"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Medicinsk teknik, 10 hp

Engelskt namn: Biomedical Engineering

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 3RA037

Högskolepoäng: 10

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Radiofysik

Beslutad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2022-09-07

Innehåll

Sjukvården är idag tekniskt avancerad och utvecklingen går fort framåt. Innovativa tekniska lösningar kommer att ha en avgörande roll i framtidens sjukvård. Kursen ger en introduktion till aktuella tekniska tillämpningar för diagnostik och terapi inom sjukvården och grundläggande kunskaper om kvalitetssäkring, medicintekniskt säkerhetstänkande och vilka speciella säkerhetskrav som gäller vid användning av medicinteknisk apparatur. Vidare behandlas analys och tolkning av fysiologiska signaler, till exempel elektriska signaler från hjärta, hjärna och muskulatur eller trycksignaler från respirationssystemet. Kursen ger en förståelse av medicinsk teknik så som pacemakerterapi, biosensorer, implantat, laser, magnetkameran, ultraljud och dialys. Vidare behandlas hur medicinsk information samlas in och organiseras. Kursen ger också grundläggande kunskap i medicinskteknisk utrustning för diagnostik och behandling som nyttjar joniserande strålning t.ex. röntgen, strålbehandlingsutrustning och nukleärmedicinska tekniker. Vidare ingår strålskydd, grundläggande atom- och kärnfysik och radioaktivt sönderfall. I kursen ingår obligatoriska laborationer, demonstrationer och studiebesök.
 
Kursen omfattar två moduler
1. Teoridel, 7 hp
2. Laborationsdel, 3 hp

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse

 • Redogöra för aktuella medicintekniska metoder som används inom sjukvården för diagnostik och behandling
 • Översiktlig beskriva de viktigaste strålningsbaserade diagnostiska teknikerna som gammakameran, magnetkameran, röntgenröret, datortomografen (CT).
 • Förklara varför man måste använda signalanalys för att konditionera uppmätta mätsignaler.
 • Beskriva hur flödet av medicinsk information hanteras inom sjukvården.
 • Beskriva varför medicinteknisk utrustning är säkerhetsmässigt samt mätmässigt speciell.
 • Översiktligt beskriva strålbehandlingsacceleratorn och dess behandlingshuvud.
 • Redogöra för de viktigaste växelverkansprocesserna hos fotoner.
 • Beskriva ett röntgenrörs funktion och teknik.

Färdighet och förmåga

 • Mäta och tolka fysiologiska signaler från människokroppen.
 • Mäta och tolka de ingående delarna i ett fotonspektrum från ett radioaktivt sönderfall.
 • förklara och beskriva de olika komponenterna och signalerna från dessa i ett mätsystem för fotonspektroskopi.
 • Beräkna aktivitetens tidsberoende vid radioaktivt sönderfall.
 • Bestämma strålkvalitet från ett röntgenrör med hjälp av halvvärdesskiktsmätning.

 


Värderingsförmåga och förhållningssätt

 

 • Reflektera över patientsäkerhet i samband med den teknik och metodik som används inom sjukvården.
 • Diskutera och reflektera över ingenjörens roll i framtidens sjukvård.

Behörighetskrav

Mätsystem och Mätmetoder, 7,5 hp eller  Grundläggande mätteknik, 7,5 hp eller Givarfysik A, 7,5 hp, eller motsvarande. Engelska A/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är campusbaserad och bedrivs i form av föreläsningar, demonstrationer samt handledda seminarier och laborationer. Deltagande i laborationer, studiebesök och demonstrationer är obligatoriska. Undervisningsspråket är svenska eller engelska.

Examination

Modul 1: Teoridel 7 hp
Modul examineras med skriftlig salstentamen. Betyget på modulen bedöms med Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Två icke obligatoriska duggor ger extrapoäng som kan tillgodoräknas på tentamen vid det första examenstillfället.

Modul 2: Laborationsdel 3 hp.
Modulen examineras med skriftliga laborationsrapporter och aktivt deltagande vid demonstrationer och studiebesök. Betyget på modulen bedöms med Underkänd (U) eller Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen beslutas först när kursens samtliga prov är genomförda och betyg på alla respektive moduler är beslutade. Betyget för kursen baseras betyget i modul 1.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för strålningsvetenskaper. För mer information, se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, dnr: FS 1.1-574-22.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.