"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Mikrobiologi och basal molekylärbiologi, 15 hp

Engelskt namn: Microbiology and Basic Molecular Biology

Denna kursplan gäller: 2016-08-29 till 2024-08-25 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5MO103

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Molekylärbiologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-09-12

Innehåll

Delmoment 1, teori 8 hp
Kursen behandlar de molekylära processer som styr tillväxt, uppbyggnad och funktion i prokaryota och eukaryota celler. Kursen fokuserar på det genetiska informationsflödet enligt den centrala dogmen, framförallt reglering av DNA-replikering, transkription och translation. Vidare behandlas grundläggande prokaryot genetik, inklusive överföring av genetiskt material, samt bakteriers fysiologi, inklusive resistensmekanismer för antibiotika.
 
Delmoment 2, laborationer 5 hp
Kursen ger träning i mikrobiologisk och molekylärbiologisk arbetsmetodik.
 
Delmoment 3, praktisk professionell träning (PPT) - Muntlig presentation 2 hp
Kursen ger träning i att söka, läsa, diskutera och presentera vetenskaplig originallitteratur inom mikrobiologi och molekylärbiologi.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva uppbyggnaden av och skillnaden mellan prokaryota och eukaryota celler, och bakteriofager.
- redogöra för cellers närings- och energikrav (metabolism) samt principerna bakom celltillväxt och hur denna mäts.
- redogöra för processerna i den centrala dogmen för informationsöverföring i cellen samt ge exempel på reglering av dessa.
- beskriva det genetiska materialet hos bakterier samt redogöra för mekanismerna bakom uppkomsten av genetisk variation och dess konsekvenser för samhället vad gäller t.ex. uppkomst och spridning av olika typer av antibiotikaresistens samt för evolutionen av smittämnen.
- visa teoretiska kunskaper och praktisk färdighet i basal mikrobiologisk och molekylärbiologisk arbetsmetodik för säkert arbete i laboratoriemiljö och undvikande av spridning av biologiska ämnen till omgivningen.
- inom givna tidsramar söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant vetenskaplig originallitteratur inom ämnesområdet samt att sammanställa och presentera resultat från sådan litteratur både muntligt och skriftligt.
 

Behörighetskrav

20 hp från avslutade kurser i kemi varav minst 5 hp i biokemi, alternativt 20 hp från en kombination av avslutade kurser i kemi och fysik och/eller matematik, varav minst 5 hp i biokemi.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker på engelska. Kursen består av föreläsningar, gruppdiskussioner, laborationer, seminarier och litteraturstudier. Stor vikt läggs på ett studerandeaktivt arbetssätt med eget ansvarstagande och kunskapssökande. De studerande kommer att gruppvis ges problembaserade uppgifter som redovisas vid sammankomster under lärarstöd. All undervisning förutom föreläsningar är obligatorisk. Seminarierna inom PPT kan komma att videofilmas som ett led i examination.

Vid eventuell frånvaro från obligatoriskt undervisningstillfälle beslutar examinator om ersättningsuppgift eller om studenten ska göra om moment vid ett senare tillfälle.
 

Examination

Teorimomentet avslutas med skriftlig salstentamen. Laborationsmomentet avslutas med skriftlig redovisning av laborationer och PPT med både individuellt muntlig och skriftlig redovisning. Betyg som ges på teorimomentet är underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). Betyg som ges för de övriga momenten är dock bara underkänd (U) eller godkänd (G). För att uppnå betyget godkänd krävs att studenten lämnar in individuella skriftliga uppgifter inom angiven tid och att arbeten är redovisade enligt föreskrivna ramar. Vidare krävs ett aktiv deltagande i redovisningar och diskussioner. Med aktiv deltagande menas att studenten bidrar med egna inlägg, reflektioner och frågor, samt att studenten svarar på frågor ställda till studenten eller till gruppen. För att bli godkänd på hela kursen måste alla obligatoriska moment vara godkända och vid den skriftliga examinationen måste poängsumman utgöra minst 60% av maxantalet poäng. För betyget ”Väl godkänd” måste poängsumman vid den skriftliga examinationen utgöra minst 80% av maxantalet poäng. Undantag från dessa gränser (60 resp. 80%) kan göras om skäl föreligger.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Kurs/moment kan tenteras vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omtenteringstillfälle inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Vid underkänt resultat hänvisas därefter studenten till tentamen nästa gång kursen/moment ges. En student som blivit underkänd vid examination har rätt att genomgå förnyad examination fem gånger för att bli godkänd. Efter fyra underkända examinationer erbjuds studenten att gå om kursen.

Studenterna ges möjligheten att delta i en frivillig examination av teoretiska delar av kursen i form av en dugga vilken kan ge bonuspoäng som kan användas vid sammanräkningen av resultatet för den avslutande skriftliga salstentan, samt vid behov vid eventuella efterföljande omtentor eller uppsamlingstentor.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till biträdande prefekt för institutionen för molekylärbiologi.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap).
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.