"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Metoder och praktiker för förståelse av komplexa IT-miljöer, 30 hp

Engelskt namn: Methods and practices for understanding complex IT-enviroments

Denna kursplan gäller: 2022-04-25 och tillsvidare

Kurskod: 2PE152

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Pedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Psykologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2017-01-23

Reviderad av: Prefekten, 2022-04-25

Innehåll

Kursen är en samklassad termin inom ämnena Pedagogik, Psykologi och Sociologi. I kursen kommer studenterna att introduceras till och arbeta med olika metoder och praktiker för förståelse av komplexa IT-miljöer. Kursen syftar till att skapa kunskap om vad som kan utgöra en komplex IT-miljö samt utifrån olika perspektiv arbeta med metoder för hur man kan skapa förståelse för- och arbeta med dessa miljöer i arbetslivet. Särskild vikt läggs inom kursen på projektarbete, reflektion samt kommunikation.

Modul 1: Undersöka lärmiljöer: Möjligheter och utmaningar, 7.5 hp
Investigating learning spaces: opportunities and challenges, 7.5 credits

Modulen är indelad i två olika delar som inleder respektive avslutar terminen. I den inledande delen så kommer "Komplexa IT-miljöer" som kontext introduceras och förtydligas. Vidare så kommer studenterna att få kännedom om terminens upplägg i övrigt och börja planera för ett projektarbete som ska presenteras i modulens avslutande del.

I den avslutande delen kommer studenterna att individuellt och gemensamt sammanfatta lärdomarna från terminen som helhet och de olika ingående modulerna.

Modul 2: Användaren och IT-miljöer, 7.5 hp
The user and IT-enviroments, 7.5 credits

Modulen ger en introduktion till centrala psykologiska teorier inom olika områden såsom perception, kognition samt organisation och ledarskap. Målet är att ge studenterna förståelse för hur olika individuella och organisatoriska faktorer kan påverka hur människor agerar, tänker och interagerar med komplexa IT-system.

Modul 3: Pedagogik och IKT på arbetsplatsen III, 7.5 hp
Education and ICT in the Workplace III, 7.5 credits

Modulen ger en introduktion till utvecklings- och lärandeprocesser i digitala arbetsmiljöer. Teorier som kan användas för att förstå utvecklings- och lärandeprocesser i digitala arbetsmiljöer lyfts fram, både på individuell och organisatorisk nivå. Kursen ger även kunskaper om hur särskilda metoder kan användas för att undersöka anställdas pedagogiska digitala kompetens.

Modul 4: Komplexa IT-miljöer och kritisk digital sociologi, 7.5 hp
Complex IT-environments and critical digital sociology, 7.5 credits

Modulen ger en introduktion till kritisk teori, digital sociologi och andra relaterade perspektiv. Målet är att ge studenterna redskap för att utveckla egna kritiska och reflexiva förmågor i relation till komplexa IT-miljöer.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Undersöka lärmiljöer: Möjligheter och utmaningar,7.5 hp
Investigating learning spaces: opportunities and challanges, 7.5 credits

Efter modulen ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa förståelse för ett tvärvetenskapligt perspektiv på komplexa it-miljöer

Färdigheter och förmåga

 • visa förmåga att kommunicera kunskap om kursinnehållet till olika grupper utan specialkunskap inom det område som kursen behandlar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över sitt egna lärande i relation till kursens innehåll och form

Modul 2: Användaren och IT-miljöer, 7.5 hp
The user and IT-enviroments, 7.5 credits

Efter modulen ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för centrala begrepp och teorier kopplat till människans perception och kognition.
 • redogöra för centrala teorier och modeller som beskriver förändringsprocesser och ledarskap ur ett psykologiskt perspektiv

Färdigheter och förmåga

 • visa förmåga att söka, analysera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer ur ett psykologiskt perspektiv
 • tillämpa teoretiska modeller för förändringsprocesser och ledarskap

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera och kritiskt diskutera hur psykologiska metoder och teorier kan tillämpas på komplexa IT-miljöer

