Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Musikproduktion 2, 30 hp

Engelskt namn: Music Production 2

Denna kursplan gäller: 2020-02-24 och tillsvidare

Kurskod: 1MU040

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-03-11

Innehåll

Kursen är uppdelad i fyra moduler, vilka baseras på ingående studier i och av digitala och analoga inspelningsmiljöer. I vissa moment fördjupas förståelsen av det konstnärliga arbetet genom studier i musikteori med tillhörande arrangerings- och kompositionstekniker, samt tillämpad musik- och produktionsanalys. Även mellanmänskliga aspekter kopplade till musikproducentrollen kommer att behandlas och diskuteras. Kursens olika delar kommer att genomföras och dokumenteras utifrån ett medvetet metodiskt arbete och vetenskapligt förhållningssätt. Arbetet i kursen utmynnar även i skapandet av en konstnärlig portfolio avsedd för studentens kommande yrkesutövning.
 
Modul 1 - Produktionsanalys, 7,5 hp
Modulen fokuserar på olika strategier och aspekter av musikproduktionsanalys. Modulen  innehåller fördjupning inom de olika digitala och teoretiska verktyg som krävs för att återskapa musikproduktionens olika delar samt fördjupade verktyg i att som producent konstruera och förmedla feedback på ett konstruktivt och framåtsyftande sätt. I modulen påbörjas individuell planering inför det konstnärliga och vetenskapliga slutprojekt som examineras i modul 4. I anslutning till detta tillämpas en forskningsmässigt metodisk strategi med en konstnärlig frågeställning som utgångspunkt. Portfolio och processloggbok förs kontinuerligt utifrån det egna konstnärliga arbetet.
 
Modul 2 - Rösten och andra akustiska instrument, 7,5 hp
Modulen fokuserar på olika sätt att arbeta med diverse akustiska instrument med särskilt fokus på rösten. Modulen innehåller arrangering för olika akustiska instrumentsättningar samt fördjupande studier av inspelningsteknik med fokus på liveinspelning. Modulen innehåller även fördjupning i multilageringspelning samt verktyg för genomförande av blending inom musikproduktion.
 
Modul 3 - Producera på uppdrag, 7,5 hp
Modulen okuserar på olika sorters uppdragsskrivande. Detta i form av musikskapande och produktion till rörlig bild samt produktionsarbete utifrån en demo. Modulen innehåller även olika förberedande redigerings-, mixnings-, och mastringsövningar inför ett mer omfattande studioinspelningsprojektet i modul 3. Detta moment knyter på olika sätt samman musikproduktion, musikteori musikproduktionsanalys, arrangering och musikskapande både genom enskilt och gruppbaserat arbete.
  
Modul 4 - Slutprojekt, 7,5 hp
Sammanfattande modul där studenten, utifrån kursens tidigare moment, förutsätts kunna genomföra ett projekt från kompositionsidé till färdig produkt. Den egenkomponerade låten skall innehålla audio (varav minst ett spår med röst) samt MIDI-baserade instrument. Under modul 4 skall även den kreativa processen redovisas i en vetenskaplig rapport.Kursen är uppdelad i fyra moduler, vilka baseras på ingående studier i och av digitala och analoga inspelningsmiljöer. I vissa moment fördjupas förståelsen av det konstnärliga arbetet genom studier i musikteori med tillhörande arrangerings- och kompositionstekniker, samt tillämpad musik- och produktionsanalys. Även mellanmänskliga aspekter kopplade till musikproducentrollen kommer att behandlas och diskuteras. Kursens olika delar kommer att genomföras och dokumenteras utifrån ett medvetet metodiskt arbete och vetenskapligt förhållningssätt. Arbetet i kursen utmynnar även i skapandet av en konstnärlig portfolio avsedd för studentens kommande yrkesutövning.

