"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omvårdnad vid diabetes I, 7,5 hp

Engelskt namn: Nursing Care in Diabetes I

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 3OM434

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen behandlar sjukdom, egenvård, behandling och omvårdnadsinsatser vid olika former av diabetes utifrån evidens och bästa praxis. Personcentrerad omvårdnad är ett centralt fokus i kursen. Diabetessköterskans arbete inklusive samarbete med diabetesteamet, patient och närstående samt dokumentation fokuseras.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • analysera och problematisera sjukdomen vid metabolt syndrom, prediabetes, typ 1-, typ 2-diabetes och graviditetsdiabetes samt egenvård och behandling utifrån gällande evidensläge
  • analysera och problematisera diabetesrelaterade komplikationer samt egenvård och behandling utifrån gällande evidensläge och aktuella diabetesriktlinjer

Färdighet och förmåga

  • utifrån olika scenarier bedöma, planera, genomföra, utvärdera och dokumentera individuella mål för omvårdnad och behandling med hänsyn taget till upplevelser och behov hos patienter och närstående samt i samarbete med andra personalgrupper i diabetesteamet
  • värdera och rekommendera samt förskriva tekniska hjälpmedel vid diabetes

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • bedöma, planera, genomföra och utvärdera omvårdnaden med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om hur intersektionalitet och diskrimineringsgrunder kan påverka omvårdnaden

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen samt yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen är delvis nätburen med sammankomster på studieorten.

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas och studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, föreläsningar, seminarier och gruppövningar, inklusive casemetodik. Seminarierna är obligatoriska.
 
För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras i form av individuell skriftlig salstentamen, caseuppgift inklusive caseseminarium och en gruppuppgift. Vid samtliga examinationer bedöms vetenskaplig integrering för evidensbaserad vård.

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. 

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM434 överlappar helt med innehållet i 3OM286
-Kursen 3OM434 ersätter kursen 3OM286

Litteratur