Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Museologiskt projektarbete i teori och praktik, 30 hp

Engelskt namn: Museological project work in theory and practice

Denna kursplan gäller: 2020-01-20 och tillsvidare

Kurskod: 1MU064

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Museologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Etnologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-09-09

Innehåll

Museologiskt projektarbete i teori och praktik utgör Termin 4 på Branschutbildningen för museer och kulturarv. Kursen har både museologisk och etnologisk inriktning och behandlar till stor del kulturarvs- och museirelaterade projekts förutsättningar och innehåll utifrån teoretiska och metodologiska tillämpningar. En genomgående målsättning med kursen är att den studerande teoretiskt och praktiskt ska tillägna sig en djupare förståelse för vilka processer, urval och resultat som ingår i ett museirelaterat, kulturanalytiskt och empiriskt fältbaserat projekt. Kursen innefattar en introduktion till kommunikationsteori (retorik, semiotik) för kulturarvsfältet och till projektmetodik och projektledning. De studerande planerar och genomför ett fältarbete i grupp, dokumenterar och utvärderar arbetet i en fältrapport samt designar digitalt skapade presentationer med bruk av olika text-, bild- och ljudtekniker. Kursen är indelad i nedanstående moduler:

Modul 1. Perspektiv på kommunikation för kulturarvsfältet, 7,5 hp.
Perspectives on communication for the cultural heritage field
Modulen behandlar grundläggande perspektiv på kommunikationsteori, retorik och semiotik i relation till kulturarvsfältet. Med stöd av digitala hjälpmedel analyseras och skapas text och bild med stöd från teorier inom retorik och semiotik. Här behandlas visuella betydelser i teori och praktik med utgångspunkt i hur bilder kulturellt och språkligt skapas, upprätthålls och förändras och hur detta kan inverka på, och användas i, museal verksamhet.

Modul 2. Projektmetodik och projektledning, 7,5 hp.
Project methodology and project management
Modulen behandlar grundläggande projektmetodik, projektledarskap och organisationsteori. Vidare behandlas vad det innebär att arbeta i grupp och att fatta gruppbaserade beslut. Här introduceras metoder för att arbeta fram projektidéer. En central del i modulen består i att - gruppbaserat och individuellt - framarbeta en projektplan för det kommande fältarbetet och dess redovisning. Verktyg för olika digitala presentations- och gestaltningsformer introduceras och de studerande arbetar fram en individuell digital utbildningsportfölj.

Modul 3. Projekt: Fältarbetets uppstart, 3 hp.
Project: Initiation of field work
Under modulen påbörjas projektarbete i fält. Här ges en fortsatt handledning för ljud- och bilddokumentation (inkl. rörlig bild), vilket ingår i fältrapporten för modul 4. Fältarbetet inleds med att vardera grupp startar sin materialinsamling och för en dialog med eventuella avnämare inom kulturarvsbranschen. Modulen resulterar i ett visuellt gestaltat koncept som ska användas i det fortsatta projektarbetet.

Modul 4. Projekt: Fältarbetets genomförande och projektrapport, 7 hp.
Project: Implementation of field work and project report
Här genomför grupperna projektplanens fältarbete, vilket innefattar bearbetning och analys av det empiriska fältmaterialet. Detta redovisas i form av en fältrapport som bearbetas både gruppvis och individuellt. Projektarbetet ska kontinuerligt dokumenteras med stöd av bild och text. Stor vikt läggs vid att fältarbetet reflexivt, enligt fältplanen från modul 2 och 3, utvärderas och dokumenteras i en slutlig projektrapport.

