"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Miljöteoretiska perspektiv, 7,5 hp

Engelskt namn: Perspectives on Environmental Theory

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 2KC028

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Genusvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Beslutad av: Föreståndaren, 2019-06-11

Reviderad av: Föreståndaren, 2022-10-31

Innehåll

Kursen innehåller en introduktion till bl.a. ekofeminism, posthumanism och Dark ecology, samt både intern och extern kritik mot respektive fält. Syftet är att ge en historisk och vetenskapsteoretisk karta över olika definitioner av natur och människa, samt inblick i olika maktkritiska teorier om hur de kan och bör förhålla sig till varandra

Kursen ger en introduktion till olika feministiska perspektiv på miljö, natur och människa; alltifrån den tidiga ekofeminismens till den senare posthumanismens utgångslägen presenteras, kontextualiseras och granskas. Vad innebär olika förhållningssätt till relationen mellan människa och natur för vår syn på miljöförstöring och klimatförändring? Vilka olika problemställningar och lösningar implicerar de olika förhållningssätten? Står alternativet enbart mellan modern teknologi och naturromantisk holism? Kursen är en onlinekurs och kursspråket är engelska.

 

Förväntade studieresultat


Efter kursen ska studenten

Kunskap och förståelse

  • Kunna identifiera och beskriva centrala delar av de olika förhållningssätt till natur, kultur, miljö och människa som introducerats.

Färdighet och förmåga

  • Kunna bidra med kvalificerade analytiska kommentarer vid seminarier, självständigt kunna förhålla sig till olika teoretiska ståndpunkter som presenterats under kursen och förstå skillnader och likheter mellan de olika perspektiven.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Muntligt och skriftligt kunna presentera en självständig analys utifrån kurslitteraturen.

 

Behörighetskrav

Univ 90 hp varav minst 15 hp ska vara självständigt arbete; alternativt minst 120 hp. Dessutom Engelska A/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av läsinstruktioner, introduktioner samt obligatoriska uppgifter. För studenter som inte har möjlighet att delta i obligatoriskt studietillfälle kommer en komplettering att krävas. Tiden för inlämning av kompletteringar följer samma regler som förnyad examination, det vill säga senast inom två år efter studentens registrering på kursen. Stor vikt läggs vid självständigt arbete.

Examination

Examinationen sker löpande genom obligatoriska uppgifter, samt genom en skriftlig hemtentamen. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

För kursen som helhet ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För betyget Godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända.

Rätt till förnyad examination erbjuds tidigast tio arbetsdagar och senast tre månader efter att resultatet av ordinarie examination meddelats. Ytterligare ett prov erbjuds inom ett år. Den som godkänts i examination får inte undergå förnyad examination för högre betyg. Möjlighet till examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tillfället ges under minst två år efter studentens registrering på kursen. Sammanlagt ges studenten möjlighet att genomföra prov vid fem tillfällen. Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för ett kursmoment eller del av moment, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot.

 

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande
Kursen kan ej tillgodoräknas i andra kurser i genusvetenskap vid Umeå universitet. För ytterligare information kontakta studierektor.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 1

Anderson Jill
'Warm blood and live semen and rich marrow and wholesome flesh!
Journal of Ecocriticism : 2011 :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_chadwyckhealey_abell_R04638777
Obligatorisk
Läsanvisning: s.51-66

Cecire Natalia
Environmental Innocence and Slow Violence
Ingår i:
Women's studies quarterly.
Old Westbury, N.Y. : Feminist Press : 1981- : sid. 164-180 :
https://www-proquest-com.proxy.ub.umu.se/docview/1665110240?accountid=14581
Obligatorisk

Chakrabarty Dipesh
The Climate of History : Four Theses
Ingår i:
Critical inquiry [Elektronisk resurs].
Chicago : Univ. of Chicago : 2002- : 35 : sid. 197-222 :
https://browzine.com/libraries/232/articles/46920939
Obligatorisk

Colebrook Claire
Introduction: Framing the End of the Species: Images Without Bodies
Open Humanities Press : 2014 :
https://quod.lib.umich.edu/o/ohp/12329362.0001.001/1:2/--death-of-the-posthuman-essays-on-extinction-volume-one?rgn=div1;view=fulltext
Obligatorisk
Läsanvisning: Chapter 8 Posthuman Humanities", i Death of the Posthuman: Essays on Extinction, vol. 1, Open Humanitites Press 2014, s. 9-28; 158-184.

