"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Meänkieli, Påfartskurs (steg 4), 7,5 hp

Engelskt namn: Meänkieli, Preparatory Course (level 4)

Denna kursplan gäller: 2023-01-23 och tillsvidare

Kurskod: 1FI067

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-09-09

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-09-14

Innehåll

I kursen ingår läsning och diskussion av olika texter på meänkieli samt muntliga och skriftliga övningar i anslutning till dessa där den egna språkliga uttrycksförmågan i tal och skrift står i fokus.

Kursen består av två delkurser:

1: Textläsning och muntlig färdighet, 4,5 högskolepoäng
Denna delkurs omfattar läsning av olika typer av texter (såväl skönlitteratur som sakprosa) och diskussioner kring texternas innehållsliga och språkliga aspekter. Vidare ingår olika typer av muntliga övningar och hörförståelseövningar.

2: Grammatik och skriftlig färdighet, 3 högskolepoäng
Delkursen omfattar olika slag av grammatik- och ordförrådsövningar samt fria skrivövningar som är baserade på texter av varierande art.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande

Kunskap och förståelse

 • kunna redogöra för grundläggande strukturella drag i meänkieli:

Färdighet och förmåga

 • utifrån jämförelser av grundläggande språkliga fenomen kunna dra slutsatser om skillnader och likheter mellan meänkieli, finska och svenska;
 • delta aktivt i vardagssamtal och argumenterande samtal samt bidra till att kommunikation hålls igång;
 • muntligt och skriftligt kunna berätta och beskriva vardagliga företeelser och de teman som behandlas i kursen;
 • i tal och skrift kunna argumentera för en ståndpunkt;

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • i viss mån kritiskt kunna granska språkbeskrivningar.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Meänkieli 3 eller Meänkieli som modersmål 2. Gymnasiekurskravet kan ersättas av universitetskursen Meänkieli, Kvalifikationskurs (steg 3) 7,5 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen ges som nätkurs och all undervisning och examination på kursen är nätbaserad.

Examination

Examinationen består av
1. Textläsning och muntlig färdighet, 4,5 hp
Fortlöpande examination med redovisning av två muntliga uppgifter samt avslutande muntligt prov.

2. Grammatik och skriftlig färdighet, 3 hp
Två inlämningsuppgifter i grammatik och ordförråd samt avslutande skriftligt prov i textproduktion.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

Fortlöpande examination och inlämningsuppgifter bedöms med betygsgraderna Underkänd (U) eller Godkänd (G). De avslutande proven i de två delkurserna bedöms med betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på lägst 4,5 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Övriga föreskrifter

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 45

  Alatalo Hasse
  Nurmen lintu, Ängens fågel.
  Hämtas på lärplattformen :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Ur denna läses texterna om Antti Mikkelinpoika Keksi och "Keksin runo tulvasta/Keksis kväde".

  Johannesevangeliet
  Utdrag på meänkieli, finska och svenska. Hämtas på lärplattformen. :
  Obligatorisk

  Kenttä Matti
  Torniolaakson suomi, Murrerajoista
  I: Tornedalica nr 43/1986. Hämtas från lärplattformen :
  Obligatorisk

  Liksom Rosa
  Övertårneon muslimit
  I: Meänmaa 1-2/2015. Hämtas på lärplattformen :
  Obligatorisk

  Lundström Ann-Kristin
  Hunteerinkiä köökissä.
  Text ur boken med samma namn. Hämtas på lärplattformen. :
  Obligatorisk

  Pohjanen Bengt
  Antheeksi
  I: Tornedalica nr 61/2011. Hämtas från lärplattformen :
  Obligatorisk

  Pohjanen Bengt
  Meänkieli : grammatik, lärobok, historik, texter
  Överkalix, Sweden : Barents : [2022] : 284 sidor :
  ISBN: 9789189466128
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Pohjanen Bengt
  Meänkieli priimustetun, lauletun, mainomisen, mannaamisen jopa liikutuksissa tansitun muistelemisen työkampe.
  Meänmaa 1-2. Hämtas på lärplattformen : 2015 :
  Obligatorisk

  Snell William
  Utdrag ur Kamaripirtiltä
  I: Tornedalica nr 13/1972. Hämtas från lärplattformen :
  Obligatorisk

  Texter, filmer och ljudfiler som hämtas från internet eller kursens lärplattform. Övningar som hämtas ut kursens lärplattform.

 • Giltig från: 2023 vecka 4

  Meänkieli rätt och lätt : grammatik och lärobok i meänkieli
  Pohjanen Bengt, Muli Eeva
  3. uppl. : Överkalix : Barents Publisher : 2015 : 167 s. :
  ISBN: 9789187899058
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Pohjanen Bengt
  Meänkieli priimustetun, lauletun, mainomisen, mannaamisen jopa liikutuksissa tansitun muistelemisen työkampe.
  Meänmaa 1-2. Hämtas på lärplattformen : 2015 :
  Obligatorisk

  Pohjanen Bengt
  Antheeksi
  I: Tornedalica nr 61/2011. Hämtas från lärplattformen :
  Obligatorisk

  Kenttä Matti
  Torniolaakson suomi, Murrerajoista
  I: Tornedalica nr 43/1986. Hämtas från lärplattformen :
  Obligatorisk

  Snell William
  Utdrag ur Kamaripirtiltä
  I: Tornedalica nr 13/1972. Hämtas från lärplattformen :
  Obligatorisk

  Liksom Rosa
  Övertårneon muslimit
  I: Meänmaa 1-2/2015. Hämtas på lärplattformen :
  Obligatorisk

  Lundström Ann-Kristin
  Hunteerinkiä köökissä.
  Text ur boken med samma namn. Hämtas på lärplattformen. :
  Obligatorisk

  Johannesevangeliet
  Utdrag på meänkieli, finska och svenska. Hämtas på lärplattformen. :
  Obligatorisk

  Alatalo Hasse
  Nurmen lintu, Ängens fågel.
  Hämtas på lärplattformen :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Ur denna läses texterna om Antti Mikkelinpoika Keksi och "Keksin runo tulvasta/Keksis kväde".

  Texter, filmer och ljudfiler som hämtas från internet eller kursens lärplattform. Övningar som hämtas ut kursens lärplattform.