Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Musik och Ljudbearbetning i Max/MSP, 7,5 hp

Engelskt namn: Music and Sound Processing in Max/MSP

Denna kursplan gäller: 2017-05-15 och tillsvidare

Kurskod: 1MU013

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-03-16

Innehåll

Kursen riktar sig till studenter med inriktningar inom musik, konst, interaktiv teknik, design eller programmering. Grundläggande kunskaper inom visuell programmering i Max/MSP studeras genom praktiska övningar. Med fokus på nya konstnärliga möjligheter för komposition, framförande och skapande av interaktiva installationer ger kursen en introduktion till ljud och musikbearbetning i Max/MSP. Max/MSP är ett av de ledande visuella programmeringsspråken för experimenterande med musik och multimedia. Programmet används av tonsättare, videoartister, konstnärer världen över för att skapa innovativa ljudkompositioner, applikationer, live-framträdanden eller interaktiva ljud-video installationer. Kursen ges helt på distans, genom lärplattform.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa på grundläggande kunskaper inom visuell programmering i Max/MSP
  • realisera en konceptidé genom att skapa en egen patch i Max/MSP
  • förstå, skapa och modifiera egna patchar i Max/MSP

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, individuellt musiklaborativt arbete/ visuell programmering i Max/MSP. All undervisning är nätbaserad.

Examination

Examinationen grundas på redovisningar av individuellt musiklaborativt arbete/visuell programmering samt seminarier. Vid betygsättning används något av betygen väl godkänd, godkänd eller underkänd. För betyget väl godkänd läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes förmåga att kunna realisera sina idéer vid skapandet av egna patchar i Max/MSP.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos prefekten vid Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildninen begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information, se http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.