Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Nationalekonomi C100:1, 15 hp

Engelskt namn: Economics C100:1

Denna kursplan gäller: 2018-07-23 och tillsvidare

Kurskod: 2NE047

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2014-06-16

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2018-06-07

Innehåll

Moment 1: Mikroekonomi (Microeconomics) (7,5hp/7,5ECTS)
Momentets mål är att ge studenten verktyg för att formulera och analysera samhällsproblem som relaterar till mikroekonomi. Smalt definierat behandlar kursen individens val av konsumtionsvaror och arbetsutbud samt producentens val av produktionsnivå och insatsfaktorer. Målet med kursen är även att ge studenten verktyg att applicera mikroekonomiska metoder på ett bredare spektrum av problem.

Momentet består av tre delar: (1) Matematiska metoder för optimering och analys av komparativ statik. Denna del repeterar första och andra ordningens villkor för optimum och introducerar metoder för analys av hur förändringar i exogena variabler påverkar de optimala nivåerna på valvariablerna i optimum. (2) Analys av individens val av konsumtion och arbetsutbud. Denna del börjar med att gå igenom de grundläggande antaganden som måste vara uppfyllda för att mikroekonomisk analys av en nyttomaximerande individ ska vara möjlig. Därefter studeras individens val ur ett nyttomaximeringsperspektiv samt ur ett utgiftsminimeringsperspektiv. Slutligen studeras komparativ statik. (3) Analys av producentens val av produktionsnivå och insatser av produktionsfaktorer för maximering av vinst alternativt minimering av produktionskostnad. Analysen utgår ifrån produktionsteori under fullständig
konkurrens.

Moment 2: Makroekonomi (Macroeconomics) (7,5hp/7,5ECTS)
Det övergripande syftet med momentet är att ge studenten en djup förståelse för makroekonomi och ekonomisk policy. Kursen består av fyra delar: (1) Kortsiktig analys av den slutna ekonomin där analysramen antingen utgår från ISLM-eller från IS-PC-MR
modellen för att analysera konjunkturen och vilka möjligheter statsmakten har att föra stabiliseringspolitik (2) Kortsiktig
analys av den öppna ekonomin inom ramen för Mundel-Flemingmodellen samt en analys av inflation och arbetslöshet på medellång och lång sikt (3) Långsiktig analys av den slutna ekonomin där både endogen- och exogen tillväxtteori behandlas (4) Analys och tolkning av forskningsrapporter och avancerad ekonomisk information från myndigheter och övriga samhälle
som ligger till grund för den ekonomiska politiken.

Momentets mål är att ge studenten verktyg för att analysera samhällets möjligheter att föra stabiliseringspolitik och analysera konsekvenser på budgetsaldo och statsskuld. I den långsiktiga analysen är målet att studenten skall erhålla en teoretisk ram för att möjliggöra analyser av förändringar av materiell välfärd över tid och skillnader i materiell välfärd mellan länder.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Mikroekonomi (Microeconomics) (7,5hp/7,5ECTS)
Efter avslutat moment ska studenten kunna visa förmåga att:
 • Matematiskt formulera mikroekonomiska problem relaterade till konsumtions- och produktionsval.
 • Behärska tekniker för optimering gällande konsumtions- och produktionsbeslut.
 • Analysera implikationerna av första och andra ordningens villkor för optimum i mikroekonomiska problem under antaganden om rationalitet och fullständig konkurrens.
 • Beräkna och analysera komparativ statik relaterad till mikroekonomiska problem.
 • Beräkna och förklara monetära värden av förändringar i nytta
 • Tillämpa och problematisera nytto- och produktionsteori på relevanta problem.
Moment 2: Makroekonomi (Macroeconomics) (7,5hp/7,5ECTS)
Efter avslutat moment ska studenten kunna visa förmåga att:
 • Analysera och värdera IS-LM-modellen och dess relevans för en sluten ekonomi då penningpolitiken baseras på kontroll av penningmängden.
 • Analysera och tillämpa IS-PC-MR-modellen för en sluten ekonomi på relevanta problem när penningpolitiken baseras på kontroll av inflationstakten.
 • Jämföra och analysera arbetsmarknadens sätt att fungera samt hur löner och inkomster genereras både under fullständig- och ofullständig konkurrens.
 • Analysera penning– och finanspolitikens effekter på kort och medellång sikt för den öppna ekonomin.
 • Kontrastera och förstå anpassningen mot jämvikt för ekonomin som helhet med fokus på inflation och arbetslöshet på medellång- och lång-sikt.
 • Tillämpa och problematisera Solow-Swanmodellen för exogen tillväxt på relevanta problem.
 • Tillämpa Schumpeter- och andra närliggande endogena tillväxtmodeller för att förstå hur traditionell kapitalbildning, humankapitalbildning och investeringar i forskning och utveckling påverkar den materiella välfärden.
 • Analysera och värdera forskningsrapporter och kvalificerad ekonomisk information från övriga samhället.

