Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omvårdnad vid diabetes II, 7,5 hp

Engelskt namn: Nursing care in diabetes II

Denna kursplan gäller: 2017-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 3OM287

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: Programrådet för sjuksköterskeprogram - avancerad nivå (PRSA), 2013-01-10

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2016-09-26

Innehåll

Kursen behandlar upplevelser av sjukdom, egenvård och omvårdnadsinsatser vid olika former av diabetes utifrån evidens och bästa praxis. Professionellt sjukdomsperspektiv kontrasteras mot patienters livsvärldsperspektiv. Personcentrerad omvårdnad är ett centralt fokus i kursen och innefattar egenvårdsstöd till patienter och närstående samt dokumentation. Aspekter på ålder, genus, klass och etnicitet samt etik analyseras under kursen.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
  • analysera hur personer med diabetes och deras närstående kan uppleva sjukdom och behandling samt kommunikation och interaktion med vårdare
  • analysera och problematisera professionens och patienters olika perspektiv på sjukdom och att vara sjuk, konsekvenser för omvårdnaden samt de teoretiska referensramar som ligger till grund för de olika perspektiven
Färdighet och förmåga
  • planera genomförande av omvårdnad vid olika former av diabetes och diabeteskomplikationer inklusive personcentrerad kommunikation och egenvårdsstöd. Detta inkluderar att självständigt kunna genomföra personcentrerad egenvårdsrådgivning och uppföljning i såväl livsstilsfrågor som medicinska frågor samt användande av diabeteshjälpmedel i egenvården.
  • självständigt och kontinuerligt dokumentera personcentrerad omvårdnad vid diabetes
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • planera den personcentrerade omvårdnaden med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om hur intersektionalitet och diskrimineringsgrunder påverkar omvårdnaden

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen samt yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs som halvtidsstudier i form av föreläsningar, gruppövningar och seminarier, men fokus ligger på studenternas eget lärande via casemetodik. Alla seminarier är obligatoriska.
 
Kursen är delvis nätburen med sammankomster på studieorten. För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Uppkoppling kan göras på ett campus, lärcentrum eller bibliotek. Uppkopplingshastigheten kan mätas via bredbandskollen.se.

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras i form av analys av intervju med tillhörande rapport (VG-U), caseuppgift (VG-U), caseseminarium (VG-U) och en gruppuppgift (G-U). Vid samtliga examinationer bedöms vetenskaplig integrering för evidensbaserad vård. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinationer är godkända samt aktivt deltagande vid obligatoriska moment. För att bli väl godkänd på kursen krävs att kriterier för godkänd är uppfyllda och att studenten uppnått väl godkänt på caseuppgift, caseseminarium och analys av patientintervju.

Antal provtillfällen är begränsat till totalt fem. Student som har underkänts två gånger i examination av viss kurs/delkurs har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

http://www.umu.se/regelverk

Litteratur