Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Musikproduktion 1, 30 hp

Engelskt namn: Music Production 1

Denna kursplan gäller: 2017-07-24 och tillsvidare

Kurskod: 1MU038

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-09-06

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2019-09-09

Innehåll

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att skapa musik och vill fördjupa dig inom musikproduktion/laptop-produktion. Du ges under kursens gång möjlighet att pröva olika digitala verktyg för musikskapande. Kursen är uppdelad i fyra moment vilka baseras på arrangering/komposition/musikteori, musikproduktion/laptop-produktion/inspelningsteknik, branschkunskap samt ett eget musikproduktionsprojekt med konstnärlig och vetenskaplig koppling. Kursen erbjuder ett mer individuellt fokus på skapandeprocessen än i övriga kurser i Skapande Musik (Skapande Musik, Skapande Musik - Songwriting).

Modul 1 - Grundläggande ljudteknik och musikteori, 7,5 hp
Under den första modulen kommer du få grundläggande kunskaper i inspelningsteknik. Vi kommer även att på olika nivåer (form, harmonik, melodik et cetera) analysera olika musikstycken från skilda genrer ur den moderna musikhistorien. Utifrån eget skapande kommer musikteoretiska aspekter behandlas som kopplas till den egna låten.

Modul 2 - Mixning, mastring och musikteori, 7,5 hp
Denna modul kommer att fokusera på att färdigställa den egna låten. Här kommer det alltmer att fokuseras på såväl producenttekniska och musikteoretiska detaljer som arrangemang och instrumentering, samt mixningens centrala delar (panorering, equalising, kompressorer, effekter et cetera) och slutligen mastring.

Modult 3 - Branchkunskap i musik, 7,5 hp
Under denna modul kommer vi bekanta oss med nutida musikbransch förutsättningar och möjligheter. Hur skall en artist gå tillväga i ett musikaliskt landskap där världen blivit var människas egendom i form av sociala medier, samt ett stort utbud av strömnings- och musiktjänster. Hur fungerar upphovsrätt, kontakt med förlag och inte minst hur skall produkten förpackas

Modul 4 - Konklusion: Från ax till limpa, 7,5 hp
Detta är en sammanfattande modul där studenten, utifrån kursens tidigare moment, förutsätts kunna genomföra ett projekt från komposition till färdig produkt. Under detta moment skall även kursens kreativa moment och skeenden redovisas i en akademisk rapport.

Förväntade studieresultat

Modul 1 
För godkänt delmoment ska den studerande kunna visa:
Ämneskunskaper
 • grundläggande kunskaper i användning av digitala hjälpmedel för inspelning och bearbetning av musik
 • kunskaper om grundläggande musikaliska begrepp rörande form, harmonik och melodik
 • kunskap kring stilistiska kännetecken från skilda musikgenrer.
Färdighet och förmåga
 • att tillämpa grundläggande digitala kunskaper i sin egen konstnärliga praktik.
 • att tillämpa grundläggande musikaliska kunskaper i sin egen konstnärliga praktik.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • att kunna värdera och lösa grundläggande problem rörande musiktekniska spörsmål.
 • att kunna värdera och lösa grundläggande problem rörande arrangemangstekniska spörsmål.
 • att kunna sammankoppla musikens teoretiska och praktiska delar.
 • att erhålla verktyg för att analysera, begreppsliggöra och problematisera konstnärliga processer och skeenden.
 • att erhålla verktyg för att analysera, begreppsliggöra och problematisera musiktekniska processer och skeenden.
Modul 2
För godkänt delmoment ska den studerande kunna visa:
Ämneskunskaper
 • grundläggande kunskaper i användning av digitala hjälpmedel för inspelning och bearbetning av musik.
 • kunskaper om grundläggande musikaliska begrepp rörande form, harmonik och melodik.
 • kunskaper om grundläggande producent- och inspelningstekniska spörsmål.
 • kunskaper om en musikproduktions färdigställande.
Färdighet och förmåga
 • att tillämpa grundläggande digitala kunskaper i sin egen konstnärliga praktik.
 • att tillämpa grundläggande musikaliska kunskaper i sin egen konstnärliga praktik.
 • att utifrån musiktekniska, musikteoretiska och konstnärliga kunskaper kunna färdigställa en musikalisk produktion.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • att kunna värdera och lösa grundläggande problem rörande musiktekniska spörsmål.
 • att kunna värdera och lösa grundläggande problem rörande arrangemangstekniska spörsmål.
 • att kunna värdera och lösa grundläggande problem rörande musikproducenttekniska spörsmål.
 • att kunna sammankoppla musikens teoretiska och praktiska delar.
 • att erhålla verktyg för att analysera, begreppsliggöra och problematisera konstnärliga processer och skeenden.
 • att erhålla verktyg för att analysera, begreppsliggöra och problematisera musiktekniska processer och skeenden.
Modul 3 
För godkänt delmoment ska den studerande kunna visa:
Ämneskunskaper
 • grundläggande kunskaper i svensk och internationell upphovsrätt.
 • kunskaper om vilka alternativ som finns att tillgå i promotion av musik.
 • kunskaper om olika plattformar, sociala medier och strömningstjänster avsedda för musik.
 • att välja rätt förpackning i både brett och direkt perspektiv för sin musikaliska produkt.
Färdighet och förmåga
 • att orientera bland upphovsrättsliga frågor sig i ett samtida musikaliskt landskap.
 • att orientera sig bland de vanligast förekommande nätbaserade tjänsterna rörande musikalisk distribution.
 • att kunna finna passande förpackning (omslag, story et cetera).
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • att kunna värdera och lösa grundläggande problem rörande rättighetsmässiga juridiska dokument.
 • att kunna värdera och omtolka musik till både rörlig bild och stillbilder.
 • att kunna värdera musikaliska strömningstjänster och sociala medier.
Modul 4
För godkänt delmoment ska den studerande kunna visa:
Ämneskunskaper
 • att sammanföra kunskap erhållna från tidigare moment till ett färdigt slutresultat.
 • att sammanföra kreativa processer till en skriftlig rapport.
Färdighet och förmåga
 • att kunna genomföra ett musikaliskt projekt från musikalisk idé till färdigt resultat.
 • att kunna genomföra en skriftlig rapport utifrån kreativa processer och skeenden som tagit plats i något av kursens delmoment.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • att i skrift kunna värdera, problematisera och redogöra för de kreativa processer som ägt rum under något av kursens skapande moment.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av handledning, seminarier och diskussioner. Seminarier, enskilda och gruppövningar är obligatoriska inslag i undervisningen. I kursen integreras teoretiska och vetenskapliga begrepp i den praktiska och konstnärliga verksamheten med koppling till den egna musikaliska praktiken

Examination

Examination sker enskilt i såväl praktiska som teoretiska delmoment. Redovisningsformen kan var såväl gestaltande som skriftlig, beroende på momentets karaktär.

Vid betygsättning används något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd i både delmoment och kursen i sin helhet.

För betyget väl godkänd, VG, läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes värderingsförmåga av egen kunskaps- och färdighetsutveckling, samt att analysera och tillämpa kursens teoretiska, praktiska och konstnärliga inslag.

För att erhålla VG på hel kurs ska den studerande ha erhållit betyget VG i fler än 2/3 av kursens teoretiska och praktiska delmoment. Särskild vikt läggs här vid studentens förmåga att dels relatera kursens teoretiska inslag till kursens praktiska och konstnärliga innehåll, dels kunna uppvisa fördjupade kunskaper och färdigheter i kursens delmoment.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos prefekten för Estetiska ämnen begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information, se http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.