"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Medicinsk orientering, 5 hp

Engelskt namn: Introductory Course in Medicine

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 3RA028

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Radiofysik

Beslutad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2022-09-07

Innehåll

Kursen ger en orientering om medicinska begrepp och nomenklatur med exempel ur medicinsk teknik inom sjukvården för att ge en förtrogenhet med medicinsk terminologi vid egna litteraturstudier och vid kommunikation med vårdpersonal. Kursen omfattar människokroppens uppbyggnad och de viktigaste organens funktion samt cellens uppbyggnad och kinetik. Kursen ger även en introduktion till etik inom medicinsk forskning. Slutligen behandlas tumörsjukdomar, tumörinduktion och cancerincidens, samt onkologiska behandlingsstrategier.

Förväntade studieresultat

Studenten ska kunna

Kunskap och förståelse

  • Redogöra för anatomiska och fysiologiska begrepp samt nomenklatur som är relevanta för bl.a. fysiker och ingenjörer inom sjukvård och medicinteknisk industri.
  • Översiktligt redogöra för människokroppens uppbyggnad och de viktigaste organen och deras kinetik.
  • Översiktligt redogöra för tumörsjukdomar, deras förekomst och orsak, och aktuella onkologiska behandlingsstrategier.
  • Översiktligt redogöra för grundläggande etiska principer inom medicinsk forskning.
  • Översiktligt redogöra för innebörden av begreppen jämlik hälsa och hållbar vård.

Färdighet och förmåga

  • Aktivt delta vid kommunikation med vårdpersonal.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen är campusbaserad och bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. Undervisningsspråket är svenska.

Examination

Examination sker genom salstentamen där något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG) ges, samt genom muntlig redovisning på obligatoriska seminarier där något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G) ges.

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG) och baseras på betyget på salstentaminan. Betyget på hela kursen beslutas först när kursens samtliga prov är genomförda. 

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.
 
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för strålningsvetenskaper. För mer information, se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, dnr: FS 1.1-574-22.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.