"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Nordiskt friluftsliv, 7,5 hp

Engelskt namn: Nordic Outdoor Life

Denna kursplan gäller: 2023-01-09 och tillsvidare

Kurskod: 6ID026

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottspedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2022-09-16

Reviderad av: Prefekten, 2022-09-16

Innehåll

Idrottspedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang inom idrottens område. Inom det idrottspedagogiska problemområdet behandlas bland annat olika aspekter av fostran, socialisation, utbildning, lärande, undervisning, styrning, organisering och ledning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

I kursen tillämpas kulturella, historiska, sociologiska, politiska och pedagogiska perspektiv på nordiskt friluftsliv. I fokus ligger grundläggande kunskap om och förståelse för trender och traditioner i friluftslivet i Skandinavien, speciellt Sverige. I kursen fokuseras också hur man planerar, organiserar och genomför säkra utomhusaktiviteter för rekreation.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • förstå trender och traditioner i svenskt friluftsliv ur kulturellt, historiskt, sociologiskt, politiskt och pedagogiskt perspektiv.
  • förstå och problematisera begränsningar och möjligheter för friluftsliv i urbana miljöer.

Färdighet och förmåga

  • planera, organisera och genomföra traditionella svenska friluftsaktiviter för rekreation
  • uppvisa säkra och effektiva friluftlivstekniker i olika miljöer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • problematisera och använda metoder för utomhusundervisning, modeller och begrepp som ett sätt att öka och utveckla fysiska förmågor såväl som mellanmänskliga och ekologiska förhållanden.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen ges på engelska. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och exkursioner. Ämnet för den skriftlig uppgiften ska vara godkänt av undervisande läraren, och ligga inom kursens ramar.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:

  • Två individuellt muntliga seminarier (U/G)
  • Två obligatoriska exkursioner (U/G)
  • En individuell skriftlig uppgift (U/G/VG)

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinationsuppgifter har godkänts. För att erhålla betyget väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget väl godkänd har uppnåtts på den skriftliga uppgiften där särskild vikt läggs vid studentens förmåga att analysera kursens innehåll.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. 

Övriga föreskrifter

Deltagande i kursen kan medföra kostnader eftersom genomförandet sker utanför campusområdet och kan medföra övernattningar. Deltagarna förväntas inneha lämplig utrustning för utomhusaktiviteter.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.