Modul 3: Pedagogik och IKT på arbetsplatsen III, 7.5 hp
Education and ICT in the Workplace III, 7.5 credits

Efter modulen ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • beskriva utvecklings- och lärandeprocesser i digitala arbetsmiljöer
 • visa kunskap om tidigare forskning med relevans för den empiriska studiens forskningsområde

Färdigheter och förmåga

 • genomföra en mindre empirisk studie om utvecklings- och lärandeprocesser i digitala arbetsmiljöer med hjälp av särskilda metoder
 • kunna identifiera och analysera organisationers pedagogiska digitala kompetens och föreslå utbildningsinsatser utifrån resultatet
 • visa förmåga att kommunicera kunskap om modultinnehållet till olika grupper utan specialkunskaper inom det område modulen behandlar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över och diskutera utvecklings- och lärandeprocesser i digitala arbetsmiljöer
 • värdera metoder för mätning av pedagogisk digital kompetens i arbetslivet

Modul 4: Komplexa IT-miljöer och kritisk digital sociologi, 7.5 hp
Complex IT-enviroments and critical digital sociology, 7.5 credits

Efter modulen ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap om grunddragen i kritisk teori och digital sociologi
 • visa förståelse för hur kritisk teori och digital sociologi kan användas för att studera komplexa IT-miljöer och hur sådana miljöer står i relation till sin omgivande kontext om komplexa IT-miljöer i relation till bredare samhälleliga och globala nätverk och relationer

Färdigheter och förmåga

 • identifiera relevanta aspekter av komplexa IT-miljöer som kan studeras med utgångspunkt i kritisk sociologi och digital sociologi
 • genomföra en analys av en komplex IT-miljö med hjälp av begrepp och perspektiv från kritisk teori och digital sociologi

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera och kritiskt diskutera hur kritisk teori och digital sociologi kan tillämpas vid studier av komplexa IT-miljöer

Behörighetskrav

Beteendevetenskapliga grunder: Socialpsykologi BIT, 7.5 hp, Beteendevetenskapliga grunder: Introduktion till Pedagogik, 7.5 hp, Beteendevetenskapliga grunder: sociologi med inriktning mot IT-miljöer, 7.5 hp samt Beteendevetenskaplig metod, 15.0 hp

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och handledning. Kursen ges som campuskurs med stöd av informations- och kommunikationsteknologi.

Examination

Undersöka lärmiljöer: Möjligheter och utmaningar,7.5 hp
Modulen examineras genom följande inslag:

 • en individuell skriftlig reflektionsuppgift (U/G)
 • en skriftlig grupprapport (U/G)
 • ett muntligt projektgruppsseminarium  (U/G)

Modulen bedöms i tvågradig skala. För att bli godkänd på modulen krävs att samtliga examinerande uppgifter är godkända.

Användaren och IT-miljöer, 7.5 hp
Modulen examineras genom följande inslag:

 • ett muntligt projektgruppsseminarium   (U/G)
 • ett skriftligt projektarbete som genomförs i grupp (U/G)
 • tre individuella hemtentamensuppgifter (U/G/VG)

För att bli godkänd på modulen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela modulen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på två av de tre hemtentamensuppgifterna.

Pedagogik och IKT på arbetsplatsen III, 7.5 hp
Modulen examineras genom följande inslag:

 • en mindre empirisk studie (U/G)
 • ett muntligt projektgruppseminarium (U/G)
 • en individuell skriftlig hemtentamen (U/G/VG)

För att bli godkänd på modulen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på den individuella hemtentamen.

Komplexa IT-miljöer och kritisk digital sociologi, 7.5 hp
Modulen examineras genom följande inslag:

 • tre individuellt skriftliga uppgifter (U/VG)
 • ett muntligt projektgruppsseminarium  (U/G)
 • en gruppbaserad skriftlig projektrapport (U/G)

För att bli godkänd på modulen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på de individuellt skriftliga uppgifterna. De som av olika skäl är frånvarande på från ett eller flera seminarier kommer att behöva skriva kompletteringsuppgifter.

