Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omvårdnad med inriktning mot intensivvård och medicinsk vetenskap, 15 hp

Engelskt namn: Intensive Care Nursing

Denna kursplan gäller: 2019-07-22 och tillsvidare

Kurskod: 3OM364

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen innehåller fördjupade teoretiska studier i omvårdnad inom intensivvård, behovsinventering och omvårdnadshandlingar till patienter i alla åldrar med olika sjukdomstillstånd. I kursen ingår patofysiologi, diagnos och behandling samt infektionsprevention och hygien vid vanliga sjukdomstillstånd. Vidare ingår övervaknings- och behandlingsstrategier till svårt sjuk patient, komplementära och alternativa metoder (KAM), specifik farmakologi och medicinsk teknik inom verksamhetsområdet. Kursen innehåller studier i patientsäkerhet, teamarbete, ledarskap, kommunikation och etik samt moment i systematiskt omhändertagande. Kursen omfattar två veckor (3 hp) verksamhetsförlagd utbildning. Aspekter på intersektionalitet behandlas i relation till kursens innehåll. Författningar som styr verksamheten behandlas.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
 • analysera patofysiologiska förändringar, orsaker till förändringar, symtom samt medicinsk behandling vid komplexa sjukdomstillstånd och organsvikt hos patienter i olika åldrar
 • med helhetssyn på människan analysera och argumentera för bedömning av evidensbaserade omvårdnadsåtgärder och komplementära behandlingsmetoder lämpliga inom intensivvård
 • analysera och föreslå åtgärder för säker informationsöverföring inom intensivvård samt mellan intensivvård och övriga enheter i samhällets vårdkedja
 • analysera och förklara katastrofmedicinska principer inom intensivvårdssjuksköterskans specialistområde och i samarbete med interprofessionella team
 • utvärdera vård och omvårdnad som inkluderar konsekvenser av vårdskada som orsakar lidande hos den enskilde patienten samt har betydelse för vårdens och samhällets omkostnader
Färdighet och förmåga
 • analysera och problematisera säker omvårdnad relaterat till lagar, föreskrifter, nationella och lokala riktlinjer samt genom dokumentation säkerställa informationsöverföring av vidtagna åtgärder utifrån patientens vårdbehov i  vårdkedjan
 • analysera och argumentera för evidensbaserade personcentrerade omvårdnadsåtgärder inom intensivvård och vid olika smärttillstånd samt bedöma vidtagna åtgärder
 • analysera och argumentera för vikten av situationsmedveten säker vård relaterat till kommunikation, ledarskap och samarbete i intensivvårdsteamet
 • analysera och argumentera för säker hantering av medicinskteknisk utrustning samt preventiva åtgärder för att förhindra smittspridning
 • tillämpa evidensbaserad kunskap i stöd och undervisning av patienter, närstående och medarbetare
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • utifrån ett professionellt och etiskt förhållningssätt problematisera analysera och värdera omvårdnad inom intensivvård som beaktar jämlik vård och inkluderar intersektionalitet
 • reflektera, analysera, och argumentera för den egna förmågan att kommunicera och samarbeta med patient, närstående, medarbetare i intensivvårdsteamet och med personal i samhällets vårdkedja

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs svensk legitimation som sjuksköterska samt att kurserna Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård, 6 hp och Fysiologi med inriktning mot akutsjukvård, 9 hp är genomgångna.

Undervisningens upplägg

Kursen är delvis nätburen med sammankomster på studieorten samt två veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Ett studerandeaktivt lärande tillämpas och studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, övningar, arbete i studiegrupper, föreläsningar, seminarier och kliniska övningar. I samtliga inlämningsuppgifter ska ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och vetenskaplig litteratur refereras. Kliniska övningar är obligatoriska moment.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras i form av individuell skriftlig salstentamen, webbbaserad tentamen, inlämningsuppgifter, Objective Stuctured Clinical Examination (OSCE), två seminarier samt VFU. Vid samtliga examinationer bedöms vetenskaplig integrering för evidensbaserad vård.

