Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Musik 2, 30 hp

Engelskt namn: Music 2

Denna kursplan gäller: 2022-05-16 och tillsvidare

Kurskod: 6MU067

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-03-08

Innehåll

Samtliga kurser utgår från en ämnesdidaktisk grundsyn i relation till innehållet, med fokus på ämneskunskaper som krävs för att arbeta som musiklärare. Egna och andras musikaliska erfarenheter tas tillvara, systematiseras och reflekteras över kontinuerligt genom alla delkurser genom samtal och loggbok som stöd. Erfarenheterna sätts även i relation till relevanta forskningsresultat. I gällande kurs behandlas i första hand olika aspekter av undervisingsmetodik i musik. Studierna i metodik innebär att lära sig undervisa i musik delvis genom att lära sig musicera själv, delvis genom att lära sig att undervisa andra i musicerande. Den undervisningsmetodik och de instrumentala färdigheter som tas upp i kursen är anpassade efter styrdokument för musikundervisning inom det svenska skolväsendet (förskoleklass, grundskola och gymnasieskola). Kursen består av sex delkurser.
 
Metodik i instrumentala färdigheter 1 (5 hp)
Delkursen innehåller metodikstudier i sång och ackompanjemangsspel, gitarr, bas, trummor, PA-teknik, kör och ensemble (med fokus på samspel, genrekännedom, improvisation). Studierna inkluderar även perspektiv på musik med fokus på sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, samt musikämnets organisation, styrdokument och bedömning samt betygsättning. Metodikstudierna står i relation till vad som förväntas inom uppdraget som musiklärare i årskurs F-3 samt delar av 4-6.

Metodik i musikteori, arrangering och komposition 1 (5 hp)
Delkursen innehåller metodikstudier i notationsprogram, inspelningsverktyg, musikteori, arrangering, komposition och musikproduktion. Metodikstudierna står i relation till vad som förväntas inom uppdraget som musiklärare i grundskolan samt gymnasiet.
 
Metodik i instrumentala färdigheter 2 (5hp)
Delkursen innehåller metodikstudier i sång och ackompanjemangsspel, gitarr, bas, trummor, PA-teknik, kör och ensemble (med fokus på samspel, genrekännedom, improvisation). Studierna inkluderar även perspektiv på musikundervisning med fokus på sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, samt musikämnets organisation, styrdokument och bedömning samt betygsättning. Metodikstudierna står i relation till vad som förväntas inom uppdraget som musiklärare i årskurs 4-6 samt delar av 7-9.

Musikalisk improvisation (5 hp)
Delkursen innehåller såväl praktisk som teoretisk undervisning i musikalisk improvisation med fokus på tolkning av olika genrer. Tidigare erhållna kunskaper i arrangering, komposition och musikteori samt instrumentala färdigheter tillämpas som verktyg för improvisation. Förhållningsätt, övningsupplägg, målmedvetenhet, improvisationsretorik, samt relation medan processanalys och resultat (förverkligande av de musikaliska intentionerna) berörs i delkursen.
 
Metodik i instrumentala färdigheter 3 (5 hp)
Delkursen innehåller metodikstudier i huvudinstrument, bruksinstrument, PA-teknik, kör och ensemble (med fokus på samspel och genrekännedom). Studierna inkluderar även kunskap om musikämnets organisation, styrdokument och bedömning samt betygsättning. Metodikstudierna står i relation till vad som förväntas inom uppdraget som musiklärare i årskurs 7-9 samt delar av musikkurser i gymnasiets estetiska program, musik.
 
Musikalisk improvisationsmetodik (5hp)
Delkursen innehåller metodikstudier i improvisation, med fokus på improvisation som verktyg i olika musikundervisningssammanhang utifrån det egna och andras musicerande, musikaliska uttryck samt tolkning av genrer. Metodikstudierna står i relation till vad som förväntas inom uppdraget som musiklärare i grundskolan samt delar av musikkurser i gymnasiets estetiska program, musik.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna visa:
 
Kunskap och förståelse
 • för musikämnets vetenskapliga och konstnärliga grund i relation till de hantverksmässiga kunskaper som krävs för att arbeta som musiklärare
 • för sociala relationer, konflikthantering samt ledarskap inom samspelssituationer
 • för de hantverksmässiga kunskaper samt den metodik som krävs för att arbeta som musiklärare i relation till barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar
 • för musikämnets organisation, styrdokument, bedömning samt betygsättning för musikämnet
 • för vikten av interaktion, samspel och kommunikation i improvisationsmoment i musikundervisning 
Färdighet och förmåga
 • i att improvisera med instrument/sång enskilt och tillsammans
 • i gehör - och musiklära samt arrangering, komposition och musikproduktion
 • i att tillägna sig samt tillämpa relevant didaktik, ämnesdidaktik och metodik samt i att planera, genomföra, utvärdera och utveckla musikundervisning för att stimulera alla elevers lärande och utveckling
 • i att tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras musikaliska erfarenheter i form av muntliga samtal samt i loggbok (klingande och skriftligt) i relation till relevanta forskningsresultat 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • till sin egen kunskapsutveckling såväl i de teoretiska som de praktiska delarna av kursen

Behörighetskrav

Univ: Musik 1 med godkänt resultat på minst 20 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Studierna ges i form av föreläsningar, workshops, litteraturseminarier samt handledning och genomförs såväl digitalt som på campus.

Examination

Följande examinationer är gällande för de sex delkurserna i kursen:
 
Metodik i instrumentala färdigheter 1 (5 hp) examineras genom bedömning av:
 • individuellt uppvisande av undervisningsmetodik anpassad för sång, gitarr och piano samt samspel (ensemble/kör) i musikundervisningssituationer för årskurs F-3 samt delar av 4-6
 • en individuell lektionsplanering som är väl förankrad i tänkt musikundervisning i grundskolan (årskurs F-3 samt delar av 4-6) utifrån såväl musikämnets organisation, styrdokument, aspekter relaterade bedömning/betygsättning samt didaktiska perspektiv med specifikt fokus på instrumentala färdigheter 
Metodik i musikteori, arrangering och komposition 1 (5 hp) examineras genom bedömning av:
 • uppvisande av undervisningsmetodik i undervisningssituationer med fokus på  musikteori, arrangering och komposition
 • två individuella lektionsplaneringar som är väl förankrade i tänkt musikundervisning i dels grundskolan dels gymnasiet utifrån såväl musikämnets organisation, styrdokument, aspekter relaterade bedömning/betygsättning samt didaktiska perspektiv med specifikt fokus på musikteori, arrangering och komposition. Lektionsplaneringarna ska inkludera tillämpning av digitala verktyg. 
Metodik i instrumentala färdigheter 2 (5hp) examineras genom bedömning av:
 • individuellt uppvisande av undervisningsmetodik anpassad för sång, gitarr, piano, bas och trummor samt samspel (ensemble/kör) i musikundervisningssituationer för årskurs 4-6 samt delar av 7-9
 • en individuell lektionsplanering som är väl förankrad i tänkt musikundervisning i grundskolan (årskurs 4-6 samt delar av 7-9) utifrån såväl musikämnets organisation, styrdokument, aspekter relaterade bedömning/betygsättning samt didaktiska perspektiv med specifikt fokus på instrumentala färdigheter 
 Musikalisk improvisation (5 hp) examineras genom bedömning av:
 • individuellt uppvisande av instrumental improvisation i minst två olika genrer
 • individuellt uppvisande av vokal improvisation i minst två olika genrer
 • gemensamt uppspel i form av en musikalisk improvisationskonsert 
Metodik i instrumentala färdigheter 3 (5 hp) examineras genom bedömning av:
 • individuellt uppvisande av undervisningsmetodik inom valt huvudinstrument anpassat efter delar av musikkurser i gymnasiets estetiska program
 • individuellt uppvisande av undervisningsmetodik inom musikundervisningssituationer för årskurs 7-9 samt delar av musikkurser i gymnasiets estetiska program
 • en individuell lektionsplanering som är väl förankrade i tänkt musikundervisning i årskurs 7-9 samt delar av musikkurser i gymnasiets estetiska program, musik utifrån såväl musikämnets organisation, styrdokument, aspekter relaterade bedömning/betygsättning samt didaktiska perspektiv med specifikt fokus på valt huvudinstrument
 • en individuell skriftlig sammanställning av reflektioner från loggboken tillsammans med relevanta forskningsresultat (vetenskapliga samt konstnärliga referenser) där studenten utgår från till sin egen kunskapsutveckling såväl i de teoretiska som de praktiska delarna av kursen med fokus på undervisningsmetodik för instrumentala färdigheter 
Musikalisk improvisationsmetodik (5 hp) examineras genom bedömning av:
 • Individuellt uppvisande av undervisningsmetodik i instrumentala undervisningssituationer med fokus på improvisation
 • individuell inlämning av två lektionsplaneringar som är väl förankrade i tänkt musikundervisning för dels grundskolan, dels på gymnasiet utifrån såväl musikämnets organisation, styrdokument, aspekter relaterade bedömning/betygsättning samt didaktiska perspektiv med specifikt fokus på improvisation
 • en individuell skriftlig sammanställning av reflektioner från loggboken tillsammans med relevanta forskningsresultat (vetenskapliga samt konstnärliga referenser) där studenten utgår från till sin egen kunskapsutveckling såväl i de teoretiska som de praktiska delarna av kursen med fokus på undervisningsmetodik för improvisation 

Varje prov bedöms med något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
För att erhålla G på hel kurs ska den studerande ha uppnått detta betyg på alla examinerande delar. För att erhålla VG på hel kurs ska den studerande ha erhållit betyget VG på minst 20 hp.  Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Student som har underkänts vid ordinarie prov, samt omprov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära ny examinator vid nästa omprov, om inte särskilda skäl talar emot detta.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 
 
Tillgodoräknande 

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.