Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omvårdnadens organisation och ledning del I, 7,5 hp

Engelskt namn: Nursing - Organization and Management I

Denna kursplan gäller: 2021-08-02 till 2023-01-08 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM375

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2021-02-25

Innehåll

Kursen omfattar organisations- och ledarskapsteorier av relevans för sjuksköterskans kliniska verksamhet. Organisationsteorier med lärande i fokus samt vårdledarskap ingår. Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation, styrning och ekonomi och grunderna i arbetsrättslagstiftningen avhandlas. Betydelsen av etik och hållbar utveckling i hälso-och sjukvård ingår. Kursen omfattar även omvårdnad och akut omhändertagande av personer med akuta och traumatiska tillstånd utifrån etiologi, patofysiologi symtombild, diagnostik, behandling och prognos. Katastrofmedicin studeras utifrån lokalt och globalt perspektiv med avseende på organisation, samverkan och ledning vid allvarlig händelse; stor olycka/katastrof samt utifrån principerna för det medicinska omhändertagandet. Det psykosociala omhändertagandet samt krisbearbetning i samband med allvarlig händelse; stor olycka/katastrof studeras. Studenten tränar bedömning, akut omhändertagande och prioritering av skadade patienter med olika tillstånd, i simuleringssituationer. Relevanta lagar och författningar samt intersektionella perspektiv ingår i kursen.

Kursen är uppdelad i två delar. Del 1 - Katastrofmedicin och tillhörande övningar (3 hp), Del 2 - Organisation och ledarskap (4,5 hp).

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • beskriva organisations- och ledarskapsteorier av relevans för sjuksköterskans kliniska verksamhet
  • beskriva hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation, styrning och ekonomi
  • beskriva grunderna i arbetsrättslagstiftningen
  • redogöra för hälso- och sjukvårdens beredskap och organisation i samband med allvarlig händelse samt gällande säkerhetsföreskrifter vid stor olycka/katastrof
  • redogöra för och ha förståelse för psykosocialt omhändertagande av skadade och deras närstående samt medarbetare i samband med akuta tillstånd och stora olyckor/katastrofer 
  • redogöra för handhavande av händelser/katastrofer ur ett nationellt och internationellt perspektiv
Färdighet och förmåga
  • redogöra för och tillämpa ett systematiskt omhändertagande enligt ABCDE samt ge adekvat omvårdnad vid akuta traumatiska tillstånd
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • förklara och tillämpa principerna vid sortering och prioritering av skadade vid allvarlig händelse och/eller stor olycka/katastrof

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser i termin 1-3, genomgångna kurser i termin 4 samt godkänd VFU från termin 4.

Undervisningens upplägg

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupp och föreläsningar. Obligatoriska moment i form av systematiskt omhändertagande, katastrofspel, teamträning med simulering samt etikseminarium ingår. Undervisning och litteratur på engelska kan förekomma.

Kursen är delvis nätburen med sammankomster på studieorten. För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt webbkamera. Fast uppkoppling är att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala; godkänd (G) och underkänd (U). Kursen examineras i form av katastrofövning med individuell bedömning  utifrån fastställda kriterier. Kursen examineras även i form av en webtentamen och ett seminarium med individuell bedömning utifrån fastställda kristerier.

För att bli godkänd på hel kurs krävs godkänt betyg på samtliga examinationer samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet

- Innehållet i kursen 3OM375 överlappar helt med innehållet i 3OM338
- Kursen 3OM375 ersätter kursen 3OM338

Litteratur