Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Mobil robotik, 7,5 hp

Engelskt namn: Mobile Robotics

Denna kursplan gäller: 2022-06-27 och tillsvidare

Kurskod: 5DV228

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Elektronik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-03-28

Innehåll

En mobil robot är en robot som kan röra sig i en fysisk miljö. Den här kursen behandlar fundamentala teorier och algoritmer inom mobil robotik, vilket inkluderar kartläggning, lokalisering och navigation. Teorin tillämpas genom att konstruera mjukvara för mobila robotsystem med hjälp av ett robotik-middleware (t.ex. Robot Operating System, ROS). Kursen innehåller en introduktion till ett robotik-middleware. Den utvecklade robotmjukvaran testas på fysiska robotar och/eller avancerade simulatorer.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
  • (FSR 1) förklara de operativa principerna av (och skillnaderna mellan) olika typer av arkitekturer för mobila robotar
  • (FSR 2) utförligt redogöra för teorier och algoritmer för kartläggning och lokalisering
  • (FSR 3) utförligt redogöra för teorier och algoritmer för rutt- och rörelseplanering
Färdighet och förmåga
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
  • (FSR 4) självständigt konsturera och driftsätta mjukvara av autonoma mobila robotar kapabla till kartläggning, lokalisering, ruttplanering och rörelseplanering
  • (FSR 5) tydligt dokumentera teorier, algoritmer, experiment och resultat av ett projekt inom mobil robotik och presentera det såväl muntligt som skriftligt i form av en rapport
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
  • (FSR 6) diskutera etiska problem relaterade till praktiska tillämpningar av mobila robotar

Behörighetskrav

För behörighet krävs antingen en kandidatexamen i huvudområdet datavetenskap eller:
- minst 90 hp varav minst 60 hp i huvudområdet datavetenskap, eller minst 120 hp inom ett program
- Artificiell intelligens - grunderna, 7,5 hp, eller motsvarande
- minst 7,5 hp inom datastrukturer och algoritmer

Engelska 6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker genom föreläsningar, gruppövningar, studentpresentationer samt dator- och robotlabbar. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även individuellt arbete med materialet.

Examination

På kursen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Den teoretiska delen (FSR 1-3, 6) bedöms genom en salstentamen. Den praktiska delen (FSR 4-5) bedöms genom gruppuppgifter som inkluderar skriftliga rapporter och muntliga presentationer. Betyget utgör en samlad bedömning av alla examinerande moment, och den teoretiska och de praktiska delarna har samma vikt.

Stöd på grund av funktionsnedsättning
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Byte av examinator
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för datavetenskap.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program.

Om kursplanen har upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas garanteras en student som någon gång registrerats på kursen minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från det att kursplanen upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.