Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Nukleärmedicinsk teknik, 7,5 hp

Engelskt namn: Physics of Nuclear Medicine

Denna kursplan gäller: 2018-01-08 och tillsvidare

Kurskod: 5RA011

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2011-09-13

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-06-30

Innehåll

I kursen ges kunskaper om olika nukleärdiagnostiska metoder för att spåra kemiska substansers transport och omsättning i biologiska och andra system samt att ge träning i att kontrollera och optimera avancerad nukleärdiagnostisk utrustning.
Kursen omfattar teknik för produktion av radionuklider, farmakologiska krav, mätning av upptag och utsöndring samt radioimmunoanalyser. Vidare behandlas nukleärmedicinsk apparatur såsom gammakamera, multidetektorsystem, emissionsdatortomografi, positronkamera och kontrollmätningar för dessa. Slutligen behandlas tillämpad interndosimetri, multicompartmentanalys, patient- och personalstrålskydd. I kursen ingår en obligatorisk laborationsdel.

Kursen omfattar tre moment
1. Teoridel, 2,5 hp
2. Räknedel, 2,5 hp
3. Laborationsdel, 2,5 hp

Förväntade studieresultat

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:
- genomföra och utvärdera kvalitetskontroller av gammakamera
- beskriva de grundläggande principerna för bildrekonstruktion vid SPECT
- uppskatta internt absorberad dos till patienter vid diagnostik och terapi med radionuklider
- redogöra för och tillämpa relevanta strålskyddsföreskrifter

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp inklusive kurserna Strålningsdosimetri 15 hp, Medicinsk orientering 5 hp eller Medicin för ingenjörer 6 hp , Stålningsbiologi och strålskydd 7,5 hp, Röntgenteknik 7,5 hp eller motsvarande. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, räkneövningar och handledda laborationer. Laborationerna är obligatoriska.

Examination

Moment 1: Teoridel 2,5 hp
Momentet examineras med skriftlig tentamina. Betyget på momentet bedöms med Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

Moment 2: Räknedel 2,5 hp.
Momentet examineras med skriftlig tentamina. Betyget på momentet bedöms med Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

Moment 3: Laborationsdel 2,5 hp.
Momentet examineras med skriftliga laborationsrapporter. Betyget på momentet bedöms med Underkänd (U) eller Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ska ställas till prefekten vid institutionen för strålningsvetenskaper.
 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 3

Physics in nuclear medicine
Cherry Simon R., Sorenson James A., Phelps Michael E.
3. ed. : Philadelphia, PA : Saunders : cop. 2003 : xiii, 523 s. :
ISBN: 072168341X
Se bibliotekets söktjänst