Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Miljö- och naturresursekonomi D18, 7,5 hp

Engelskt namn: Resource and Environmental Economics D18

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 2NE053

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Prefekt, 2011-06-15

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-10-28

Innehåll

Kursen syftar till att stimulera kritiskt tänkande kring miljö- och naturresursallokeringsutmaningar, samt politiska lösningar utformade för att övervinna dessa. Kursen fokuserar på en rad miljöpolicyinstrument som kan användas för att nå miljömässigt hållbara utfall, samt vilka bakomliggande mekanismer som driver fram dessa.

Kursen innehåller både teori och praktiska aspekter relaterade till utformandet av miljöpolicyinstrument vars mål är att ta i tu med viktiga miljöutmaningar, såsom klimatförändringar, lokala luftföroreningar, överfiske, samt jorderosion och -degradering. Användandet av utsläppsskatter, utsläppsrättshandel, marknadscertifieringar och andra frivilliga och tvingande policyinstrument diskuteras på djupet. Utöver detta kommer kursen behandla kriterier för att jämföra olika miljöpolicys relativa meriter.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
  • Visa djup förståelse för teorier bakom och genomförandet av miljöpolitik rörande miljö- och naturresurshantering.
  • Visa tydlig förståelse för nyckelkriterier som kan användas när miljöpolicyinstrument ska utvärderas.
  • Visa förståelse för hur miljöpolicyinstrument kan utvärderas i praktiken.
  • Analysera aktuella miljöutmaningar och föreslå policyinstrument för att övervinna dessa.

Behörighetskrav

90 hp varav minst 75 hp i nationalekonomi där 15 hp måste vara på kandidatnivå (G2F). Utöver detta krävs även Matematik för ekonomer I D7, eller motsvarande. Engelska 6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Examinationen består av två delar; (i) en inlämningsuppgift samt (ii) en presentation baserad på innehållet i inlämningen.

Följande betygsskala används: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). Betyg sätts när samtliga examinationer är godkända.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfällen i nära anslutning härtill. Därpå följande tentamensmöjlighet erbjuds i samband med att kursen anordnas nästa gång.

I normalfallet finns det ingen möjlighet till komplettering av underkända betyg. I undantagsfall kan en studerande som på någon examinerande del fått betyget Underkänd, om examinator (ej undervisande lärare) finner det lämpligt, få genomföra en kompletterande uppgift. Den kompletterande uppgiften skall vara av mindre karaktär, tydligt relaterad till det eller de
kunskapsmål som ej är uppfyllda samt vara genomförd i nära anslutning till den ursprungliga uppgiften.

Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos studierektor vid Enheten för nationalekonomi begära att annan examinator utses att bestämma betyg. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Policy instruments for environmental and natural resource management [Elektronisk resurs]
Sterner Thomas, Coria Jessica
2. ed. : Hoboken : Taylor and Francis : 2013 : 1 online resource (1285 p.) :
ISBN: 9781317703877
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Anvisat material tillkommer till självkostnadspris. Research articles will be appended.