Behörighetskrav

Nationalekonomi A100 (30 hp) samt Nationalekonomi B100 (30 hp) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av före­läsningar och seminarier.
 

Examination

Examinationen sker dels i form av seminarium och inlämningsuppgifter dels i form av skriftlig salstentamen efter respektive moments slut. Resultatet från seminarier och inlämningsuppgifter gäller endast under innevarande termin.

För studerande som inte har ett godkänt resultat från seminarier eller inlämningsuppgifter får vid respektive moments avslutande skriftliga salstentamen istället besvara frågor som motsvarar dessa delar.

För studerande som inte har ett godkänt momentbetyg efter den skriftliga salstentaminan (inkluderande resultat från inlämningsuppgifter etc.) anordnas ett ytterligare provtillfälle i nära anslutning härtill. Följande tentamensmöjligheter ges i regel i samband med att momentet anordnas nästa gång. Därutöver anordnas ett extra tentamenstillfälle varje läsår veckan före
höstterminstart. Information lämnas av studievägledaren eller studiesekreteraren.

På kursens två huvudmoment ges ettdera betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För erhållande av betyget godkänd på hela kursen krävs att båda momenten är godkända. För betyget väl godkänd krävs betyget väl godkänd på båda av de i kursen ingående momenten.

I normalfallet finns det ingen möjlighet till komplettering av underkända betyg. I undantagsfall kan en studerande som på någon examinerande del fått betyget ”Underkänd”, om examinator (ej undervisande lärare) finner det lämpligt, få genomföra en kompletterande uppgift. Den kompletterande uppgiften skall vara av mindre karaktär, tydligt relaterad till det eller de kunskapsmål som ej är uppfyllda samt vara genomförd i nära anslutning till den ursprungliga uppgiften.

Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos rektor vid Handelshögskolan begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

Tillgodoräknanden
Tillgodoräknande sker i enlighet med Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 33

  Moment 1

  Microeconomic theory : basic principles and extensions.
  Nicholson Walter, Snyder Christopher
  Twelfth edition : Boston, MA : Cengage Learning : [2017] : xxi, 761 pages :
  ISBN: 9781305505797
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2

  Macroeconomics : institutions, instability, and the financial system
  Carlin Wendy., Soskice David W.
  2017 : xl, 638 p. :
  ISBN: 9780199655793
  Se bibliotekskatalogen Album

  Till alla moment kan eventuellt "anvisat material" tillkomma till självkostnadspris, dock maximalt 50 kronor per moment.

 • Giltig från: 2022 vecka 1

  Moment 1

  Microeconomics
  Gravelle Hugh, Rees Ray
  3. ed. : Harlow : Prentice Hall : 2004 : viii, 738 s. :
  ISBN: 0-582-40487-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2

  Macroeconomics : institutions, instability, and the financial system
  Carlin Wendy., Soskice David W.
  2017 : xl, 638 p. :
  ISBN: 9780199655793
  Se bibliotekskatalogen Album

  Till alla moment kan eventuellt "anvisat material" tillkomma till självkostnadspris, dock maximalt 50 kronor per moment.

 • Giltig från: 2018 vecka 30

  Moment 1

  Microeconomics
  Gravelle Hugh, Rees Ray
  3. ed. : Harlow : Prentice Hall : 2004 : viii, 738 s. :
  ISBN: 0-582-40487-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2

  Macroeconomics : imperfections, institutions, and policies
  Carlin Wendy, Soskice David W.
  Oxford : Oxford University Press : 2006 : xlii, 810 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0518/2005025376.html
  ISBN: 0-19-877622-5 (hft.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Till alla moment kan eventuellt "anvisat material" tillkomma till självkostnadspris, dock maximalt 50 kronor per moment.