Modul 5. Projekt: Analys och digitalt baserad presentation, 5 hp.
Project: Analysis and digitally based presentation
Modulen väver samman de teoretiska och praktiska kunskaper som behandlats under kursen. Varje grupps fältrapport behandlas vid ett inledande seminarium. Den slutliga versionen av fältrapporten fortsätter att bearbetas och presenteras avslutningsvis med stöd av digital teknik, vilket innefattar muntlig och skriftlig redovisning. Om möjligt ska även en offentlig redovisning hållas inför inbjudna representanter från museibranschen.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 • redovisa teoretisk samt praktisk kunskap om arbete inom projektledning, projektarbete och projektbaserat fältarbete,
 • uppvisa förmåga att samarbeta och arbeta individuellt, samt i grupp,
 • uppvisa förståelse för hur digitala medier kan användas inom ramen för museologisk, samt etnologisk, teori och praktik,
 • uppvisa förmåga att formulera kulturanalytiska och museologiska frågeställningar och analysteman med avseende på kursens fältarbete,
 • uppvisa förmåga att genomföra museologisk fältanalys med hjälp av olika kulturanalytiska och etnologiska metoder.
Efter genomgången modul 1 (Perspektiv på kommunikation för kulturarvsfältet) skall studenten:
 • uppvisa förståelse för hur visuella uttryck kan ges olika betydelser i kulturarvsfältet samt i samhället i stort,
 • uppvisa förmåga att tillämpa teoretiska och retoriska begrepp som analytisk reflektion kring bilder och text
 • ha kännedom om programvara inom bild- och textbehandling.
Efter genomgången modul 2 (Projektmetodik och projektledning) skall studenten:
 • uppvisa kännedom om innebörden av att delta i och leda ett kulturarvsbaserat projekt,
 • uppvisa kunskap om teoretiska och metodologiska perspektiv på projektledning,
 • uppvisa förmåga att skriva projektplan och andra relevanta projektdokument.
Efter genomgången modul 3 (Projekt: Fältarbetets uppstart) skall studenten:
 • uppvisa grundläggande kunskaper i ljud- och bilddokumentation,
 • uppvisa förmåga att självständigt planera och starta det museologiska fältarbetet, enligt kursens premisser,
 • uppvisa reflexivitet om projektarbetets tänkbara betydelser i relation till hållbar utveckling, samt aspekter på mångfald och tillgänglighet.
Efter genomgången modul 4 (Projekt: Fältarbetets genomförande och projektrapport) skall studenten:
 • enligt uppställd plan utföra ett gruppbaserat fältarbete, inkluderat individuella uppgifter,
 • uppvisa förmåga att i grupp samt individuellt kunna bearbeta och analysera fältmaterial, i syfte att metodologiskt presentera detta i form av en fältrapport,
 • ha bidragit till det gruppbaserade fältarbetets genomförande och, i möjligaste mån, färdigställande.
Efter genomgången modul 5 (Projekt: Analys och digitalt baserad presentation) skall studenten kunna:
 • visa reflexivitet rörande fältrapportens praktiska samt teoretiskt analytiska aspekter,
 • genomföra en presentation med hjälp av digitala presentationstekniker som inbegriper flera visualiseringsformer, exempelvis bilder, video, text, ljud etc.

Behörighetskrav

HGMKU Branschutbildningen för museer och kulturarv 180 hp termin 1 till 3 eller motsvarande. Högst 7,5 hp får saknas från termin 3.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer, gruppövningar, fältarbete och individuella övningar. I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier, gruppövningar och presentationer. Vidare sker examination genom individuell uppgift på samtliga moduler. Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. Fortlöpande examinerande uppgifter ges betygsomdömena Godkänd eller Underkänd, alternativt Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare provtillfälle inom två månader, samt ett uppsamlingsprov inom ett år.

