Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Mobbning och kränkande handlingar i teori och praktik, 7,5 hp

Engelskt namn: Bullying and Harassment in Theory and Practice

Denna kursplan gäller: 2018-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 6PE246

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogisk yrkesverksamhet: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Prefekten, 2017-11-01

Innehåll

I kursen genomförs fördjupande studier av arbetet med likabehandling i förskola och skola genom att mobbning och kränkande handlingar bland barn och ungdomar fokuseras utifrån olika vetenskapliga perspektiv. Förekomsten av, förklaringsmodeller till och konsekvenser av mobbning och kränkande handlingar behandlas och problematiseras. Innehållet i kursen omfattar strategier för att främja likabehandling, samt för att upptäcka, förebygga och åtgärda mobbning och kränkande handlingar. Vidare studeras aktuell lagstiftning och gällande styrdokument för förskola och skola.

I kursen formuleras mobbning och kränkande handlingar som socialt konstruerade fenomen vilka analyseras och problematiseras utifrån makt-, socialkonstruktivistiskt- genus- och individualpsykologiskt perspektiv. Därtill beaktas aspekter som främjar förmågan till att kritiskt, professionellt och självständigt bedöma och hantera de komplexa företeelser, frågeställningar och situationer som är relaterade till mobbning och kränkande handlingar. 

Kursen är indelad i följande två moment:

Moment 1: Perspektiv på mobbning och kränkande handlingar i samtida lärmiljöer, 2,5 hp
(Perspectives on Bullying and Harassment in Contemporary Learning Environments, 2.5 credits)

Momentets innehåll bereder tillfälle till att fördjupa kunskaper om teoretiska perspektiv och förklaringsmodeller som rör mobbning och kränkande handlingar. Med utgångspunkt i olika begrepp och teorier problematiseras och analyseras mobbning och kränkande handlingar bland barn och ungdomar i samtidens lärmiljöer. I momentet ingår också att den studerande värderar och argumenterar för olika samhälleliga konsekvenser användningen av de olika perspektiven kan få.

Moment 2: Vetenskaplig studie och rapport, 5 hp
(Scientific Study and Report, 5 credits)

I momentet genomför kursens deltagare en vetenskaplig studie som redovisas i form av en vetenskaplig rapport. Den studerande utformar själv studien som ska omfatta en specifik händelse, företeelse eller situation med relevans för mobbning och kränkande handlingar. Studien ska också ha relevans för den studerandes pedagogiska sammanhang.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Perspektiv på mobbning och kränkande handlingar i samtida lärmiljöer, 2,5 hp
För godkänt moment skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • på vetenskaplig grund redogöra för förekomst och omfattning av mobbning och kränkande handlingar
 • på vetenskaplig grund redogöra för individuella och samhälleliga konsekvenser av mobbning och kränkande handlingar
Färdigheter och förmåga
 • analysera olika förklaringsmodeller till förekomsten av mobbning och kränkande handlingar
 • problematisera relevanta begrepp och teorier om mobbning och kränkande handlingar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt granska olika sätt att arbeta främjande för likabehandling och förebyggande och åtgärdande mot mobbning och kränkande handlingar
Moment 2: Vetenskaplig studie och rapport, 5 hp
För godkänt moment skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • identifiera, problematisera och analysera ett fenomen, en situation eller en händelse för att synliggöra att mobbning och kränkande handlingar bland barn och unga förstås olika beroende på valda perspektiv och förklaringsmodeller
 • uppvisa förståelse för hur en vetenskaplig studie av mobbning och kränkande handlingar bland barn och unga planeras, genomförs och rapporteras
 • redogöra för aktuell lagstiftning och gällande styrdokument om likabehandling
Färdigheter och förmåga
 • utifrån formulerat syfte och forskningsfrågor självständigt genomföra och rapportera en vetenskaplig studie som är relevant för kursens innehåll
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt diskutera aspekter av mobbning och kränkande handlingar i relation till aktuell forskning och studiens resultat
 • kritiskt och konstruktivt analysera, diskutera och värdera genomförandet och resultatet av den aktuella studien

Behörighetskrav

Lärarexamen (dvs förskollärare, grundlärare fritidshem, grundlärare F-9, ämneslärare, yrkeslärare, speciallärare), studie- och yrkesvägledarexamen, specialpedagogexamen, eller motsvarande äldre examen i någon av dessa. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

I kursen betonas ett problem- och processorienterat arbetssätt. Undervisningen genomförs på distans, i form av litteraturstudier, seminarier och föreläsningar. Under kursen används en lärmiljö på nätet för undervisning, handledning, diskussion och distribution av kursmaterial. Utvärdering sker efter slutförd kurs.
 

Examination

För samtliga moment sker examination fortlöpande med individuella inlämningsuppgifter, samt i form av seminarier, skriftliga redovisningar och en avslutande rapportskrivning. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Betyg på hel kurs utgörs av en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera olika teoretiska och praktiska aspekter samt förmågan att kunna analysera med stöd av teoretiska begrepp.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

Kan inte läsas i kombination med 6PE191 Mobbning, kränkande behandling och diskriminering, 7,5 hp eller 6PE233 Mobbning och kränkande handlingar  i teori och praktik, 7,5 hp.

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur