Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Metod, utvärdering och verksamhetsutveckling, 7,5 hp

Engelskt namn: Method, evaluation and healthcare interventions

Denna kursplan gäller: 2022-07-18 och tillsvidare

Kurskod: 2SA209

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2021-12-02

Innehåll

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper om metod, kvalitets- och utvecklingsarbete samt utvärdering av socialt arbete i hälso- och sjukvård.
Kursen är indelad i två moment.  I det första momentet behandlas vetenskapliga metoder som kan användas vid verksamhetsutvecklande ansatser av socialt arbete i hälso- och sjukvård.
I det andra momentet ges verktyg för att utvärdera och kvalitetssäkra det sociala arbetet såväl som verksamhetsutvecklande ansatser. Modeller för program- och individutvärdering diskuteras och problematiseras. Vidare diskuteras och problematiseras kvalitetsarbete i vidare mening, samt hur och varför systematiska förändringar skapas, utvecklas samt granskas i hälso- och sjukvård.

Förväntade studieresultat

Efter denna kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse:

1.    Visa fördjupad förståelse  för vetenskapliga metoder och hur de kan tillämpas
2.    Visa fördjupad kunskap om olika modeller och teorier om kvalitetsarbete samt utvärdering i hälso- och sjukvård.
3.    Kunna identifiera och tillämpa olika metoder för att utvärdera kvalitetsarbete i hälso- och sjukvård.

Färdighet och förmåga:

4.    Visa förmåga att självständigt kunna initiera och  planera ett kvalitets- och utvecklingsarbete av socialt arbete i hälso- och sjukvård
5.    Visa förmåga att självständigt kunna planera, genomföra och följa upp sociala och psykosociala insatser på individ- och gruppnivå.
6.    Visa förmåga att kritiskt kunna diskutera och välja metoder för att utvärdera effekter av kvalitetsarbete samt sociala och psykosociala insatser.


Värderingsförmåga och förhållningssätt:

7.    Kritiskt kunna reflektera över utmaningar och möjligheter i kvalitetsarbete och utvecklingsarbete
8.    Ha förmåga att problematisera etiska frågeställningar relaterade till vetenskaplig metod, kvalitetsarbete och utvärdering i socialt arbete i hälso- och sjukvård.

Behörighetskrav

Socionomexamen om 210 hp eller annan motsvarande examen. Dessutom krävs svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursens undervisning är upplagd som traditionell campusutbildning. Kursens undervisningsinslag sker i form av föreläsningar och seminarier. Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen. Inslag av nätburen undervisning kan förekomma.

Examination

Examination sker genom ett seminarium samt ett verksamhetsutvecklingsprojekt. Vid seminariet prövas studenternas förmåga att kritiskt kunna diskutera metoder för att utvärdera effekter av kvalitetsarbete och sociala och psykosociala insatser. Det fiktiva verksamhetsutvecklingsprojektet skall motiveras utifrån en kunskapsgenomgång baserad på vetenskaplig litteratur, möjligheter och hinder skall kritiskt granskas och styrkor och svagheter i utvärdering diskuteras

För att bli godkänd på hela kursen krävs att obligatoriska moment är godkända. Versamhetsutvecklingsprojektet presenteras muntligt och skriftligt och sätts något av betygen Godkänd (G), Väl Godkänd (VG) och Underkänd (U). För att kunna bli VG krävs att projektet bedöms VG.

Student som ej uppnått godkänt resultat på en examinationsuppgift kan efter beslut av examinator ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Muntliga examinationer kan inte ersättas med skriftliga uppgifter. Student som ej deltagit i muntliga examinerande seminarium erbjuds därför ett uppsamlingsseminarium för att uppnå betyget godkänt. Uppsamlingsseminariet ges senast två månader efter ordinarie examinationsdatum. Student som varken deltar i ordinarie seminarium eller uppsamlingsseminarium erbjuds ett nytt examinationsseminarium vid nästa kurstillfälle.

Student som godkänts i prov får inte genomgå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg. Student som ej uppnått godkänt resultat på den skriftliga hemtentamen ges möjlighet till revidering senast två månader efter att studenten meddelats resultat från ordinarie inlämningsdatum.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: https://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva/

Ansökan om examination på annan ort sker på anvisad blankett som lämnas hos studentexpeditionen.

Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 29

Att forska i socialt arbete : utmaningar, förhållningssätt och metoder
Ahnlund Petra, Sauer Lennart
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 259 sidor :
ISBN: 9789144131603
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bartholomew L. Kay
Planning health promotion programs : an intervention mapping approach
3. ed. : San Francisco, Calif. : Jossey-Bass : cop. 2011 : xx, 745 p. :
ISBN: 9780470528518
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (valda delar)

Utvärdering i socialt arbete : utgångspunkter, modeller och användning
Blom Björn, Nygren Lennart, Morén Stefan
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2011 : 337 s. :
ISBN: 978-91-27-11982-6 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Metoder för forskning i socialt arbete : hur, var och varför?
Gruber Sabine, Dahlstedt Magnus
Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 224 sidor :
ISBN: 9789151101620
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Diffusion of innovations in health service organisations : a systematic literature review
Donaldson Liam, Greenhalgh Trisha
London : BMJ : 2005 : 316 s. :
ISBN: 9780727918697
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (valda delar)

Øvretveit John
Metoder för utvärdering av hälso- och sjukvård och organisationsförändringar : ett användarorienterat perspektiv
Lund : Studentlitteratur : 2001 : 250 s. :
ISBN: 9144010753
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (valda delar)

The SAGE Handbook of Action Research [electronic resource] : Participative Inquiry and Practice
Reason Peter., Bradbury-Huan Hilary.
London : SAGE Publications : 2007 : 1 online resource (753 p.) :
ISBN: 9781446206584
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (valda delar)

Richter Sundberg L
Mind the Gap: exploring evidence-based policymaking for improved preventive and mental health services in the Swedish health system
Umeå University, Doctoral thesis : 2016 :
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A911802&dswid=7139
Obligatorisk

Complex interventions in health : an overview of research methods
Richards David A., Rahm Hallberg Ingalill
Abingdon, Oxon : Routledge : 2015 : xxv, 381 p. :
ISBN: 9780415703147
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album