Cripps Elizabeth
Climate Change, Population, and Justice: Hard Choices to Avoid Tragic Choices
Global Justice Network : 2015 :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_doaj_primary_oai_doaj_org_article_42cd61590bbc44b8b50285d96dfec9dd
Obligatorisk
Läsanvisning: s.1-22

Arrested Development? : The Promises and Paradoxes of ‘Selling Nature to Save It
Dempsey Jessica, Suarez Daniel Chiu
Ingår i:
Annals of the American Association of Geographers
2016- : 106 : sid. 653-671 :
https://www-tandfonline-com.proxy.ub.umu.se/doi/full/10.1080/24694452.2016.1140018
Obligatorisk

Gaard Greta
Toward a Queer Ecofeminism
Ingår i:
Hypatia
2000- :
Obligatorisk

Gibson-Graham J.K.
A feminist project of belonging for the Anthropocene
Ingår i:
Gender, place and culture
Abingdon : Carfax Publ. Co. : 1994- : 1 : sid. 1-21 :
Obligatorisk

Haraway Donna
Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making Kin
Ingår i:
Environmental Humanities
2012- : sid. 159-165 :
https://watermark.silverchair.com/159Haraway.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAqcwggKjBgkqhkiG9w0BBwagggKUMIICkAIBADCCAokGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQM2wOgK18FWLqOc-37AgEQgIICWhaFwKLZB7_C7TBaFYedGV56lZdIekeNchfc6bMoJp9VA7Zs2jVb4lxIpl-sM_2hsEpjvfnVRvgRthsglGxi2s7KUPbaacRxjP1ddZZjSgQ9iSHczMbM0CVujgVjgZ6fHjDf3n1PPPfxeDMTb0_3WWyuK1fZLkY17KC8UG-BcxS388-lcqiGWE4LqZoj2zY_ke115iJzuSqRTZGbQmzcvhmyPsTZAkSUq-G86RWmIL5zFmUgUzrQjPhfK37wNkpgQXCJqOyAjob_DKHd17YvuJlhAigniRAl6slJf4V45n7TF1aW6aUdIqjuuyCrtyPa2zLQDDohuzEMiAFQZb9lbhZ5Dk8s6W054Y96QatBSBBPjBedLCklRiR7pNPywCvGkuNQSrUWtRrfNqEefncHSwksi_4pS7S5gAplI20SSEcBMcT8vwI1SIwbYrlm7fZKMQM1yA6ew4WjfQMyYeFei-AaS7VM_WWCZ8UTqMnJ5_dpi8zQLu8DUNMaiFNNs7Ols-jf_kJNHhPaQa3tqjr7O5RPBZk_HLwYHnR6he5sLEU4BDMgHBzlmcdjKWeliRmtbZ8WTxJogfQylCPNM68BS7VT4plwiamNTtu7t0sfWrDvhfyXNWkstMqW50L_oqMoKVlRuD_4to9Rk_xk1_FAlqBQqKFdwLnS5MpZB104BtW66uX4OMcDdJ3n_RM0F3zrzI5GQAQFXlz2lDn3V8vy-4sjHqyOuAdh3GanYRVJo2IIFfH9x52MJM9nKhvGnVtPFecQvaBKiajtLZ207ldYokCldNCf9V3qoWoA
Obligatorisk

Merchant Carolyn
Gender and environmental history
Ingår i:
The journal of American history
Abilene, Kan., etc. : Mississippi Valley Historical Association : 1964- :
Obligatorisk

Roth-Johnson Danielle
Back to the Future - François d'Eaubonne, Ecofeminism and Ecological Crisis
Common Ground Research Networks : 2013 :
https://cgscholar.com/bookstore/works/the-international-journal-of-literary-humanities-vol-10-issue-3-2013
Obligatorisk

