Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Miljö- och naturresursekonomi B100:4, 7,5 hp

Engelskt namn: Environmental and Natural Resource Economics B100:4

Denna kursplan gäller: 2016-08-01 och tillsvidare

Kurskod: 2NE076

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2016-03-24

Innehåll

​Kursens mål är att ge en insikt i samhällsekonomisk analys av hushållningen med naturresurser i vid mening samt att ge en djupare analys av miljöpolitiska styrmedel. Med naturresurser avses dels förnyelsebara naturresurser som exempelvis skog, dels icke förnyelsebara resurser som exempelvis olja. Resursanvändningen analyseras dels inom ramen för en perfekt marknadsekonomi, dels då uttaget eller nyttjandet av en resurs inte uppfyller de kriterier en perfekt marknadsekonomi ställer, exempelvis i form av negativa sidoeffekter. Den genomgångna teorin tillämpas på ett antal miljöpolitiska problem av olika karaktär. Centrala frågeställningar är: Hur mycket bör satsas på att förbättra vår miljö? Hur effektiva är olika typer av miljöpolitiska styrmedel? Vidare förklaras och analyseras begrepp som uthållig utveckling och miljöräkenskaper.

Under kursens studeras ekonometriska metoder som kommer till användning för att bestämma pris på ickemarknadsprissatta
naturresurser, t ex sällsynta fågelarter. För att utforma och utvärdera miljöpolitik på bästa möjliga sätt behövs oftast empiriska uppskattningar av skador på miljö och hälsa samt av kostnader för att undvika miljöförstörelse. Under momentet studeras
därför enklare former av ekonometriska tillvägagångssätt för att ta fram sådana uppskattningar i en policyrelevant kontext.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
  • Tillämpa den grundläggande teoribildningen inom miljö- och naturresursekonomiområdet.
  • Förklara hur miljöpolitiska styrmedel, t.ex. miljöskatter och utsläppshandel, fungerar samt kunna redogöra för enskilda styrmedels för och nackdelar.
  • Förklara problematiken kring ickemarknadsprissatta naturresurser och redogöra för hur värdet av dessa resurser kan uppskattas med hjälp av direkta och indirekta metoder.
  • Tillämpa grundläggande empiriska metoder inom det miljöpolitiska området.

Behörighetskrav

Nationalekonomi B100:1 eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lärarledda gruppövningar och seminarier.

Examination

Examinationen sker i form av skriftlig salsexamination efter kursens slut samt via inlämningsuppgifter och seminarier.

Resultatet från inlämningsuppgifter och seminarier gäller endast under innevarande termin. Studerande som inte har ett godkänt resultat från seminarier eller inlämningsuppgifter får vid kursens avslutande skriftliga salstentamen istället besvara frågor som motsvarar dessa delar.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas ett ytterligare provtillfälle i nära anslutning härtill. Därpå följande tentamensmöjligheter ges i regel i samband med att momentet anordnas nästa gång. Därutöver anordnas ett extra tentamenstillfälle varje läsår veckan före höstterminstart. Information lämnas av studievägledaren eller studiesekreteraren.

På kursen ges ettdera betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

I normalfallet finns det ingen möjlighet till komplettering av underkända betyg. I undantagsfall kan en studerande som på någon examinerande del fått betyget ”Underkänd”, om examinator (ej undervisande lärare) finner det lämpligt, få genomföra en kompletterande uppgift. Den kompletterande uppgiften skall vara av mindre karaktär, tydligt relaterad till det eller de
kunskapsmål som ej är uppfyllda samt vara genomförd i nära anslutning till den ursprungliga uppgiften.

Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos rektor vid Handelshögskolan begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 35

Hussen Ahmed M.
Principles of environmental economics and sustainability : an integrated economic and ecological approach
3. ed. : London : Routledge : 2013 : 417 s. :
ISBN: 9780415676915
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album