmågan i tal och skrift står i fokus.

Kursen omfattar två moment:

Moment 1: Textläsning och muntlig kommunikation, 3 högskolepoäng
Reading of texts and oral proficiency
Momentet omfattar läsning av olika typer av texter och diskussioner kring texternas innehållsliga och språkliga aspekter samt olika typer av muntliga övningar och hörförståelseövningar.

Moment 2: Grammatik och skriftlig färdighet, 4,5 högskolepoäng
Grammar and written proficiency
Momentet omfattar olika slag av grammatik- och ordförrådsövningar samt fria skrivövningar som är baserade på texter av varierande art.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande
Kunskap och förståelse
  • kunna redogöra för grundläggande likheter och skillnader mellan meänkieli och svenska
  • översiktligt kunna redogöra för meänkielis ursprung och utveckling.
Färdighet och förmåga
  • efter förberedelse kunna läsa upp utvalda texter med gott uttal och god intonation
  • kunna återge det centrala innehållet i lästa eller hörda texter med enkelt, vardagligt innehåll
  • muntligt och skriftligt kunna berätta, beskriva och samtala om vardagliga företeelser på meänkieli
  • i tal och skrift kunna tillämpa den grammatik som har behandlats i kursen.

Behörighetskrav

Gy: Meänkieli steg 2 (Områdesbehörighet 2 med ett eller flera undantag) eller Univ: Meänkieli, Nybörjarkurs II (steg 2), eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningens upplägg
Kursen ges som nätkurs och all undervisning och examination på kursen är nätbaserad. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via en nätbaserad webbplattform. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se Tekniska krav för nätkurser på http://www.sprak.umu.se/student/dokument/.

Examination

Fortlöpande examination med redovisning av två muntliga uppgifter samt avslutande muntligt prov (mom. 1). Två inlämningsuppgifter i grammatik och ordförråd samt avslutande skriftligt prov i textproduktion (mom. 2). Fortlöpande examination och inlämningsuppgifter bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. De avslutande proven i de två momenten bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på lägst 4,5 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända.
 
Vid det första omprovstillfället på moment som examineras i flera delar, görs de delar om som inte gjorts eller lämnats in eller som fått underkänt betyg. Vid alla därefter följande omprovstillfället görs alla delar av examinationen på nytt.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Anmälan till omprov samt till deltagande i uppsamlingsprov är obligatorisk.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/examen/tillgodoraknande/.

 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 52

Meänkieli
Nylund Märta, Nylund Karin, Nylund Linnéa
2. uppl. : Pajala : Pajala kommun : 2007 : 241 s. :
ISBN: 978-91-633-1818-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Meänkieli rätt och lätt : grammatik och lärobok i meänkieli
Pohjanen Bengt, Muli Eeva
3. uppl. : Överkalix : Barents Publisher : 2015 : 167 s. :
ISBN: 9789187899058
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Texter, filmer och ljudfiler som hämtas från internet eller kursens lärplattform. Övningar som hämtas från kursens lärplattform.