Examination modul 1: Examinerande och betygsättande uppgift för modulen är dels ett individuellt författande av en artikel som uppvisar retoriska element, samt en gruppbaserad framarbetad affisch, enligt tilldelade instruktioner. Båda dessa uppgifter ska redovisas vid ett obligatoriskt seminarium. Till examination för modulen hör ett obligatoriskt litteraturseminarium med muntlig redovisning.
Examination modul 2: Examinerande och betygsättande uppgift för modulen är dels genomförande av en individuell skriftlig examination. Dels framarbeta en plan för den kommande fältundersökningen samt dess redovisning, vilket sker i grupp, där det även utförs individuellt uppdelade uppgifter. Till examination för modulen hör ett obligatoriskt litteraturseminarium med muntlig redovisning, samt ett likaså obligatoriskt seminarium, där den digitala utbildningsportföljen behandlas.
Examination modul 3: Modulen examineras genom redovisning av grupp och individbaserad plan för det kommande projektarbetet, enligt instruktioner. Till examination för modulen hör ett obligatoriskt litteraturseminarium med muntlig redovisning av ett visuellt gestaltat koncept för fältarbetet.
Examination modul 4: Modulen examineras genom utförandet av fältuppgiften, vilket innebär ett grupprelaterat skrivande av fältrapport, enligt instruktioner, som även innefattar en individuellt avgränsad uppgift inom ramen för fältarbetets planering och genomförande.
Examination modul 5.Modulen examineras genom att de studerande, genom fortsatt projektarbete i grupp, själva designar digitalt skapade presentationer utifrån fältrapporterna, med bruk av olika tekniker kring text, bild och ljud. Presentationerna ska ske på så vis att var och en individuellt, utifrån den gruppbaserade digitala presentationen, ansvarar för en egen tematisk redogörelse, där det också tydliggörs det enskilda bidraget i samband med gruppresentationen. Till examination för modulen hör ett obligatoriskt utvärderingsseminarium utifrån fältrapporterna.

Om särskilda skäl föreligger kan en student ha möjlighet att examineras på annan ort. En student som önskar examineras på annan ort ska minst en månad före aktuellt tentamenstillfälle ansöka hos studierektor vid berörd institution om detta.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Vid samtliga moduler på denna kurs ges betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.

På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Betyg sätts av Humanistiska fakultetsnämnden utsedd examinator. Betyget prövas individuellt och sätts först när alla obligatoriska moduler är godkända. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moduler är godkända. För betyget Väl godkänd (VG) på hel kurs fordras vetyget Väl godkänd på moduler om sammanlagt minst 19,5 hp.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmodul upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmodul. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga Studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 3

  Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

  Modul 1. Perspektiv på Kommunikation för kulturarvsfältet, 7,5 hp

  Eksvärd Elaine
  Snacka snyggt : den stora boken om modern retorik
  Pocketutgåva : Stockholm : Norstedts : 2018 : 287 sidor :
  ISBN: 9789113087306
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Strategisk kommunikation : en introduktion
  Falkheimer Jesper, Heide Mats
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 219 s. :
  ISBN: 9789144077222
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Seendets språk : exempel från konst, reklam, nyhetsförmedling och semiotisk teori
  Hansson Hasse, Karlsson Sten-Gösta, Nordström Gert Z.
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 179 s. :
  ISBN: 91-44-04294-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Renberg Bo
  Retorikanalys : en introduktion
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 136 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 9789144040073
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Practices of looking : an introduction to visual culture
  Sturken Marita, Cartwright Lisa
  Third edition : New York : Oxford University Press : [2018] : x, 490 pages :
  ISBN: 9780190265717
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Ytterligare artiklar och material enligt lärares anvisningar tillkommer.

  Modul 2. Projektmetodik och projektledning, 7,5 hp

  Projektverkare : att leva och arbeta med förändring
  Lindberg Glavå Carina, Rundkvist Peter
  Andra omarbetade upplagan : Göteborg : Bokförlaget Korpen : 2017 : 181 sidor :
  ISBN: 978-91-88383-22-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Effektivt projektarbete : handbok i projektledarskap
  Wisén Jan, Lindblom Börje
  9., [omarb.] uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2015 : 232 s. :
  ISBN: 9789139114734
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ytterligare artiklar och material enligt lärares anvisningar tillkommer.

