Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Musik fördjupning 3, 30 hp

Engelskt namn: Music, continuation 3

Denna kursplan gäller: 2016-07-25 och tillsvidare

Kurskod: 6MU051

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-06-10

Innehåll

Moment 1, 15 hp
Momentet omfattar fördjupning i ett konstnärligt eller musikpedagogiskt projekt. En grund för detta och för det kommande yrket är att behärska olika instrument, skapande samt tekniska och digitala verktyg. Användandet av instrument och digitala verktyg görs med inriktning mot pedagogisk och/eller konstnärlig planering och organisation. Musikdidaktiska aspekter genomsyrar verksamheten i såväl praktik som teori. Användandet av det vidgade textbegreppet är grundlägande i kursen. Inom projektet kommer olika aspekter av integration med andra modaliteter att utformas. Det är av vikt att känna till och förhålla sig till aktuella styrdokument för skolans och de frivilliga skolformerna samt regler för konstnärliga artefakter. I kursen ingår kunskaper om att planera, värdera, bedöma och utveckla det egna lärandet. Den kommunikativa förmågan används och uttryckt i olika modaliteter. Projektet redovisas och bedöms som en konstnärligprodukt och/eller pedagogisk situation.
Ämneskunskaper:
 • instrumentfördjupning 5 (5 av 5)
 • huvudinriktning 5 (5 av 5)
 • arrangering och komposition 11 (11 av 11)
 • improvisation 11 (11 av 11)
 • musikskapande 11 (11 av 11)
 • konstnärlig/pedagogisk gestaltning 3 (3 av 3)
 • planering, genomför, redovisa och utvärdera ”Individuellt Gestaltande Projekt” (konstnärligt/pedagogiskt)
Moment 2, 15 hp
Att utforma en vetenskaplig text med fokus på musikpedagogik. Texten baseras på bearbetning av insamlad empiri utifrån ”Individuellt konstnärligt/pedagogiskt gestaltande projekt”, eller annat valt intresseområde. Till grund ligger tillämpning av vetenskapliga teorier, begrepp och  metoder inom musikpedagogisk forskning. Av vikt är att dels relatera till relevant musikpedagogisk forskning, dels utveckla den kommunikativa förmågan i vetenskaplig text. 
Ämneskunskaper:
 • utforma ett 15hp examensarbete: Vetenskaplig pedagogisk/didaktisk text (kan vara vetenskaplig bearbetning av individuellt projekt). 1 (1 av 1)
 • forskningsprocessens olika faser 1 (1 av 1)
 • vetenskapliga metoder och teorier 3 (3 av 3)
 • musikundervisning som forskningsområde 3 (3 av 3)

