"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Nuklearmedicinsk teknik, 7,5 hp

Engelskt namn: Physics of Nuclear Medicine

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 3RA029

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Radiofysik

Beslutad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2022-09-07

Innehåll

I kursen ges kunskaper om olika nukleärdiagnostiska metoder för att spåra kemiska substansers transport och omsättning i biologiska och andra system samt att ge träning i att kontrollera och optimera avancerad nukleärdiagnostisk utrustning.
Kursen omfattar teknik för produktion av radionuklider, farmakologiska krav, mätning av upptag och utsöndring samt radioimmunoanalyser. Vidare behandlas nukleärmedicinsk apparatur såsom gammakamera, multidetektorsystem, emissionsdatortomografi, positronkamera och kontrollmätningar för dessa. Slutligen behandlas tillämpad interndosimetri, multicompartmentanalys, patient- och personalstrålskydd. I kursen ingår en obligatorisk laborationsdel.

Kursen omfattar tre moduler
1. Teoridel, 2,5 hp
2. Räknedel, 2,5 hp
3. Laborationsdel, 2,5 hp

Förväntade studieresultat

Studenten ska kunna

Kunskap och förståelse

 • Visa övergripande kännedom om vanliga radionukleider som används inom nuklearmedicin och hur dessa produceras.
 • Ingående redogöra för tekniska och fysikaliska aspekter för SPECT- och PET-system.
 • ​Självständigt kunna beskriva de grundläggande principerna för bildrekonstruktion vid SPECT och PET.
 • Självständigt redogöra för och tillämpa relevanta strålskyddsställningstaganden.
 • Visa översiktlig förståelse för kliniska utmaningar inom nuklearmedicin.
 • Ingående kunna redogöra för principen för radionuklidterapi.
 • Visa övergripande förståelse dekontaminering vid radiologiska olyckor.

Färdighet och förmåga

 • Visa förmåga att genomföra och utvärdera kvalitetskontroller av gammakamera.
 • Självständigt kunna uppskatta internt absorberade doser vid intag av radioaktiva ämnen såväl som inom diagnostik och terapi med radionuklider. 
 • Självständigt kunna hantera och rengöra kontaminerade ytor.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Kritiskt värdera riskerna med nuklearmedicinska metoder.
 • Kritiskt värdera och självständigt tillämpa strålskyddsprinciperna inom nuklearmedicin.

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp inklusive kurserna Strålningsdosimetri 15 hp, Medicinsk orientering 5 hp eller Medicin för ingenjörer 6 hp , Stålningsbiologi och strålskydd 7,5 hp, Röntgenteknik 7,5 hp eller motsvarande. Engelska A/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är campusbaserad och bedrivs i form av föreläsningar, räkneövningar och handledda laborationer. Laborationerna är obligatoriska. Undervisningsspråket är svenska eller engelska.

Examination

Modul 1: Teoridel 2,5 hp
Modulen examineras med salstentamen. Betyget på momentet bedöms med Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

Modul 2: Räknedel 2,5 hp.
Modulen examineras med salstentamen. Betyget på momentet bedöms med Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

Modul 3: Laborationsdel 2,5 hp.
Modulen examineras med skriftliga laborationsrapporter. Betyget på modulen bedöms med Underkänd (U) eller Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen beslutas först när kursens samtliga prov är genomförda och betyg på alla respektive moduler är beslutade. Betyget för hela kursen beräknas genom en sammanvägning av resultatet på examinationerna i modulerna 1 och 2, där  modul 1 ges viktfaktorn 1/2 och modul 2 ges viktfaktorn 1/2. Vedertagna avrundningsregler tillämpas.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad
examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution.
Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för strålningsvetenskaper. För mer information, se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, dnr: FS 1.1-574-22.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.