Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omvårdnadens metoder och procedurer, 15 hp

Engelskt namn: Nursing Care - Procedures and Skills

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 3OM371

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2020-10-22

Innehåll

Kursen omfattar omvårdnadens metoder och procedurer där kliniska färdigheter utvecklas med grund i vetenskap och beprövad erfarenhet. Där så är relevant tillämpas RiNS modellen (Research in Nursing Skills). I samband med klinisk färdighetsträning ska läkemedelsberäkning samt kommunikation med och information till fiktiv patient tränas. Därutöver ska patientens behov av delaktighet och lärande beaktas. Kursen omfattar omvårdnadsprocessen som problemlösningsmetod med en introduktion i omvårdnadsanamnes och omvårdnadstatus som grundläggande för omvårdnadsplanering utifrån personcentrerad omvårdnad. Reflektion kring kliniska metoder, relevanta lagar och författningar samt teamarbete ska främja ett patientsäkert förhållningssätt.

Kursen är uppdelad i tre delar. Delarnas övergripande innehåll är:
Del 1 (1,5 hp) - läkemedelsberäkning. Del 2 (6 hp) - subkutana och intramuskulära injektioner, sugning av övre och nedre luftvägar samt tracheostomivård, syrgasbehandling, saturationsmätning, sårbehandling, dränage och suturtagning, ventrikelsond, auskultation av lungor, hjärtsängläge, kompressionsbehandling av underben, samt förflyttningsteknik. Del 3 (7,5 hp) - S-BAR, PVK, PICC-line, CVK och venport, intravenösa injektioner, infusion, transfusion, S-HLR och teamarbete.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • beskriva patientsäkra tillvägagångssätt för i kursen ingående metoder och procedurer utifrån evidensbaserad litteratur
  • reflektera kring olika förutsättningar för information, undervisning och patienters lärande
  • förklara relevanta lagar och författningar och dess relevans för i kursen ingående metoder och procedurer
Färdighet och förmåga
  • tillämpa kliniska färdigheter på ett patientsäkert sätt utifrån relevanta lagar och författningar
  • undervisa och samråda med fiktiv patient på ett respektfullt och professionellt sätt
  • utföra läkemedelsberäkningar och hantera läkemedel på ett patientsäkert sätt
  • visa handlingsberedskap och samarbeta i team
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • reflektera kring begreppet säker vård i relation till omvårdnadens metoder och procedurer samt evidensbaserad litteratur, relevanta lagar och författningar och dess relevans för i kursen ingående metoder och procedurer

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser i termin 1

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupp, föreläsningar samt obligatoriska moment i form av seminarier, övning i omvårdnadsprocessen, färdighetsträning och teamövningar vid kliniskt träningscentrum (KTC). Undervisning på engelska kan förekomma.

Kursen är delvis nätburen med sammankomster på studieorten. För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt webbkamera. Fast uppkoppling är att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Kursen genomförs parallellt med kursen Omvårdnadens teori och vetenskapliga grund, 15 hp, och sträcker sig över terminen.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala; godkänd (G) och underkänd (U). Den kliniska examinationen i del 2 och 3 måste föregås av aktivt deltagande i obligatorisk färdighetsträning på KTC. Kursen examineras i form av en individuell skriftlig salstentamen (del 1). Kliniska färdigheter examineras utifrån fastställda kriterier (del 2 respektive del 3) samt teoretiskt i form av en individuell skriftlig salstentamen (del 2 respektive del 3). 

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

-Innehållet i kursen 3OM371 överlappar helt med innehållet i 3OM320
-Kursen 3OM371 ersätter kursen 3OM320

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 1

Björkman Anna-Maria
Läkemedelsberäkning och läkemedelshantering
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 271 s. :
ISBN: 9789144109534
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Björvell Catrin
Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : en praktisk handbok
3.,[utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 245 s. :
ISBN: 978-91-44-04008-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Medicinsk teknik - Teori, planering och genomförande (bok + digital produkt)
Boman Lennart, Wikström Claes
2 uppl. : Studentlitteratur AB : 2019 : 526 sidor :
ISBN: 9789144121888
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Författningar tillgängliga direktlänk Socialstyrelsen
Inst för omvårdnad :
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs
Obligatorisk

Vårdhandboken
Inst för omvårdnad :
http://www.vardhandboken.se/
Obligatorisk

Hälso- och sjukvårdsrätt : en introduktion för professionsutbildningar
Staaf Annika, Wendel Lotta, Zanderin Lars
Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 141 sidor :
ISBN: 9789147126989
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

S-HLR vuxen för sjukvårdspersonal : kursbok med webbutbildning ; S-HLR barn : hjärt-lungräddning barn för sjukvårdspersonal : kursbok med webbutbildning
Stockholm : Svenska rådet för hjärt-lungräddning : 2016 : 45, 39 s. :
ISBN: 9788282761406
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Omvårdnadens grunder : Perspektiv och förhållningssätt
Friberg Febe, Öhlén Joakim
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 711 sidor :
ISBN: 9789144123189
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album