Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Medie- och kommunikationsanalys, 30 hp

Engelskt namn: Media and Communication Analysis

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 till 2022-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1KO065

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-13

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2021-02-23

Innehåll

Kursens övergripande mål är att skapa fördjupad förtrogenhet med teoretiska och metodologiska frågeställningar inom medie- och kommunikationsvetenskap. Specifikt fördjupas kunskaper, färdigheter, och analytiska förhållningssätt i förhållande till språkets och formens roll för strategisk kommunikation. Kursen utgör termin 5 på Programmet för strategisk kommunikation. I kursen ingår modulerna enligt nedan.
 
Modul 1. Medie-, kultur- och samhällsteori 2 (7,5 hp)
Theories of Media, Culture and Society 2
I modulen fördjupas olika teorier inom klassisk och samtida samhälls-, medie- och kommunikationsforskning med utgångspunkt från originaltexter. Både i form av standardverk och kontemporära avhandlingar
 
Modul 2. Digitala medier (7,5 hp)
Digital Media
Modulen syftar till att ge studenten en övergripande förståelse och kunskap om digitala och sociala mediers betydelser och användningsområden i samtiden. De digitala mediernas historiska utveckling diskuteras och problematiseras utifrån både etablerade och nya teorier om digitala medier och människors användning av dessa. Vidare behandlas frågor som rör ny kommunikationsteknik och deltagande i olika former.

 
Modul 3. Text och form (7,5 hp)
Text and Form
Arbete inom kommunikationsbranschen kräver kunskap och kännedom om många olika textgenrer. Under modulen övar studenterna på praktiska färdigheter i datorbaserad text- och bildproduktion, grafisk formgivning och layout, samt skriftlig kommunikation för olika ändamål och målgrupper. I modulen ingår ett omfattande redaktionsarbete med text- och trycksaksproduktion.
 
Modul 4. Vetenskaplig metod 2 (7,5 hp)
Communication research methods 2
Under modulen fördjupas studenten i vetenskapliga metoder inom klassisk och samtida samhälls-, medie- och kommunikationsforskning och färdigheter i tillämpad kvantitativ och kvalitativ undersökningsmetodik. Vidare behandlas under modulen olika slags data- och informationsbearbetning.

Förväntade studieresultat

Under hela kursen prövas att studenten kan:
 • visa förmåga att identifiera medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningsfrågor och problem
 • uppvisa förmåga att utforma språkligt korrekta, intresseväckande och informativa texter för specifika sammanhang och målgrupper,
 • uppvisa förmåga att kritiskt granska, reflektera över och konstruktivt diskutera såväl sina egna som andras akademiska och branschrelaterade texter. 
Efter avklarad modul 1 (Medie-, kultur- och samhällsteori 2) ska studenten kunna:
 • redogöra för, och analytiskt förhålla sig till, medie- och kommunikationsvetenskaplig teoribildning och de forskningsresultat samt grundantaganden som dessa teorier har lett fram till. 
Efter avklarad modul 2 (Digitala medier) ska studenten kunna:
 • redogöra övergripande för utvecklingen av digitala medier i ett historiskt sammanhang
 • kritiskt reflektera över digitala mediers betydelse för kunskapsproduktion hos olika grupper i samhället,
 • självständigt söka information om nya applikationer i digitala medier och kunna redogöra för deras betydelser,
Efter avklarad modul 3 (Text och form) ska studenten kunna:
 • identifiera och anpassa språk och form efter olika textgenrer
 • föra resonemang om formgivningens och målanpassningens betydelse för kommunikation i en skriven text,
 • omsätta principerna för typografi, formgivning och bildspråk på en grafisk produkt utifrån kommunikationens tänkta syfte, budskap och målgrupp,
 • självständigt skriva och utforma intresseväckande, korrekta och informativa texter i kommunikationssammanhang,
 • använda program lämpliga för formgivning och framställning av original, för såväl tryck som digital presentation,
 • visa förmåga att tidsplanera, prioritera och ta ansvar för närvaro och delaktighet i projekt. 
Efter avklarad modul 4 (Vetenskaplig metod 2) ska studenten kunna:
 • visa förtrogenhet med metoder för datainsamling, analys och tolkning, samt deras relevans, styrkor och svagheter för medie- och kommunikationsforskning,
 • självständigt tillämpa kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder, och
 • diskutera och analysera kvantitativa och kvalitativa metoders för- och nackdelar.

Behörighetskrav

Godkända resultat från termin 1 till och termin 4 på HGSTR Programmet för strategisk kommunikation, eller motsvarande. Max 7,5 hp får saknas på termin 4.

