Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Mönsterkonstruktion och modellskapande, 7,5 hp

Engelskt namn: Patternmaking

Denna kursplan gäller: 2012-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 1TX006

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2012-06-19

Innehåll

Kursen ger en teoretisk och praktisk introduktion i mönsterkonstruktion. De studerande får utveckla kunskaper i att göra mönster till plagg med personlig utformning. Ett utforskande arbetssätt används, där de studerande söker egna uttryckssätt och inspirationskällor. Studenterna ges möjlighet att experimentera och prova olika metoder för mönsterformning. Viss sömnadsvana underlättar för att kunna tillgodogöra sig kursen.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- visa kunskap om och i konstruktioner av mönster till kläder
- kunna utveckla och omsätta egna idéer till mönster
- kunna relatera sitt idéarbete till inspirationskällor
- uppvisa förståelse för idén och arbetsprocessens betydelse för färdigt resultat
- reflektera över betydelsen av gjorda val under den egna arbetsprocessen
- visa förmåga att kunna  analysera och reflektera över sitt eget lärande

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker dels nätbaserat med studieinstruktioner och laborationsuppgifter, samt vid 2-3 obligatoriska träffar vid Umeå Universitet. Träffarna innehåller teoretisk och praktisk introduktion av mönsterkonstruktion, work-shops, seminarier, handledning samt redovisningar. Vi använder nätplattformen Cambro, varför tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Närvaro vid kursträffarna är obligatorisk.

Examination

Examination sker via nätplattformen samt vid kursträffarna. Redovisning sker vid de obligatoriska kursträffarna, via inlämningsuppgifter via nätplattformen, vid deltagande i seminarier, samt vid slutdokumentation av enskilt arbete.

Vid betygsättning på hel kurs används betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga obligatoriska uppgifter och delmoment är godkända.
För betyget Väl Godkänd läggs vikt vid att den studerande visar på en högre grad av praktisk, teoretisk och estetisk medvetenhet genom att analysera och reflektera kring sambandet mellan kursens olika delar med väl underbyggda resonemang.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag om inget annat anges av undervisande lärare.
Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.
I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande av del av kurs beslutas av betygsättande lärare. Tillgodoräknande av hel kurs beslutas av kanslichefen för Lärarhögskolan. Blankett för tillgodoräknande  www.umu.se/blankett/SA

Litteratur

 • Giltig från: 2018 vecka 33

  Mönster och konstruktioner för damkläder
  Öberg Inger, Ersman Hervor, Cedervall Malin, Svensson Camilla
  5. [uppl.] /b [illustrationer: Malin Cedervall och Camilla Svensson / ritningar: Inger Öberg] : Stockholm : Natur & kultur : 2010 : 312 s. :
  ISBN: 978-91-27-12005-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mönsterkonstruktion : herrkläder
  Öberg Inger, Ersman Hervor
  Stockholm : LT : 1989 : 181, [2] s. :
  ISBN: 91-36-02722-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ericsson Wärn Karina
  Modebibeln : den svenska : 1867-nu
  Stockholm : Bonnier fakta : 2012 : 255 s. :
  ISBN: 978-91-7424-149-5 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artikelkompendium tillhandahålles vid kursstart.

  Kompletterande material kring konstruktionsmetoder anskaffas under kursens gång.

 • Giltig från: 2012 vecka 35

  Mönster och konstruktioner för damkläder
  Öberg Inger, Ersman Hervor, Cedervall Malin, Svensson Camilla
  5. [uppl.] /b [illustrationer: Malin Cedervall och Camilla Svensson / ritningar: Inger Öberg] : Stockholm : Natur & kultur : 2010 : 312 s. :
  ISBN: 978-91-27-12005-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mönsterkonstruktion : herrkläder
  Öberg Inger, Ersman Hervor
  Stockholm : LT : 1989 : 181, [2] s. :
  ISBN: 91-36-02722-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artikelkompendium tillhandahålles vid kursstart.

  Kompletterande material kring konstruktionsmetoder anskaffas under kursens gång.