Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Mikrobiologi och basal molekylärbiologi, 15 hp

Engelskt namn: Microbiology and Basic Molecular Biology

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 3MB036

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicin: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Molekylärbiologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: Programrådet för Biomedicinprogrammen, 2018-10-01

Innehåll

Moment 1. Teori 8 hp
Momentet behandlar de molekylära processer som styr tillväxt, uppbyggnad och funktion i prokaryota och eukaryota celler. Kursen fokuserar på det genetiska informationsflödet enligt den centrala dogmen, framförallt reglering av DNA-replikering, transkription och translation. Vidare behandlas grundläggande prokaryot genetik, inklusive överföring av genetiskt material, samt bakteriers fysiologi, inklusive resistensmekanismer för antibiotika.

Moment 2. Laborationsdel 5 hp
Momentet ger träning i mikrobiologisk och molekylärbiologisk arbetsmetodik.

Moment 3. Praktisk professionell träning (PPT) - Muntlig presentation 2 hp
Momentet ger träning i att söka, läsa, diskutera och presentera vetenskaplig originallitteratur inom mikrobiologi och molekylärbiologi.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna beskriva uppbyggnaden av och skillnaden mellan prokaryot och eukaryota celler, och bakteriofager.
• kunna redogöra för cellers närings- och energikrav (metabolism) samt principerna bakom celltillväxt och hur denna mäts.
• kunna redogöra för processerna i den centrala dogmen för informationsöverföring i cellen samt ge exempel på reglering av dessa.
• beskriva det genetiska materialet hos bakterier samt redogöra för mekanismerna bakom uppkomsten av genetisk variation och dess konsekvenser för samhället vad gäller t.ex. uppkomst och spridning av olika typer av antibiotikaresistens samt för evolutionen av smittämnen.
• visa teoretiska kunskaper och praktisk färdighet i basal mikrobiologisk och molekylärbiologisk arbetsmetodik för säkert arbete i laboratoriemiljö och undvikande av spridning av biologiska ämnen till omgivningen.
• visa basal färdighet i att inom givna tidsramar söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant vetenskaplig originallitteratur inom ämnesområdet samt att sammanställa och presentera resultat från sådan litteratur både muntligt och skriftligt. 

Behörighetskrav

20 hp från kurser i kemi varav minst 5 hp i biokemi, alternativt 20 hp från en kombination av kurser i kemi och fysik och/eller matematik, varav minst 5 hp i biokemi.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker på engelska. Kursen består av föreläsningar, gruppdiskussioner, laborationer, seminarier och litteraturstudier. Stor vikt läggs på ett studerandeaktivt arbetssätt med eget ansvarstagande och kunskapssökande. De studerande kommer att gruppvis ges problembaserade uppgifter som redovisas vid sammankomster under lärarstöd. All undervisning förutom föreläsningar är obligatorisk. Seminarierna inom PPT kan komma att videofilmas som ett led i examination.

Examination

Teorimomentet avslutas med en skriftlig salstentamen. Laborationsmomentet avslutas med skriftlig redovisning av laborationer och PPT med både individuellt muntlig och skriftlig redovisning. För teorimomentet ges något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För de övriga obligatoriska momenten ges bara betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att uppnå betyget Godkänd krävs att studenten lämnar individuella skriftliga uppgifter inom angiven tid och att arbeten är redovisade enligt föreskrivna ramar. Vidare krävs ett aktivt deltagande i redovisningar och diskussioner. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med egna inlägg, reflektioner och frågor, samt att studenten försöker svara på frågor ställda till sig eller till gruppen. För att erhålla betyget Godkänd på hela kursen måste alla obligatoriska moment vara godkända och poängsumman vid den skriftliga slutexaminationen vara minst 60% av maxantalet poäng. För betyget Väl Godkänd måste alla obligatoriska moment vara godkända och poängsumman vid den skriftliga slutexaminationen vara minst 80% av maxantalet poäng. Undantag från dessa gränser (60 resp. 80%) kan göras om synnerliga skäl föreligger. Vid eventuell frånvaro från obligatoriskt undervisningstillfälle beslutar examinator om ersättningsuppgift eller om studenten måste göra om momentet vid ett senare tillfälle.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyat prov, s.k. omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie tillfället. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande som ej har blivit godkänd på kursen erbjuds att vid nästa kurstillfälle gå om den, i mån av plats, men kan även välja att enbart delta i ytterligare omprov.

Det ges även en möjlighet att delta i en frivillig examination av teoretiska delar av kursen i form av en dugga vilken kan ge bonuspoäng som kan användas vid sammanräkningen av resultatet för den avslutande skriftliga salstentamen, samt vid behov vid eventuella efterföljande omtentamina eller uppsamlingstentamina.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till Programrådet för biomedicinprogrammen.

Övergångsbestämmelser
I det fall att en kurs har slutat ges eller att en ny kursplan har ersatt tidigare kursplan ska studenter garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i Högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.