"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Miljöstörningar i mark och vatten, 15 hp

Engelskt namn: Environmental impact on soil and water

Denna kursplan gäller: 2013-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 5GV050

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: teknisk naturvetenskaplig fakultet, 2011-11-23

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-02-25

Innehåll

Innehåll Kursen behandlar orsaker, processer och konsekvenser av olika miljöproblem kopplade till mark och vatten, såsom försurning, övergödning, organiska miljögifter, tungmetaller och radioaktiva ämnen. Konsekvenserna på mark- och vattenmiljön av klimatförändringen och olika typer av markanvändning utgör en viktig del. Kursen ger också kunskaper om miljölagstiftning och miljöövervakning liksom om metoder för statistisk bearbetning och analys av miljödata. Kursen är indelad i två moment: Miljöstörningar, 9 hp, Geovetenskaplig statistik och databearbetning, 6 hp. Moment 1, miljöstörningar 9 hp Momentet behandlar orsaker, processer och konsekvenser av olika miljöproblem kopplade till mark och vatten, såsom försurning, övergödning, organiska miljögifter, tungmetaller och radioaktiva ämnen. Det ges en överblick över den svenska miljöövervakningen av mark och vatten samt gällande bedömningsgrunder för miljökvalitet Moment 2, geovetenskaplig statisktik och databearbetning 6, hp Momentet behandlar metoder för databearbetning, statistisk behandling och redovisning av geovetenskapliga data. Momentet löper till stor del parallellt med moment 1.

Förväntade studieresultat

Moment 1 Känna till historik samt beskriva och förklara bakomliggande orsaker, processer och konsekvenser av aktuella miljöproblem kopplade till mark och vatten beskriva hur miljöövervakningen av mark och vatten är uppbyggd samt använda och analysera miljöövervakningsdata med tillämpning av gällande bedömningsgrunder tillämpa och värdera sedimentologiska metoder för klimat- och miljöhistoriska analyser planera och utföra en undersökning med ett vetenskapligt arbetssätt inom ramen för ett individuellt projektarbete och rapportera muntligt och skriftligt samt kritiskt granska ett motsvarande arbete Moment 2 Utföra, tolka och tillämpa de vanligaste statistiska analysmetoderna som används inom ämnesområdet skriftligt redovisa och illustrera en statistisk undersökning av miljö- och geodata

Behörighetskrav

30 hp i Geovetenskap/Naturgeografi eller motsvarande kunskaper

Undervisningens upplägg

Undervisningen omfattar föreläsningar, övningar, laborationer, seminarier och projektarbete. Seminarier, laborationer och projektarbete är obligatoriska. Dessa lär ut metoder och arbetssätt som senare är nödvändiga i arbetslivet

Examination

Examinationen sker dels genom skriftliga tentamina, dels genom muntlig och/eller skriftlig redovisning av övningar och laborationer. På skriftliga tentamina sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På övningar och laborationer sätts betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Studerande som underkänts i prov har rätt att undergå förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas alltid indivduellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning

Övriga föreskrifter

Till kursplanen hör ett kursplanetillägg, tillstyrkt av kursplanegruppen vid EMG 2011-10-17

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 2

Bruk och missbruk av naturens resurser : en svensk miljöhistoria
Bernes Claes, Lundgren Lars J.
Stockholm : Naturvårdsverket : 2009 : 304 s. :
ISBN: 978-91-620-1274-8 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ebdon David
Statistics in geography
2. ed., rev. with 17 programs : Oxford : Blackwell : 1985 : viii, 232 s. :
ISBN: 0-631-13688-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst