"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Musik 3, 30 hp

Engelskt namn: Music 3

Denna kursplan gäller: 2022-05-16 och tillsvidare

Kurskod: 6MU068

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-11-16

Innehåll

Samtliga kurser utgår från en ämnesdidaktisk grundsyn i relation till innehållet, med fokus på ämneskunskaper som krävs för att arbeta som musiklärare. Egna och andras musikaliska erfarenheter tas tillvara, systematiseras och reflekteras över kontinuerligt genom alla moduler genom samtal och loggbok som stöd. Erfarenheterna sätts även i relation till relevanta forskningsresultat. Kursen består av nio delkurser.

Huvudinstrument (3,5 hp)
Delkursen innehåller studier med färdighets- samt metodikbaserad inriktning mot ett valbart huvudinstrument (främst inriktad mot individuell instrumentalundervisning inom delar av gymnasiets musikkurser). Relevanta styrdokument samt bedömning och betygsättning av tas upp i relation till valt huvudinstrument. 

Musikpedagogik, musikdidaktik samt vetenskaplig teori och metod (5 hp)
Delkursen innehåller studier i musikpedagogik, musikdidaktik samt vetenskapliga teorier och metoder. Olika musikpedagogiska- och didaktiska perspektiv samt det svenska musikämnets historia berörs. Vetenskapliga teorier och metoder förklaras och tillämpas i mindre vetenskapliga undersökningar och skrivande med fokus på musikpedagogiska situationer. Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i relation till musikläraryrket tas upp.

Musikhistoria (4 hp)
Delkursen innehåller studier i musikhistoria, såväl utifrån klassiska som populärmusikaliska perspektiv. Delkursen inkluderar även kritisk reflektion om produktion av musikhistoria i relation till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt hållbar utveckling

Musikpsykologi, specialpedagogik och mångkulturella perspektiv i musikundervisning (2,5 hp)
Delkursen innehåller studier i musikpsykologiska, utvecklings- och specialpedagogiska samt mångkulturella perspektiv i relation till musikundervisning. Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap tars upp i relation till dessa perspektiv i musikundervisningen.

Musikaliskt pedagogiskt projekt 1 (5 hp)
Delkursen innehåller studier av förutsättningar för att driva ett musikaliskt pedagogiskt projekt, samt genomförandet av projektet. Projektet fokuserar på etik, värdegrund och mänskliga rättigheter, barnkonventionen, hållbar utveckling, jämställdhet/jämlikhet samt diskriminering och kränkande behandling i relation till musik och musikundervisning. Projektet inkluderar en skriftlig del om att planera, genomföra, utvärdera samt bedöma och betygsätta musikaliska projekt i musikämnet i relation till gällande styrdokument.

Upphovsrätt och juridik i musik (1,5 hp)
Delkursen innehåller studier i upphovsrätt och juridik gällande nyttjande och produktion av musik i relation till musikundervisning.

Skapa musikundervisningsmaterial (2,5 hp)
Delkursen innehåller studier i syfte att skapa förutsättningar för studenterna att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningsmaterial. Delkursen inkluderar en skriftlig del om att planera, genomföra, utvärdera samt bedöma och betygsätta med hjälp av undervisningsmaterial i musikämnet i relation till gällande styrdokument.

Kropp och rörelse i musikundervisning (1 hp)
Delkursen innehåller undervisning i hur man använder sig av kropp och rörelse i musikundervisning.

Musikaliskt pedagogiskt projekt 2 (5 hp)
Delkursen innehåller studier av förutsättningar för att driva ett musikaliskt pedagogiskt projekt, samt genomförandet av projektet. Studenterna förväntas planera, genomföra, utvärdera och utveckla ett musikaliskt pedagogiskt projekt med fokus på estetik och estetisk kommunikation samt tillämpa kunskaper i studioteknik. Projektet inkluderar en skriftlig del om att planera, genomföra, utvärdera samt bedöma och betygsätta musikaliska projekt i musikämnet i relation till gällande styrdokument.

