"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Metoder och verktyg för nationalekonomer, 7,5 hp

Engelskt namn: Tools and Methods for Economists

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 2NE079

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2016-04-08

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-10-07

Innehåll

Kursens mål är att ge grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i metoder för nationalekonomiskt arbete och nationalekonomisk forskning. Kursen inleds med en kort vetenskapsteoretisk diskussion. I samband med detta berörs även området forskningsetik.

De metoder som presenteras under kursen kan delas upp i främst två delar - matematik och ekonometri. Under kursens första del diskuteras och praktiseras matematiska begrepp och metoder som är relevanta för arbete med nationalekonomiska teorier och ekonometri. Exempel på sådana begrepp och metoder är funktionsformer, ekvationssystem, logaritmer, derivator och optimering. Kursen övergår sedan till att behandla ekonometri där betoningen ligger på begrepp, tolkning och praktisk användning av den klassiska regressionsmodellen (OLS). De ekonometriska verktyg som presenteras motiveras också kort teoretiskt.

Störst fokus ligger på OLS, men även andra metoder diskuteras och tillämpas för att hantera ekonometriska problem relaterade till främst typer av variabler och data. Exempel är beroende variabler av binär typ samt tidsseriedata. Under kursen arbetas det med empiriskt material samt presentation av resultat.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

  1. Tillämpa relevanta nationalekonomiska metoder.
  2. Tillämpa matematiska funktionsformer, derivering och optimering.
  3. Förklara den teoretiska utgångspunkten för den klassiska regressionsmodellen skattad med minsta kvadratmetoden (OLS).
  4. Bedöma och förstå begränsningar med den klassiska regressionsmodellen (OLS). 
  5. Med utgångspunkt i OLS, diskutera och tillämpa metoder för att hantera ekonometriska problem samt olika typer av variabler och data.
  6. Tillämpa relevanta metoder på olika typer av data, samt visa förståelse för möjliga forskningsetiska aspekter.
  7. På ett tydligt och pedagogiskt sätt kunna kommunicera slutsatser dragna från vetenskapliga studier för såväl allmänhet som kollegor.atser dragna från vetenskapliga studier för allmänheten.

Behörighetskrav

För sökande som fristående kurs krävs Nationalekonomi A100 eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lärarledda gruppövningar och seminarier

Examination

Examinationen sker i form av skriftlig salsexamination efter kursens slut samt via inlämningsuppgifter och seminarier.

Resultatet från inlämningsuppgifter och seminarier gäller endast under innevarande termin. Studerande som inte har ett godkänt resultat från seminarier eller inlämningsuppgifter får vid kursens avslutande skriftliga salstentamen istället besvara frågor som motsvarar dessa delar.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas ett ytterligare provtillfälle i nära anslutning härtill. Därpå följande tentamensmöjligheter ges i regel i samband med att kursen anordnas nästa gång. Därutöver anordnas ett extra tentamenstillfälle varje läsår veckan före höstterminstart. Information lämnas av studievägledaren eller studieadministratören.

På kursen ges ettdera betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

I normalfallet finns det ingen möjlighet till komplettering av underkända betyg. I undantagsfall kan en studerande som på någon examinerande del fått betyget "Underkänd", om examinator (ej undervisande lärare) finner det lämpligt, få genomföra en kompletterande uppgift. Den kompletterande uppgiften skall vara av mindre karaktär, tydligt relaterad till det eller de kunskapsmål som ej är uppfyllda samt vara genomförd i nära anslutning till den ursprungliga uppgiften.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen har hen rätt att begära att annan examinator utses att bestämma betyg. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

A practical guide to using econometrics
Studenmund A. H., Johnson Bruce K.
7. [rev.] ed. ; Global ed. : Harlow : Pearson : [2017] : 572 s. :
ISBN: 9781292154091
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Essential mathematics for economic analysis
Sydsæter Knut., Hammond Peter J., Strøm Arne.
4th ed. : Harlow : Pearson : 2012. : xviii, 745 p. :
ISBN: 978-0-273-76068-9 (pbk.) :
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Referenslitteratur