Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Omvårdnadens organisation och ledning del I, 7,5 hp

Engelskt namn: Nursing - Organization and Management I

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 till 2021-08-01 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM375

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen omfattar organisations- och ledarskapsteorier av relevans för sjuksköterskans kliniska verksamhet. Organisationsteorier med lärande i fokus samt situationsanpassat ledarskap ingår. Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation, styrning och ekonomi och grunderna i arbetsrättslagstiftningen avhandlas. Betydelsen av etik och hållbar utveckling i hälso-och sjukvård ingår. Kursen omfattar även omvårdnad och akut omhändertagande av personer med akuta och traumatiska tillstånd utifrån etiologi, patofysiologi symtombild, diagnostik, behandling och prognos. Katastrofmedicin studeras utifrån organisation, samverkan och ledning vid allvarlig händelse; stor olycka/katastrof samt utifrån principerna för det medicinska omhändertagandet. Det psykosociala omhändertagandet samt krisbearbetning i samband med allvarlig händelse; stor olycka/katastrof studeras. Studenten tränar bedömning, akut omhändertagande och prioritering av skadade patienter med olika tillstånd, i simuleringssituationer. Relevanta lagar och författningar samt intersektionella perspektiv ingår i kursen.

Kursen är uppdelad i två moment. Moment 1 - Katastrofmedicin och tillhörande övningar (3 hp), Moment 2 - Organisation och ledarskap (4,5 hp).
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • beskriva organisations- och ledarskapsteorier av relevans för sjuksköterskans kliniska verksamhet
  • beskriva hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation, styrning och ekonomi
  • beskriva grunderna i arbetsrättslagstiftningen
  • redogöra för hälso- och sjukvårdens beredskap och organisation i samband med allvarlig händelse samt gällande säkerhetsföreskrifter vid stor olycka/katastrof
  • redogöra för och ha förståelse för psykosocialt omhändertagande av skadade, närstående och medarbetare i samband med akuta tillstånd och stora olyckor/katastrofer 
Färdighet och förmåga
  • redogöra för och tillämpa ett systematiskt omhändertagande enligt ABCDE samt ge adekvat omvårdnad vid akuta traumatiska tillstånd
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • förklara och tillämpa principerna vid sortering och prioritering av skadade vid allvarlig händelse och/eller stor olycka/katastrof

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser i termin 1-3, genomgångna kurser i termin 4 samt godkänd VFU från termin 4.
 

Undervisningens upplägg

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupp, föreläsningar samt obligatoriska moment med simuleringsövningar och praktiska övningar. Undervisning och litteratur på engelska kan förekomma.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt webbkamera. Fast uppkoppling är att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

För distansstudenter ingår i denna kurs en sammankomst om 4-5 dagar på studieorten.

 

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala; godkänd (G) och underkänd (U). Kursen examineras genom katastrofövning med individuell bedömning och individuell webbaserad tentamen (Moment 1), samt seminarium i grupp med individuell bedömning utifrån fastställda kriterier (Moment 2).

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.
 

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.