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och sitt innehåll motsvarar den underkända perioden. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM364 överlappar helt med innehållet i 3OM215
-Kursen 3OM364 ersätter kursen 3OM215

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 3

  För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

  Vätsketerapi
  Bengtsson Anders, Hjelmqvist Hans, Haljamäe Hengo
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2006 : 256 s. :
  http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/4705158o
  ISBN: 91-47-05158-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Diaz Adolfo
  Vård på (o)lika villkor : en kunskapsöversikt om sociala skillnader i svensk hälso- och sjukvård
  Stockholm : Sveriges kommuner och landsting : 2009 : 87 s. :
  http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc39455_1.pdf
  ISBN: 978-91-7164-437-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården
  Upplaga 51 : 2020 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Liber ISBN 978-914713828-9

  Intensivvård
  Rubertsson Sten, Larsson Anders, Lipcsey Miklos, Smekal David
  Tredje upplagan, grundligt omarbetad och utökad : Stockholm : Liber : [2020] : 840 sidor :
  ISBN: 9789147125883
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Intensivvård : avancerad omvårdnad och behandling
  Stubberud Dag-Gunnar, Gulbrandsen Tove, Langdalen Anne, Toverud Kari C., Westvig Lars
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 692 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/32803-01/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-03771-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mackway-Jones Kevin
  MIMMS - på svenska : major incident medical management and support : praktisk ledning av sjukvård vid en större skadehändelse
  2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 189 s. :
  ISBN: 9789144088174
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Critical care nursing : a holistic approach
  Morton Patricia Gonce, Fontaine Dorrie
  9th ed. : Philadelphia, Pa. ;a London : Lippincott Williams & Wilkins : cop. 2009 : xxxiii, 1502 s. :
  ISBN: 978-1-60547-518-9 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Edberg Anna-Karin
  Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 264 s. :
  Webbdel (aktiveringskod krävs)
  ISBN: 9789144071459
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: www.studentlitteratur.se/minbokhylla

  Etikboken : etik för vårdande yrken
  Sandman Lars, Kjellström Sofia
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 485 sidor :
  ISBN: 9789144120539
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Smärta och smärtbehandling
  Werner Mads, Strang Peter, Wilhelmsson Jan
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2003 : 504 s. :
  ISBN: 91-47-04906-5 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  För området relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer tillkommer.

 • Giltig från: 2019 vecka 30

  För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

  Vätsketerapi
  Bengtsson Anders, Hjelmqvist Hans, Haljamäe Hengo
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2006 : 256 s. :
  http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/4705158o
  ISBN: 91-47-05158-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Diaz Adolfo
  Vård på (o)lika villkor : en kunskapsöversikt om sociala skillnader i svensk hälso- och sjukvård
  Stockholm : Sveriges kommuner och landsting : 2009 : 87 s. :
  http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc39455_1.pdf
  ISBN: 978-91-7164-437-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Raadu Gunnel
  Författningshandbok : för personal inom hälso- och sjukvården.
  46. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 894 s. :
  ISBN: 9789147112234
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  MIMMS - på svenska : ett metodiskt sätt att hantera allvarliga händelser : Major Incident Medical Management and Support
  Hodgetts C.T, Mackway-Jones K, Örtenwall m.fl P
  Lund : Studentlitteratur : 2004 :
  Obligatorisk

  Intensivvård
  Larsson Anders, Rubertsson Sten
  2., grundligt omarb. och utök. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 774 s. :
  ISBN: 978-91-47-09958-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Intensivvård : avancerad omvårdnad och behandling
  Stubberud Dag-Gunnar, Gulbrandsen Tove, Langdalen Anne, Toverud Kari C., Westvig Lars
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 692 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/32803-01/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-03771-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Critical care nursing : a holistic approach
  Morton Patricia Gonce, Fontaine Dorrie
  9th ed. : Philadelphia, Pa. ;a London : Lippincott Williams & Wilkins : cop. 2009 : xxxiii, 1502 s. :
  ISBN: 978-1-60547-518-9 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Edberg Anna-Karin
  Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 264 s. :
  Webbdel (aktiveringskod krävs)
  ISBN: 9789144071459
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: www.studentlitteratur.se/minbokhylla

  Etikboken : etik för vårdande yrken
  Sandman Lars, Kjellström Sofia
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 406 s. :
  ISBN: 9789144059334
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Smärta och smärtbehandling
  Werner Mads, Strang Peter, Wilhelmsson Jan
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2003 : 504 s. :
  ISBN: 91-47-04906-5 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  För området relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer tillkommer.