"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Mönsterkonstruktion 2, 7,5 hp

Engelskt namn: Patternmaking 2

Denna kursplan gäller: 2021-09-06 och tillsvidare

Kurskod: 1ES020

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-09-07

Innehåll

I denna kurs fördjupas kunskaper i mönsterkonstruktion genom praktiska övningar. Studenter uppmanas att experimentera och utforska möjligheter för att skapa personligt utformade konstruktioner till olika plaggtyper. Kursen ger grunder för att anpassa mönster till personliga mått samt att drapera modeller som sedan översätts till fungerande mönster. I kursen presenteras metoder för digital mönsterkonstruktion. Viss sömnadsvana underlättar för att kunna tillgodogöra sig kursen.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • visa fördjupad kunskap i och om konstruktion av mönster till kläder
  • uppvisa förståelse för olika metoder för att konstruera mönster till kläder

Färdighet och förmåga

  • kunna omsätta plaggidéer till fungerande mönster
  • kunna redogöra för den egna arbetsprocessen

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kunna relatera sitt idéarbete till inspirationskällor
  • visa förmåga att kunna analysera och reflektera över sitt eget lärande

Behörighetskrav

Mönsterkonstruktion och modellskapande 7,5 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker dels nätbaserat samt med obligatoriska träffar vid Umeå Universitet. Träffarna innehåller teoretiska genomgångar, praktiska laborationsuppgifter, handledning samt redovisningar.

Examination

Examination sker via nätplattformen samt vid kursträffarna. Redovisning sker vid de obligatoriska kursträffarna, via inlämningsuppgifter via nätplattformen, vid deltagande i seminarier, samt vid slutdokumentation av enskilt arbete.

Vid betygsättning används något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd i både delmoment och kursen i sin helhet.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att via utbildningsledare på Humanistisk fakultet begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.