Interrupting the Anthropo-obScene: Immuno-biopolitics and Depoliticizing Ontologies in the Anthropocene
Swyngedouw Erik, Ernstson Henrik
Ingår i:
Theory, culture & society.
London : Sage Publications : 1982- :
Obligatorisk
Läsanvisning: https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_crossref_primary_10_1177_0263276418757314

The political unconscious of the Anthropocene: A conversation with Frédéric Neyrat
society & space : 2014 :
https://www.societyandspace.org/articles/on-the-political-unconscious-of-the-anthropocene
Obligatorisk

Weingarten Karen
Vibrant Matter: A Political Ecology of Things (review)
Ingår i:
Configurations
Baltimore : Johns Hopkins Univ. Press : 1993- :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_proquest_journals_1037387230
Obligatorisk

Merchant Carolyn
Introduction : Peace with the Earth: Women and the Swedish environment
Ingår i:
Earthcare
New York : Routledge : 1996 : 280 s. : sid. 167-184 :
Obligatorisk

Introduction: A Geneology of Queer Ecologies
Catriona Mortimer-Sandilands, Erickson Bruce
Bloomington, Ind. : Indiana University Press : 2010 :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma9921353171104996
Obligatorisk
Läsanvisning: s.1-47

Ytterligare texter kan tillkomma

Referenslitteratur

Barad ,Karen
Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes ToMatter
Ingår i:
Signs
Chicago, Ill. : Chicago U. P. : 1975- : 28 : sid. 801-831 :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_gale_infotracacademiconefile_A100484977

Bennett Jane
Vibrant Matter
CSPA : 2016 :
https://www.jstor.org/stable/cspaquarterly.14.7?refreqid=excelsior%3A7c1de336c62d50d20ac69047dd111d56&seq=1

Introduction: A Geneology of Queer Ecologies
Catriona Mortimer-Sandilands, Erickson Bruce
Bloomington, Ind. : Indiana University Press : 2010 :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma9921353171104996
Läsanvisning: s.1-47

Edelman Lee
No future : queer theory and the death drive
Durham : Duke University Press : 2004 : 191 s. :
ISBN: 0822333597
Se Umeå UB:s söktjänst

Edenheim Sara
No kin : between the reproductive paradigm and ideals of community
Ingår i:
Lambda nordica
Stockholm : Föreningen Lambda nordica : 1989- :

The Anthropo-scene: A guide for the perplexed
Lorimer Jamie, Lorimer Jamie
Ingår i:
Social studies of science
[London] : SAGE Publications : 1999- : 47 : sid. 117-142 :
https://journals-sagepub-com.proxy.ub.umu.se/doi/pdf/10.1177/0306312716671039

Naturens död : kvinnan, ekologin och den vetenskapliga revolutionen
Merchant Carolyn, Holmqvist Bosse, Östling Brutus, Lång Öjevind
Stockholm : B. Östlings bokförl. Symposion : 1994 : 394 s. :
ISBN: 9171391959
Se Umeå UB:s söktjänst

“The Birth Of Immunopolitics”,
Open Humanities Press : 2010 :
https://www.parrhesiajournal.org/parrhesia10/parrhesia10_neyrat.pdf

Joy Bill
Why the future doesn´t need us
Highland Park: Bioethics Press : 2001 :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_proquest_journals_275059281

Chaudhuri Una
The Sun’ll Be Hotter Tomorrow: : Growing Up with Climate Chaos
Ingår i:
Resilience
2014- :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_chadwyckhealey_abell_R05450970

The Population Bomb Revisited
Ehrlich Paul R., Ehrlich Anne H.
he Electronic Journal of Sustainable Development : 2009 :
https://www.populationmedia.org/wp-content/uploads/2009/07/Population-Bomb-Revisited-Paul-Ehrlich-20096.pdf

Daly Mary
Gyn/ecology : the metaethics of radical feminism
London : Women's Press : 1979 : 485 s. :
ISBN: 0704328291
Se Umeå UB:s söktjänst

Okie William Thomas
Beauty and Habitation: Fredrika Bremer and the Aesthetic Imperative of Environmental History
Ingår i:
Environmental history
Durham : American Society for Environmental History ; Forest History Society : 2003- :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_crossref_primary_10_1093_envhis_emy130

Ytterligare texter kan tillkomma