Undervisningens upplägg

Undervisningen på samtliga moduler består av föreläsningar, praktiska tillämpningar, gruppövningar, seminarier och handledning. Under modul 3 kommer studenten arbeta med en extern uppdragsgivare. I de fall närvaro är obligatorisk, dvs examinerande, anges detta särskilt i schemat. Den första modulen läses tillsammans med Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap. Den första och sista modulen läses tillsammans med Journalistprogrammet
 
För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Modulerna examineras fortlöpande genom muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter. Dessa består av hemskrivningar, seminarier, muntor, projektarbeten och redovisningar individuellt och i grupp. Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. Fortlöpande examinerande uppgifter ges betygsomdömena Godkänd (G) eller Underkänd (U), alternativt Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betygsomdöme kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt. Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och äger rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt. Komplettering för högre betygsomdöme är ej tillåtet. Om studenten så önskar har denne rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
 
På samtliga moduler ges betygsomdömena Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För att bli godkänd på respektive modul krävs minst betyget godkänd (G) på samtliga prov och obligatoriska uppgifter på modulen. Betyget prövas individuellt och sätts av, Humanistiska akultetens dekan, utsedd examinator.
 
På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). Betyget är en sammanvägning av betygsomdömena från de olika modulerna. För Godkänd (G) på hel kurs krävs att samtliga moduler är godkända. För Väl godkänd (VG) fordras Väl godkänd (VG) på moduler om sammanlagt minst 22,5 hp.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för  en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund  av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje modul. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.
 
Under kursen tillämpas nolltolerans mot fusk och plagiat.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med 1KO013 Medie- och kommunikationsvetenskap C 30 hp, 1KO001 Kommunikations- och medieanalys - allmän 30 hp eller annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Kursen ersätter den tidigare kursen 1KO004 Kommunikations- och medieanalys - strategisk  30 hp och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 35

Observera att kurslitteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar, dock senast två månader före kursstart

Modul 1: Medie-, kultur- och samhällsteori 2 (7,5 hp)

Media and cultural studies : keyworks
Durham Meenakshi Gigi, Kellner Douglas
2., [rev.] ed. : Chichester : John Wiley & Sons : 2012 : vii, 635 s. :
ISBN: 0470658088
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Public relations and social theory : key figures and concepts
Ihlen Øyvind, Fredrikson Magnus, Ruler Betteke van
New York : Routledge : 2009 : viii, 376 s. :
ISBN: 978-0-415-99785-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Tillgänglig som e-bok via Dawsonera

Theories of journalism in a digital age
Steensen Steen, Ahva Laura
London : Routledge, Taylor & Francis Group : 2017 : xiii, 242 s. :
ISBN: 9781138684072
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Anvisade texter samt litteratur vald i samråd med kursens lärare

Modul 2: Digitala Medier (7,5 hp)

Olsson Tobias
Producing the internet : critical perspectives of social media
Göteborg : Nordicom : 2013 : 259 s. :
ISBN: 9789186523596
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: Finns att ladda ner som pdf från Nordicoms hemsida.

Digital politik : sociala medier, deltagande och engagemang
Carlsson Eric, Nilsson Bo, Lindgren Simon
Göteborg : Daidalos : [2015] : 213 sidor :
ISBN: 9789171734570
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Därutöver tillkommer artiklar enligt anvisning

Modul 3. Text och form (7,5 hp)

Anvisade texter och litteratur vald i samråd med kursens lärare

Referenslitteratur

Bergström Bo
Effektiv visuell kommunikation : Om nyheter, reklam, information och profil
11 uppl. : Carlsson : 2017 : 323 sidor :
ISBN: 978-91-7331-837-2
Se bibliotekskatalogen Album

Hellmark Christer
Typografisk handbok
5. uppl. : Stockholm : Ordfront : 2004 : 187, [1] s. :
ISBN: 91-7037-088-5 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Modul 4: Vetenskaplig metod 2 (7,5 hp)

Hartman Jan
Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori
2., [utök. och kompletterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2004 : 307, [1] s. :
ISBN: 91-44-03306-0 : SEK 338:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Diskursanalys som teori och metod
Winther Jørgensen Marianne, Phillips Louise, Torhell Sven-Erik
Lund : Studentlitteratur : 2000 : 205 s. :
ISBN: 91-44-01302-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Den kvalitativa forskningsintervjun
Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
ISBN: 9789144101675
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Anvisade texter samt litteratur vald i samråd med kursens lärare.