  Referenslitteratur

  Wheelan Susan A.
  Att skapa effektiva team : en handledning för ledning och medlemmar
  Tredje upplagan, reviderad : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 192 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11919-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar enligt lärares anvisning kan tillkomma.

  Modul 3. Projekt: Fältarbetets uppstart, 3 hp

  Kulturanalytiska verktyg
  Ehn Billy, Löfgren Orvar
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2012 : 169 s. :
  ISBN: 978-91-40-68096-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lagerkvist Cajsa
  Empowerment and anger: learning how to share ownership of the Museum
  Ingår i:
  Museum and Society [Elektronisk resurs].
  University of Leicester : 4 : sid. 52-68 :
  https://journals.le.ac.uk/ojs1/index.php/mas/article/view/78/93
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns tillgänglig online

  Skott Fredrik
  ”Finns den på nätet? Nätpublicering som kulturarvsproduktion”
  Ingår i:
  Tidsskrift for kulturforskning
  Oslo : Novus forlag : 2002- : sid. 51-61 :
  http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/viewFile/669/664
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns tillgänglig online.

  Artiklar och material väljs i samråd med lärare. Ytterligare artiklar och material enligt lärares anvisningar tillkommer.

  Modul 4. Projekt: Fältarbetets genomförande och projektrapport, 7 hp

  Etnologiskt fältarbete
  Kaijser Lars, Öhlander Magnus
  2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 296 s. :
  ISBN: 978-91-44-05852-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kulturhistoria : en etnologisk metodbok
  Jönsson Lars-Eric, Nilsson Fredrik
  Lund : Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet : 2017 : 164 s. :
  Fritt tillgänglig via Lund University Publications (LUP)
  ISBN: 978-91-983690-0-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lathund för museologisk projektrapport
  Institutionen för kultur- och medievetenskaper :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen.

  Artiklar och material väljs i samråd med lärare. Ytterligare artiklar och material enligt lärares anvisningar tillkommer.

  Modul 5. Projekt: Analys och digitalt baserad presentation, 5 hp

  Eksvärd Elaine
  Snacka snyggt : den stora boken om modern retorik
  Pocketutgåva : Stockholm : Norstedts : 2018 : 287 sidor :
  ISBN: 9789113087306
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Strategisk kommunikation : en introduktion
  Falkheimer Jesper, Heide Mats
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 219 s. :
  ISBN: 9789144077222
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Seendets språk : exempel från konst, reklam, nyhetsförmedling och semiotisk teori
  Hansson Hasse, Karlsson Sten-Gösta, Nordström Gert Z.
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 179 s. :
  ISBN: 91-44-04294-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt
  Lööw Monica, Mooij-Lindman Mireille
  4. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 185 s. :
  ISBN: 978-91-47-08982-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ytterligare artiklar och material enligt lärares anvisningar tillkommer.

  Referenslitteratur

  Lathund för museologisk projektrapport
  Institutionen för kultur- och medievetenskaper :
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen.

 • Giltig från: 2020 vecka 4

  För alla moduler gäller att kurslitteratur kan tillkomma, dock senast en månad före kursens start.

  Modul 1. Perspektiv på Kommunikation för kulturarvsfältet, 7,5 hp

  Eksvärd Elaine
  Snacka snyggt : den stora boken om modern retorik
  Pocketutgåva : Stockholm : Norstedts : 2018 : 287 sidor :
  ISBN: 9789113087306
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Strategisk kommunikation : en introduktion
  Falkheimer Jesper, Heide Mats
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 219 s. :
  ISBN: 9789144077222
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Seendets språk : exempel från konst, reklam, nyhetsförmedling och semiotisk teori
  Hansson Hasse, Karlsson Sten-Gösta, Nordström Gert Z.
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 179 s. :
  ISBN: 91-44-04294-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Renberg Bo
  Retorikanalys : en introduktion
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 136 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 9789144040073
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Practices of looking : an introduction to visual culture
  Sturken Marita, Cartwright Lisa
  Third edition : New York : Oxford University Press : [2018] : x, 490 pages :
  ISBN: 9780190265717
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Ytterligare artiklar och material enligt lärares anvisningar tillkommer.

