Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Miljöbalken, 7,5 hp

Engelskt namn: Environmental Code

Denna kursplan gäller: 2012-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 5MH087

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-03-18

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande kunskaper i rättsvetenskap och fördjupade kunskaper om miljöbalken och dess tillämpning. Tillkommande kompletterande förordningar, föreskrifter, anvisningar behandlas liksom konsekvenser i annan lagstiftning. Miljöbalken ställs också i relation till internationell miljörätt och då framför allt i ett EU-perspektiv.

Kursen är indelad i två moment:

Moment 1. Teori 2,5 hp. Under detta moment behandlas uppbyggnaden av miljöbalken, införandet av lagen samt miljöbalkens övergripande bestämmelser.

Moment 2. Tillämpning 5 hp. Under detta moment övas en praktisk tillämpning av miljöbalkens olika områden.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs skall den studerande kunna:

Moment 1. Redogöra för miljölagstiftningens utformning och tillämpningsområden.

Moment 2. Visa hur olika miljöfrågor kan beröras av miljöbalken samt tillämpa miljöbalken vid handläggning av miljöärenden.

Behörighetskrav

Univ: Två års högskolestudier (120 hp) varav minst 7,5 hp miljörätt eller motsvarande kunskap.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar och individuella uppgifter. Handledning ges varje enskild student under studentens arbete med uppgifterna på hemorten. Uppgifter, gruppövningar och tentamen är obligatoriska moment i kursen.

Examination

Examinationen sker genom bedömning av den studerandes prestationer i samband med uppgifter och tentamen. Bedömningen av respektive moment görs efter det att tillhörande uppgifter har avklarats. Bedömning av hela kursen görs efter att samtliga uppgifter har avklarats. För moment 1 ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G), för moment 2 ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av tentamen och uppgifter på moment 2. För hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Studerande som har underkänts, har rätt att genomgå förnyat prov för att få godkänt betyg. Den som godkänts i ett prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitets regelsamling och tillgodoräknandeförordning).

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 3

Obligatorisk litteratur

Miljöbalken 1998:808 med aktuella uppdateringar
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap : 1998 :
Obligatorisk

Lag om införande av miljöbalken (1998:811) med aktuella uppdateringar
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap :
Obligatorisk

Förvaltningslagen (2017:900) med aktuella uppdateringar.
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap :
Obligatorisk

Information som länkats till i föreläsningarna
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap :
Obligatorisk