Examinationen på kursen som helhet sker vid terminens slut. För att bli godkänd (G) på kursen som helhet krävs ett godkänt betyg på samtliga moduler. För att bli väl godkänd (VG) på kursen som helhet krävs ett godkänt betyg på modul 1 samt ett väl godkänt betyg på minst två av modulerna 2, 3 och 4.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas. Vad avser praktik/VFU gäller motsvarande med den begränsningen att antalet anges till en (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2­55-3­14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 17

Undersöka lärmiljöer: Möjligheter och utmaningar, 7.5 hp

Bie Kristin
Reflektionshandboken för pedagoger
1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2014 : 122 s. :
ISBN: 9789140688255
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Användaren och IT-miljöer, 7.5 hp

Organisationsförändringar och förändringsledarskap
Jacobsen Dag Ingvar, Andersson Sten
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 320 sidor :
ISBN: 9789144129273
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Därutöver tillkommer vetenskapliga artiklar.

Pedagogik och IKT på arbetsplatsen III, 7.5 hp

ICT Coordinators’ TPACK-based leadership knowledge in their roles as agents of change.
Avidov Ungar Orit, Shamir-Inbal Tamar
Journal of Information Technology Education: Research, 6(16), 169-188 : 2017 :
Obligatorisk

From Jörgen
Pedagogical Digital Competence – between values, knowledge and skills
Ingår i:
Higher Education Studies [Elektronisk resurs]
Canadian Center of Science and Education : 7 :
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/hes/search/authors/view?firstName=Jorgen&middleName=&lastName=From&affiliation=&country=
Obligatorisk

What is technological pedagogical content knowledge (TPACK)?
Koehler Matthew J., Mishra Punya
Contemporary issues in technology and teacher education, 9(1), 60-70 : 2009 :
http://leegreen.wiki.westga.edu/file/view/What%20Is%20Technological%20Pedagogical%20Content%20%20%20Knowledge%3F%20.pdf/346772424/What%20Is%20Technological%20Pedagogical%20Content%20%20%20Knowledge%3F%20.pdf
Obligatorisk

Krumsvik Rune Johan
Teacher educators’ digital competence
Ingår i:
Scandinavian journal of educational research [Elektronisk resurs]
London : Taylor & Francis : 2000- : 58 : sid. 269-280 :
Obligatorisk

Laurillard Diana
Technology enhanced learning as a tool for pedagogical innovation
Ingår i:
Journal of philosophy of education [Elektronisk resurs]
Oxford : Blackwell : 1997- : 42 : sid. 521-533 :
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9752.2008.00658.x/full
Obligatorisk

Technological Pedagogical Content Knowledge : A Framework for Teacher Knowledge
Mishra Punya, Koehler Matthew J.
Ingår i:
Teachers college record.
New York : Teachers College, Columbia Univ. : 1970- : 108 : sid. 1017-1054 :
Obligatorisk

Pettersson Fanny
Digitally Competent School Organizations [Elektronisk resurs] : Developing Supportive Organizational Infrastructures
2018 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-153015
Obligatorisk

Pettersson Fanny
On the issues of digital competence in educational contexts – a review of literature
Education and Information Technologies, 23(3), 1005-1021 : 2017 :
https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-017-9649-3
Obligatorisk

Den lärande organisationen 2.0
Granberg Otto, Ohlsson Jon
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 302 sidor :
ISBN: 9789144114798
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Därutöver tillkommer vetenskapliga artiklar.

Komplexa IT-miljöer och kritisk digital sociologi, 7.5 hp

Fuchs Christian
Social media : a critical introduction
London : SAGE Publications : 2014 : vii, 293 p. :
ISBN: 9781446257319
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lupton Deborah
Digital sociology
Abingdon : Routledge : 2014 : 230 pages :
ISBN: 9781138022775
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Därutöver tillkommer vetenskapliga artiklar.