Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omvårdnadens organisation och ledning del II, 7,5 hp

Engelskt namn: Nursing - Organization and Management II

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 3OM378

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Med utgångspunkt i sjuksköterskans professionella ansvar är kärnkompetenserna säker vård och teamarbete i fokus i denna kurs. Kursen omfattar tillämpning av ledarskap i samverkan med andra professioner, träning i kommunikation, samarbete samt konflikthantering. Jämlik vård och hälsa, intersektionalitet, användandet av IKT samt ekologisk likväl som social och ekonomisk hållbarhet belyses i kursen.
 
Kursen är uppdelad i två moment.
Moment 1 - Interprofessionellt lärande (1,5 hp) Interprofessionellt teamarbete tränas genom simuleringsövningar.
Moment 2 – Individuellt skriftligt arbete (6 hp). 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse 
  • med ett arbetsledarperspektiv beskriva arbetsmiljölagen samt redogöra för hur arbetsrelaterad hälsa/ohälsa kan relateras till arbetsmiljö
  • redogöra för system för patientsäkerhet inom vård och omsorg utifrån sjuksköterskans ansvar som ledare för omvårdnadsarbetet
  • beskriva och förklara hur ledarskap för omvårdnad är reglerat och organiserat inom landstings- och kommunal hälso- och sjukvård
  • beskriva metoder för förbättringskunskap, kvalitetsutveckling och hållbar utveckling 
Färdighet och förmåga 
  • samverka i interprofessionella team utifrån sjuksköterskeprofessionens ansvarsområde
  • analysera samt värdera organisationens och ledarskapets betydelse för interprofessionella team
  • analysera faktorer av betydelse för implementering av ny kunskap i vård och omsorg samt planera genomförande av förbättringsarbete 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
  • utifrån en arbetssituation relaterad till sjuksköterskans arbetsledaransvar samt utifrån relevanta lagar och författningar reflektera kring olika hanteringsstrategier
  • reflektera över och värdera den egna professionens betydelse i interprofessionella team

Behörighetskrav

För tillträde till kurs gäller godkända kurser i termin 1-4, godkänd Omvårdnadens organisation och ledning del I samt genomgången övrig kurs i termin 5.

Undervisningens upplägg

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt skriftligt arbete, seminarium, föreläsningar samt interprofessionellt lärande (IPL) med simulerade teamövningar.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt webbkamera. Fast uppkoppling är att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

För distansstudenter ingår i denna kurs en sammankomst om 4-5 dagar på studieorten.
 
Undervisning och litteratur på engelska kan förekomma. Möjlighet att genomföra internationellt utbyte ges inom kursen. 

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala; godkänd (G) och underkänd (U). Det interprofessionella teamarbetet (Moment 1) examineras, där studentens individuella prestation bedöms utifrån fastställda kriterier. Med utgångspunkt i sjuksköterskans professionella ansvar för utveckling inom vård/omsorg ska studenten planera genomförandet av ett förbättringsarbete som redovisas skriftligt och diskuteras vid ett seminarium där studentens individuella prestation bedöms utifrån fastställda kriterier (Moment 2).
För betyget G på hel kurs krävs godkänt betyg på samtliga examinationer.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.