Förväntade studieresultat

Modul 1 - Produktionanalys, 7,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna visa
 
Kunskap och förståelse
 • fördjupad kunskap om olika musikgenrers produktionstekniska och konstnärligaförutsättningar och strategier.
 • fördjupad kunskap om vetenskaplig metod kopplad till den egna konstnärliga praktiken. 
Färdighet och förmåga
 • förmåga att genom ett vetenskapligt och konstnärligt förhållningssätt tillämpa produktionstekniska och musikteoretiska kunskaper i sin egen konstnärliga praktik.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • fördjupad förmåga att värdera och lösa problem rörande musikproduktionstekniska och musikanalytiska spörsmål.
 • fördjupad förmåga att analysera, begreppsliggöra och problematisera konstnärliga och produktionstekniska processer.  
Modul 2 -  Rösten och andra akustiska instrument, 7,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna visa
 
Kunskap och förståelse
 • kunskap om rösten och akustiska instruments konstnärliga, arrangemangs- och inspelningstekniska förutsättningar.
 • kunskap om liveinspelningens och multilagerinspelningens konstnärliga och tekniska förutsättningar.
 • kunskap om olika blendingtekniker. 
Färdighet och förmåga
 • förmåga att färdigställa arrangemang för röst(er) och akustiska instrument.
 • färdighet och förmåga att genomföra och bearbeta både multilager och liveinspelningar.
 • färdighet att spela in, bearbeta och använda sig (blending) av samplade och akustiska instrument. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • utifrån konstnärliga, musikteoretiska och inspelningstekniska aspekter genomföra och värdera egna arrangemang av röst(er) och akustiska instrument.  
Modul 3 - Producera på uppdrag, 7,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna visa
 
Kunskap och förståelse
 • kunskaper i tolkning och bearbetning av skilda konstnärliga uttryck i ljudlig gestaltning.
 • kunskaper i konstnärligt samt musikproduktionstekniskt arbete med utgångspunkt i ett befintligt musikdemomaterial. 
Färdighet och förmåga
 • förmåga att tillämpa kunskaper i komposition, redigering, mixning och mastring i gestaltande arbete samt inför studioinspelningsprojekt. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera, analysera, begreppsliggöra och problematisera konstnärliga och musiktekniska processer. 
 
Modul 4 - Slutprojekt, 7,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna visa
 
Kunskap och förståelse
 • att sammanföra kunskap erhållna från tidigare moment till ett musikkaliskt projekt och en vetenskaplig rapport.
Färdighet och förmåga
 • att kunna genomföra ett musikaliskt projekt från musikalisk idé till färdigt resultat.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • att i en vetenskaplig rapport kunna värdera, problematisera och redogöra för de kreativa processer som ägt rum under kursens avslutande moment.

Behörighetskrav

Musikproduktion 1, med godkänt resultat på minst 25 hp (varav 5 hp måste vara godkända från modul 4) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av handledning och seminarier. Seminarier, enskilda och gruppövningar är obligatoriska med examinerande inslag i undervisningen. I kursen integreras teoretiska och vetenskapliga begrepp i den praktiska och konstnärliga verksamheten med koppling till den egna musikaliska praktiken.

Examination

Examination sker individuellt i såväl praktiska som teoretiska delmoment. Examinationen är gestaltande med tillhörande examinerande seminarier där redogörelser för eget verk, samt konstruktiv granskning av andras verk är centralt. Kursen examineras även skriftligt i form av skriftliga rapporter med koppling till den egna konstnärsprocessen.
 
Workshops kan innehålla examinerande moment och närvaro är då obligatorisk (framgår i kursens modulschema).
 
Diskussions- och feedbackgrundande lektionsmoment är examinerande.
 
Vid betygsättning används något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd i både delmoment och kursen i sin helhet. För att erhålla VG på hel kurs ska den studerande har erhållit VG i tre av kursens fyra moduler.
 
Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt begära en ny examniator. Begäran om ny examinator ställs till utbildningsledaren vid humanistisk fakultet.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information, se http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.