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna visa:
Kunskap och förståelse
 • utvecklad avancerad kunskap om musikaktiviteter
 • utvecklade avancerade kunskaper i huvudinstrument
 • utvecklad avancerad förståelse om specifika förutsättningar för kör och orkesterledning
 • utvecklad avancerad kunskap om olika akustiska förutsättningar för inspelning
 • utvecklad fördjupad kunskap om lagar och regler för konstnärliga produktioner
 • utvecklad avancerad kunskap om planering och genomförande av projekt
 • kunskap om styrdokument för de frivilliga skolformerna och/eller konstnärlig produktion
 • fördjupad kunskap om kunskaps och människosyn relaterad till didaktiska teorier och texter
 • fördjupad kunskap om vetenskapliga teorier, begrepp och metoder relaterade till musikpedagogik
 • fördjupad kunskap om vetenskapliga förhållningssätt till forskning
 • kunskap om att färdigställa en vetenskaplig text
Färdighet och förmåga
 • att självständigt leda körer och/eller ensembler på avancerad nivå och med utvidgad repertoar
 • utvecklad färdighet att på avancerad nivå hantera såväl instrument som metodik i relation till detta
 • utvecklad kompetens att dokumentera musikaktiviteter och projekt
 • utvecklad avancerad färdighet att digitalt redigera inspelningar och musikaktiviteter
 • utvecklad avancerad förmåga att designa ljudlandskap
 • utveckla förmåga att planera, genomföra, redovisa och utvärdera “Individuellt Gestaltande projekt” (Konstnärligt/pedagogiskt).
 • fördjupad förmåga att utifrån styrdokumenten och vetenskapliga teorier planera och färdigställa en vetenskaplig text
 • fördjupad förmåga att kritiskt kunna förhålla sig till vetenskapliga texter inom forskningsområdet 
 • fördjupad förmåga att kritiskt analysera musikaktiviteter och projekt
 • fördjupad förmåga att digitalt bearbeta och analysera empiri
 • fördjupad insikt om den vetenskapliga textens form och kommunicerbarhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • utvecklad kompetens att värdera och bedöma musikframföranden och interpretationer
 • utvecklat kreativt förhållningssätt till musikaktiviteter
 • utvecklat kritiskt förhållningssätt till eget lärande
 • utvecklad förmåga att problematisera förutsättningar för musikaliska aktiviteter utifrån etiska- och konstnärliga aspekter
 • förmåga att kritiskt värdera och bedöma kvalitéer i vetenskapliga texter
 • förmåga att utifrån vetenskapligt perspektiv kritiskt förhålla sig till för musikaliska aktiviteter utifrån estetiska, pedagogiska och etiska aspekter.

Behörighetskrav

Musik fördjupning 1, 30 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, laborationer, diskussioner och grupparbeten. Seminarier, enskilda/gruppredovisningar och gruppövningar är obligatoriska inslag i undervisningen.

Över tid sker en fördjupning i de olika delmomenten. Vissa delmoment är specifika för en kurs och vissa är återkommande inslag i utbildningen. De olika delmomenten länkas ihop så att de studerande kommer vid genomförd kurs erhålla en såväl bred som djup kunskap om olika aspekter om musik och ämnet musik i en skolkontext.

I kursen integreras teoretiska och vetenskapliga begrepp i den praktiska och konstnärliga verksamheten med inriktning mot musik som skolämne. Särskild vikt läggs vid att presentera och bearbeta aktuell forskning.

Examination

Examination sker dels enskilt, dels i grupp i såväl praktiska som teoretiska delmoment. Redovisningsformen kan var såväl gestaltande som skriftlig, beroende på momentets karaktär.

Vid betygsättning används något av betygen väl godkänd, godkänd eller underkänd i både delmoment och helkurs.

För betyget Väl Godkänd, VG, läggs vikt vid att den studerande visar en hög grad av praktisk, teoretisk, estetisk och didaktisk medvetenhet genom att problematisera, analysera och reflektera kring sambandet mellan kursens olika delar med väl underbyggda resonemang. Ökad vikt läggs också vid initiativtagande, ansvarstagande, självständigt tänkande samt kritisk granskning.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos prefekten vid institutionen för estetiska ämnen begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 68 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 47

  Många möjliga metoder
  Fangen Katrine, Sellerberg Ann-Mari
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 305 s. :
  ISBN: 978-91-44-07422-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Att skriva en bra uppsats.
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Hedelund Lis, Nordli Harald
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2002 : 284 s. :
  ISBN: 91-47-06217-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  ATT SKRIVA AKADEMISK TEXT - Om struktur, stil och språk i akademiska texter
  Studieverkstaden, Umeå universitet :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Övrig litteratur väljs i samråd med undervisande lärare i musikdidaktik samt i huvudinriktningarna i relation till valt intresseområde för moment 1 samt 2. Se även referenslitteratur.

 • Giltig från: 2016 vecka 30

  Moment 1

  Espeland Magne
  A Scandinavian Perspective on Music Curriculum Research.
  Dordrecht: Springer : 2007 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (s.175-177) In:Liora Bressler (Ed.) International Handbook of Research in Arts Education. Part 1.Dordrecht:Springer.