 

 

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna visa:

Kunskap och förståelse

 • för musikämnets vetenskapliga och konstnärliga grund i relation till de hantverksmässiga kunskaper som krävs för att arbeta som musiklärare
 • för sociala relationer, konflikthantering samt ledarskap inom samspelssituationer
 • för de hantverksmässiga kunskaper samt den metodik som krävs för att arbeta som musiklärare i relation till barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar
 • för vanligt förekommande vetenskapsteorier samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder i musikpedagogiska/musikdidaktiska undersökningar, samt kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och tillämpning av detta i musikläraryrket
 • för upphovsrätt och juridik gällande nyttjande och produktion av musik i relation till musikundervisning
 • för musikpsykologiska, utvecklings- och specialpedagogiska samt mångkulturella perspektiv på musikundervisning

Färdighet och förmåga

 • att genomföra ett musikaliskt pedagogiskt projekt
 • att spela instrument/sjunga enskilt och tillsammans (huvudinstrument)
 • att tillägna sig samt tillämpa relevanta musikpedagogiska och musikdidaktiska teorier och metoder
 • att tillägna sig och tillämpa kunskaper i musikhistoria
 • att tillägna sig och tillämpa kunskaper i upphovsrätt och juridik i musikundervisning
 • för musikämnets organisation, styrdokument, bedömning samt betygsättning för musikämnet att beakta, kommunicera och förankra tankar som berör etik, värdegrund, jämställdhet/jämlikhet samt i att beröra aspekter av förebyggande och motverkande arbete mot diskriminering och kränkande behandling
 • att tillägna sig samt tillämpa relevant didaktik, ämnesdidaktik och metodik samt i att planera, genomföra, utvärdera och utveckla musikundervisning för att stimulera alla elevers lärande och utveckling
 • i att tillägna sig samt tillämpa relevant didaktik, ämnesdidaktik och metodik samt i att planera, genomföra, utvärdera och utveckla musikundervisning för att stimulera alla elevers lärande och utveckling (ur ett specialpedagogiskt perspektiv)
 • att tillägna sig samt tillämpa relevanta kunskaper från musikpsykologiska och mångkulturella perspektiv
 • att tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras musikaliska erfarenheter i form av muntliga samtal samt i loggbok (klingande och skriftligt) i relation till relevanta forskningsresultat

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • till sin egen kunskapsutveckling i såväl de teoretiska som de praktiska delarna av kursen
 • till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt hållbar utveckling i musik

Behörighetskrav

Univ: Musik 2 med godkänt resultat på 20 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, workshops, litteraturseminarier samt handledning och genomförs såväl digitalt som på campus. Vissa inslag i kursen kan innebära fysisk närvaro på campus. Information om kursen samt kursens uppgifter finns på en lärplattform (Canvas). 

Examination

Examinationerna genomförs såväl enskilt som i grupp, och i de fall som examinationen genomförs i grupp säkerställs bedömning av de individuella prestationerna för varje student. Examination av delkurserna inkluderar gestaltande (konstnärlig och pedagogisk), muntliga, skriftliga (även musiknotation) samt klingande uppgifter. Examination av kurslitteratur görs såväl muntligt vid seminarier eller som skriftliga inlämningsuppgifter relaterade till litteraturuppgifter.

Huvudinstrument (3,5 hp) examineras genom bedömning av:

 • ett individuellt uppspel på det valda huvudinstrumentet
 • individuellt uppvisande av undervisningsmetodik inom valt huvudinstrument anpassat efter delar av musikkurser i gymnasiets estetiska program
 • en individuell lektionsplanering som är väl förankrad i tänkt musikundervisning i delar av musikkurser i gymnasiets estetiska program, musik utifrån såväl musikämnets organisation, styrdokument, aspekter relaterade bedömning/betygsättning samt didaktiska perspektiv med specifikt fokus på valt huvudinstrument

Musikpedagogik, musikdidaktik samt vetenskaplig teori och metod (5 hp) examineras genom bedömning av:

 • individuell skriftlig inlämning av en rapport som inkluderar musikpedagogik, musikdidaktik samt vetenskapliga teorier och metoder. Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i relation till musikläraryrket ska vara synlig i rapporten.
 • individuell muntlig redovisning av aspekter inom det svenska musikämnets historia, sett i relation till dagens förutsättningar att organisera musikundervisning

Musikhistoria (4 hp) examineras genom bedömning av:

 • ett individuellt skriftligt prov i musikhistoria
 • en individuell muntlig presentation i form av en kritisk reflektion om produktion av musikhistoria i relation till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt hållbar utveckling

Musikpsykologi, specialpedagogik och mångkulturella perspektiv i musikundervisning (2,5 hp) examineras genom bedömning av:

 • en individuell skriftlig inlämning som berör musikpsykologiska, utvecklings- och specialpedagogiska samt mångkulturella perspektiv i relation till musikundervisning.
 • en individuell muntlig presentation av innehållet i den skriftliga inlämningen

Musikaliskt pedagogiskt projekt 1 (5 hp) examineras genom bedömning av:

 • uppvisande av aktivt deltagande i utformningen samt genomförande av ett gemensamt projekt med fokus på etik, värdegrund och mänskliga rättigheter, barnkonventionen, hållbar utveckling, jämställdhet/jämlikhet samt diskriminering och kränkande behandling
 • en individuell skriftlig inlämning om att planera, genomföra, utvärdera samt bedöma och betygsätta musikaliska projekt i musikämnet i relation till gällande styrdokument

Upphovsrätt och juridik i musik (1,5 hp) examineras genom bedömning av:

 • ett individuellt skriftligt prov om upphovsrätt och juridik gällande nyttjande och produktion av musik i relation till musikundervisning.