  Modul 2. Projektmetodik och projektledning, 7,5 hp

  Gustavsson Tomas
  Agile : konsten att slutföra projekt
  3., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 222 s. :
  ISBN: 9789147116638
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Projektverkare : att leva och arbeta med förändring
  Lindberg Glavå Carina, Rundkvist Peter
  Andra omarbetade upplagan : Göteborg : Bokförlaget Korpen : 2017 : 181 sidor :
  ISBN: 978-91-88383-22-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Effektivt projektarbete : handbok i projektledarskap
  Wisén Jan, Lindblom Börje
  9., [omarb.] uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2015 : 232 s. :
  ISBN: 9789139114734
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ytterligare artiklar och material enligt lärares anvisningar tillkommer.

  Referenslitteratur

  Wheelan Susan A.
  Att skapa effektiva team : en handledning för ledning och medlemmar
  Tredje upplagan, reviderad : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 192 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11919-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar enligt lärares anvisning kan tillkomma.

  Modul 3. Projekt: Fältarbetets uppstart, 3 hp

  Kulturanalytiska verktyg
  Ehn Billy, Löfgren Orvar
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2012 : 169 s. :
  ISBN: 978-91-40-68096-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lagerkvist Cajsa
  Empowerment and anger: learning how to share ownership of the Museum
  Ingår i:
  Museum and Society [Elektronisk resurs].
  University of Leicester : 4 : sid. 52-68 :
  https://journals.le.ac.uk/ojs1/index.php/mas/article/view/78/93
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns tillgänglig online

  Skott Fredrik
  ”Finns den på nätet? Nätpublicering som kulturarvsproduktion”
  Ingår i:
  Tidsskrift for kulturforskning
  Oslo : Novus forlag : 2002- : sid. 51-61 :
  http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/viewFile/669/664
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns tillgänglig online.

  Artiklar och material väljs i samråd med lärare. Ytterligare artiklar och material enligt lärares anvisningar tillkommer.

  Modul 4. Projekt: Fältarbetets genomförande och projektrapport, 7 hp

  Etnologiskt fältarbete
  Kaijser Lars, Öhlander Magnus
  2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 296 s. :
  ISBN: 978-91-44-05852-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kulturhistoria : en etnologisk metodbok
  Jönsson Lars-Eric, Nilsson Fredrik
  Lund : Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet : 2017 : 164 s. :
  Fritt tillgänglig via Lund University Publications (LUP)
  ISBN: 978-91-983690-0-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lathund för museologisk projektrapport
  Institutionen för kultur- och medievetenskaper :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen.

  Artiklar och material väljs i samråd med lärare. Ytterligare artiklar och material enligt lärares anvisningar tillkommer.

  Modul 5. Projekt: Analys och digitalt baserad presentation, 5 hp

  Eksvärd Elaine
  Snacka snyggt : den stora boken om modern retorik
  Pocketutgåva : Stockholm : Norstedts : 2018 : 287 sidor :
  ISBN: 9789113087306
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Strategisk kommunikation : en introduktion
  Falkheimer Jesper, Heide Mats
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 219 s. :
  ISBN: 9789144077222
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Seendets språk : exempel från konst, reklam, nyhetsförmedling och semiotisk teori
  Hansson Hasse, Karlsson Sten-Gösta, Nordström Gert Z.
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 179 s. :
  ISBN: 91-44-04294-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt
  Lööw Monica, Mooij-Lindman Mireille
  4. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 185 s. :
  ISBN: 978-91-47-08982-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ytterligare artiklar och material enligt lärares anvisningar tillkommer.

  Referenslitteratur

  Lathund för museologisk projektrapport
  Institutionen för kultur- och medievetenskaper :
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen.