"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Odontologisk materialvetenskap, 25 hp

Engelskt namn: Dental Materials Science

Denna kursplan gäller: 2021-09-06 och tillsvidare

Kurskod: 3OT162

Högskolepoäng: 25

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Tandläkarutbildningen

Beslutad av: Programrådet för odontologiska program, 2018-12-18

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2021-09-16

Innehåll

Kursen består av tre delkurser:
Delkurs 1:        7 högskolepoäng (termin 3)
Delkurs 2:      11 högskolepoäng (termin 4)
Delkurs 3:        7 högskolepoäng (termin 5)
 
Delkurs 1
Regler och föreskrifter avseende hantering av de plastiska materialen, deras förvaring samt hantering av avfall.
Skärande bearbetning i teori och praktik.
Hållfasthetslära.
Preklinisk operativ kariesterapi.
Plastiska fyllningsmaterials uppbyggnad, sammansättning och kemiska och fysikaliska egenskaper.
Dentala cement.
Dentala materials kravspecifikationer, standardisering och CE-märkning.
Aktuell forskning och utveckling rörande dentala material.

Delkurs 2
Metallers och keramers uppbyggnad, deras sammansättning och kemiska och fysikaliska egenskaper.
Preklinisk operativ kariesterapi.
Kron- och broprotetik med tillhörande materiallära.
CAD/CAM-teknik inom tandvården.
Biologiska aspekter på dentala material.

Delkurs 3
Plastiska fyllningsmaterial.
Preklinisk operativ kariesterapi.
Inlay/onlay, kron- och brorestaurationer med tillhörande materiallära.
Plattprotetik med tillhörande materiallära.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Delkurs 1
Den studerande ska:

 • visa kunskap om skärande bearbetning
 • visa kunskap om plastiska fyllningsmaterials uppbyggnad, sammansättning och kemiska och fysikaliska egenskaper-       
 • visa kunskap om dentala materials kravspecifikationer, standardisering och CE-märkning
 •  visa kunskap om de regler och föreskrifter som omfattar hanteringen av de plastiska materialen, deras förvaring samt hantering av avfall
 • ha insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom ämnesområdet odontologisk materialvetenskap.

Delkurs 2
Den studerande ska:

 • visa kunskap om metallers och keramers uppbyggnad samt deras sammansättning och kemiska och fysikaliska egenskaper samt hantering av avfall
 • visa kunskap om protetiska ersättningar i form av kronor och broar samt de material de framställs i
 • visa kunskap om de regler och föreskrifter som omfattar hanteringen av keramer och metaller inom tandvården och om förvaring och hantering av avfall
 • visa grundläggande kunskap rörande CAD/CAM inom tandvården
 • visa grundläggande kunskap och förståelse för produkter och material som används inom tandvården och deras påverkan på allmänhälsa, munhälsa och miljö.

 
Delkurs 3
Den studerande ska:

 • visa fördjupad kunskap att värdera betydelsen av innehållet och sammansättningen hos de olika dentala materialens för deras möjliga användningsområden
 • visa kunskaper om betydelsen av det praktiska handhavandet av materialen för deras egenskaper och funktion
 • ha kännedom om sambandet mellan vetenskap och beprövade erfarenhet inom utveckling av dental material och deras framställning
 • kritiskt kunna värdera validiteten i information rörande nya material och tekniker, dels kunna bedöma vilka egenskaper som är av speciell betydelse för funktionen hos dessa material och tekniker, dels kunna värdera vad som är objektiv information grundad på vetenskapligt underlag.

 
Färdigheter och förmåga
Delkurs 1
Den studerande ska:

 • ha kunskap om dentala cements och plastiska fyllningsmaterials uppbyggnad, sammansättning och kemiska och fysikaliska egenskapers betydelse för deras praktiska handhavande
 • ha kunskap om betydelsen av de olika materialens sammansättning, handhavandets och framställningsteknikens betydelse för deras kliniska och biologiska egenskaper
 • självständigt kunna utföra preparations- och restaurationsarbete för/med plastiska fyllningsmaterial och visa grundläggande förmåga att kvalitetsbedöma det egna arbetet samt värdera sina kunskaper och sitt handlande inom ämnesområdet.