Skapa musikundervisningsmaterial (2,5 hp) examineras genom bedömning av:

 • ett individuellt skapat musikundervisningsmaterial
 • en individuell skriftlig inlämning att planera, genomföra, utvärdera samt bedöma och betygsätta med hjälp av undervisningsmaterial i musikämnet i relation till gällande styrdokument.

Kropp och rörelse i musikundervisning (1 hp) examineras genom bedömning av:

 • uppvisande av kunskaper i kropp och rörelse i form av en gemensam klasrumsföreställning
 • en individuell lektionsplanering som är väl förankrad i tänkt musikundervisning i grundskolan utifrån såväl musikämnets organisation, styrdokument, aspekter relaterade bedömning/betygsättning med specifikt fokus på kropp och rörelse

Musikaliskt pedagogiskt projekt 2 (5 hp) examineras genom bedömning av:

 • uppvisande av aktivt deltagande i utformningen samt genomförande av ett gemensamt projekt med fokus på estetik och estetisk kommunikation. Projektet ska inkludera ett tillämpande av kunskaper i studioteknik.
 • en individuell skriftlig inlämning om att planera, genomföra, utvärdera samt bedöma och betygsätta musikaliska projekt i musikämnet i relation till gällande styrdokument

Varje prov bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla G på hel kurs ska den studerande ha uppfyllt alla FSR i kursens samtliga delkurser.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.
 
Regler gällande komplettering för att uppnå godkänt betyg och eventuella ändringar av regelverk återfinns i lokalt regelverk, se Regelverk - utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 46

Musikkundervisningens didaktikk
Hanken Ingrid Maria, Johansen Geir
3. utgave : Oslo : Cappelen Damm : 2021 : 290 sidor :
ISBN: 9788202668150
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Barnet och musiken : en introduktion i musikpedagogik för förskollärare
Angelo Elin, Sæther Morten, Dalén Hans
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 203 s. :
ISBN: 9789140685865
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Gustafsson Jonas
Så ska det låta : studier av det musikpedagogiska fältets framväxt i Sverige 1900-1965
Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : 2000 : 324 s. :
ISBN: 91-554-4787-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Många möjliga metoder
Fangen Katrine, Sellerberg Ann-Mari
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 305 s. :
ISBN: 978-91-44-07422-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Holmqvist Olander Mona
Teorier för undervisning och lärande
Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2021] : 199 sidor :
ISBN: 9789151101590
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Children’s rights to make their voices heard and listened to. Communication with politicians in and through art as sustainable development
Ferm Almqvist C, Hentschel L
28th International Sustainable Development Research Society Conference : 2022 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålles av lärare

Lärarens yrkesetik - ett stöd för introduktionsperioden
Lärarnas yrkesetiska råd :
http://media.lararesyrkesetik.se.loopiadns.com/2017/10/introduktionsperiodenht14.pdf
Obligatorisk

Barnkonventionen [Elektronisk resurs] : FN:s konvention om barnets rättigheter
Stockholm : UNICEF Sverige : 2009 : 64 s. :
Fulltext
Obligatorisk

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022
[Stockholm] : Skolverket : [2022] : 262 sidor :
Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
ISBN: 9789138327784
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Läroplan för gymnasieskolan, Gy11
Skolverket : 2017 :
Skolverket
Obligatorisk
Läsanvisning: Urval

Agenda 2030, de globala målen
FN :
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/
Obligatorisk

Johansson K. G.
Alla tiders musikhistoria : från antiken till idag
Upplaga: 1 : [Danderyd] : Notfabriken : [2017] : 240 sidor :
ISBN: 978-91-86825-80-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Annan litteratur, kompendier/digitalt material tillhandahålls av undervisande lärare.

Referenslitteratur

Alvehus Johan
Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok
Upplaga 2 : Stockholm : Liber : [2019] : 151 sidor :
ISBN: 9789147129393
Se Umeå UB:s söktjänst

Hanning Barbara Russano
Concise history of Western music
3. ed. : New York : Norton : 2006 : 666, 60 s. :
ISBN: 0393928039
Se Umeå UB:s söktjänst