  Johansson Leif
  Ensembleledning : ledarskap i mindre musikgrupper
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 181 s. :
  ISBN: 91-44-03676-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Jansson Roine
  Stora musikguiden :b musikteori för alla
  1. uppl., 1. tr. : [Danderyd] : Notfabriken : 2007 : 208 s. :
  ISBN: 91-85575-15-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Georgi-Hemming Eva
  Music Education - a personal matter.Examining the current discourses of music education i Sweden
  In: British Journal of Music Education, 2010, 27:1, (pp 21 – 33) : 2010 :
  Obligatorisk

  Dyndahl Petter
  Musikkteknologi og fagdidaktisk identitet
  Ingår i:
  Musikkpedagogiske utfordringer
  Oslo : Cappelen Akademisk Forlag : 2004 : 204 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (s.73-91)

  Nilsson Bo
  "I can always make another one!" - Young musicians creating music with digital tools.
  Ingår i:
  Musicianship in the 21st century
  The Rocks, N.S.W. : Australian Music Centre : [2003] : 336 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (s.21-33)

  Sadolin Cathrine
  Komplett sångteknik
  1. utg. : København : CVI Publications ApS : cop. 2006 : 255 s. :
  ISBN: 87-986797-6-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Strandberg Tommy
  Arbetsmaterial Exempel från musikundervisningens historia
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2010 :
  Obligatorisk

  Strandberg Tommy
  Arbetsmaterial. Musikämnet i skolan, vad är det?
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2010 :
  Obligatorisk

  Tyboni Börje
  Noter :b handbok i traditionell notering
  Stockholm : Gehrman : 1996 : 297 s. :
  ISBN: 91-7748-029-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Väkevä Lauri
  Garageband or garageband®? Remixing musical futures
  Ingår i:
  British journal of music education [Elektronisk resurs]
  Cambridge : Cambridge University Press :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (s.59-70)

  Zangger Borch Daniel
  Stora sångguiden : vägen till din ultimata sångröst
  1. uppl. : Danderyd : Notfabriken : 2005 : 165, [1] s. :
  ISBN: 91-85041-61-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Sångsamlingar och ensembleantologier efter behov och i samråd med undervisande lärare

  Moment 2

  Bergman Åsa
  Växa upp med musik : ungdomars musikanvändande i skolan och på fritiden
  Göteborg : Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet : 2009 : 213 s. :
  http://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/20314
  ISBN: 978-91-85974-09-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (s.33-199)

  Music didactics as a multifaceted field of cultural didactic studies
  Dyndahl Petter, Weider Ellefsen Live
  Årbok II : 2009 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (s.9-23)

  Jansson Roine
  Stora musikguiden :b musikteori för alla
  1. uppl., 1. tr. : [Danderyd] : Notfabriken : 2007 : 208 s. :
  ISBN: 91-85575-15-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Design för lärande i musik
  Kempe Anna-Lena, West Tore
  Stockholm : Norstedt : 2010 : 208 s. :
  ISBN: 978-91-1-302274-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (valda kapitel ca 50 sidor)

  Musik, medier, mångkultur : förändringar i svenska musiklandskap
  Lundberg Dan, Malm Krister, Ronström Owe, Ahlbom Sundqvist Ann
  Hedemora : Gidlund i samarbete med Riksbankens jubileumsfond : 2000 : 465, [3] s. :
  ISBN: 91-7844-322-9 (inb.) ; 399:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (s.13-70)

  Nordström Marika
  Rocken spelar roll : en etnologisk studie av kvinnliga rockmusiker
  Umeå : Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet : 2010 : 285 s. :
  ISBN: 978-91-7459-122-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (ca. 150 sidor)

  Tyboni Börje
  Noter :b handbok i traditionell notering
  Stockholm : Gehrman : 1996 : 297 s. :
  ISBN: 91-7748-029-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Sångsamlingar och ensembleantologier efter behov och i samråd med undervisande lärare