 
Delkurs 2
Den studerande ska:

 • visa förmåga att kunna tillämpa kunskaper om metallers och keramers uppbyggnad samt hur deras sammansättning och kemiska och fysikaliska egenskaper påverkar metallernas och keramernas praktiska handhavande
 • visa kunskaper om olika framställningstekniker/processer och dess betydelse för materialens kliniska och biologiska egenskaper
 • praktiskt kunna utföra preparations- och restaurationsarbete för/med keramer och metalliska ersättningar och visa fördjupad förmåga att kvalitetsbedöma det egna arbetet samt värdera sina kunskaper och sitt handlande inom ämnesområdet
 • visa kunskap om dentala material och deras påverkan på allmänhälsa, munhälsa och miljö.

 
Delkurs 3
Den studerande ska:

 • självständigt kunna utföra preparations- och restaurationsarbete för/med plastiska fyllningsmaterial
 • självständigt kunna utföra preparations- och restaurationsarbete för/med keramer och metalliska ersättningar för inlay/onlay- och kron- och brorestaurationer
 • självständigt kunna utföra käkregistrering på modell för plattprotetik, inslagning i artikulator och inslipning av hel plattprotes och visa fördjupad förmåga att kvalitetsbedöma det egna arbetet samt värdera sina kunskaper och sitt handlande inom ämnesområdet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska:

 • visa fördjupad förmåga till lagarbete och samverkan med andra personalgrupper inom tandvården och bl.a. kunna interagera med tandtekniker
 • kunna de regler som styr ansvarsfördelning vid framställning och utformning av tandtekniska ersättningar både från Sverige, EU och övriga världen
 • visa förmåga att kritiskt kunna granska, bedöma och använda relevant information samt att på vetenskaplig grund diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar inom området.

Behörighetskrav

Den studerande ska inom tandläkarprogrammet ha genomgått samtliga kurser vilka tidsmässigt föregår denna kurs eller ha motsvarande kunskaper samt ha genomgått kursen i tandanatomi med godkänt resultat. För att få påbörja utbildning på termin 3 ska studenten ska ha uppnått minst 30 högskolepoäng inom programmet. För att få påbörja utbildning på termin 4 ska samtliga kurser på termin 1 vara examinerade med godkänt resultat och studenten ska totalt ha uppnått minst 60 högskolepoäng inom programmet. För att få påbörja utbildning på termin 5 ska samtliga kurser på termin 1-2 vara examinerade med godkänt resultat och studenten ska ha uppnått minst 90 högskolepoäng inom programmet.
Om mer än två terminer förflutit sedan senaste prekliniska praktiken inom programmet kursen, förlorar denna sin giltighet som uppfyllande kurskrav inför resterande delkurser.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av litteraturstudier, föreläsningar, seminarier. Vidare i form av obligatoriska moment såsom demonstrationer, egna laboratorieövningar och genomgång av dessa laboratoriearbeten samt grupparbeten.
Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas kursansvarig som beslutar om hur momentet ska kompletteras.

Examination

Inom varje delkurs bedöms den studerandes prestationer genom muntliga, skriftliga och praktiska examinationer (praktiska prov inom viss tidsram) samt genom kontinuerlig bedömning av den praktiska färdigheten i den praktiska verksamheten i laboratorium/preklinik. För att bli godkänd i kursen krävs godkända skriftliga prov (ett i delkurs 1 och ett i delkurs 2), att övriga prov samt obligatoriska moment är godkända samt godkänd sluttentamen. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av alla dessa moment och sätts först när alla delar är godkända.
Den studerande som underkänts vid praktiska eller teoretiska prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom två månader. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om den studerande efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som erhållit sammanlagt fem provtillfällen men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas.
Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För mer information, se utbildningsplanen.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 36

O'Brien William J.
Dental materials and their selection
4. ed. : Chicago : Quintessence Publ. : cop. 2008 : xiii, 425 s. :
ISBN: 978-0-86715-437-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Fundamentals of operative dentistry : a contemporary approach
Schwartz Richard S., Summitt James B., Robbins J. William
Chicago, Ill. : Quintessence Publ. : 1996 : xii, 424 s. :
ISBN: 0-86715-311-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Milleding Percy G.
Preparations for fixed prosthodontics
Copenhagen : Munksgaard Danmark : 2012 : 294 p. :
ISBN: 87-628-1071-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Undervisningsmaterial samt vetenskapliga artiklar
Tandläkarutbildningen :