Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omvårdnadens organisation och ledning del II, 7,5 hp

Engelskt namn: Nursing - Organization and Management II

Denna kursplan gäller: 2022-01-10 och tillsvidare

Kurskod: 3OM378

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2020-10-22

Innehåll

Med utgångspunkt i sjuksköterskans professionella ansvar är kärnkompetenserna säker vård och teamarbete i fokus i denna kurs. Kursen omfattar tillämpning av ledarskap i samverkan med andra professioner, träning i kommunikation, samarbete samt konflikthantering. Jämlik vård och hälsa, intersektionalitet, användandet av IKT samt ekologisk likväl som social och ekonomisk hållbarhet belyses i kursen.
 
Kursen är uppdelad i två delar.
Del 1 -Interprofessionellt lärande (1,5 hp)
Del 2 -Tillämpat ledarskap (6 hp)

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse 
  • med ett ledarperspektiv beskriva arbetsmiljölagen samt redogöra för arbetsrelaterad hälsa/ohälsa samt förutsättningar för jämlik vård/hälsa
  • redogöra för system för patientsäkerhet inom vård och omsorg utifrån sjuksköterskans ansvar som ledare för omvårdnadsarbetet
  • beskriva och förklara hur ledarskap för omvårdnad är reglerat och organiserat inom regional- och kommunal hälso- och sjukvård
  • beskriva metoder för förbättringskunskap, kvalitetsutveckling samt etik i hållbar utveckling
Färdighet och förmåga 
  • samverka i interprofessionella team utifrån sjuksköterskeprofessionens ansvarsområde
  • analysera faktorer av betydelse för implementering av ny kunskap i vård och omsorg samt planera genomförande av förbättringsarbete 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
  • utifrån sjuksköterskans ledaransvar samt utifrån relevanta lagar och författningar reflektera kring uppkomst av konflikter och strategier för konflikthantering
  • reflektera över och värdera den egna professionens, organisationens och ledarskapets betydelse för interprofessionella team

Behörighetskrav

För tillträde till kurs gäller godkända kurser i termin 1-4, samt genomgångna kurser i termin 5.

Undervisningens upplägg

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt skriftligt arbete, seminarium, föreläsningar samt interprofessionellt lärande (IPL) med simulerade teamövningar. Obligatoriskt diskussionsseminarium ingår. Undervisning och litteratur på engelska kan förekomma. Möjlighet att genomföra internationellt utbyte ges inom kursen.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt webbkamera. Fast uppkoppling är att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

För distansstudenter förekommer i denna kurs sammankomster på studieorten.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala; godkänd (G) och underkänd (U). Kursen examineras i from av seminarium och teamövningar, interprofessionellt lärande (del 1) samt med utgångspunkt i sjuksköterskans professionella ansvar för utveckling inom vård/omsorg ska studenten planera genomförandet av ett förbättringsarbete som redovisas skriftligt och diskuteras vid ett seminarium där studentens individuella prestation bedöms utifrån fastställda kriterier (del 2). För betyget G på hel kurs krävs godkänt betyg på samtliga examinationer.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

- Innehållet i kursen 3OM378 överlappar helt med innehållet i 3OM341
- Kursen 3OM378 ersätter kursen 3OM341

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 2

Till all litteratur gäller senaste upplaga

Jämlik vård : normmedvetna perspektiv
Dahlborg Lyckhage Elisabeth, Lyckhage Gunnar, Tengelin Ellinor
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 264 s. :
ISBN: 9789144059068
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Sjuksköterskans kärnkompetenser
Leksell Janeth, Lepp Margret
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 345 s. :
ISBN: 9789147105687
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ledarskap inom vård och omsorg
Lundin Kerstin, Sandström Björn
2. [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 240 s. :
ISBN: 9789144106120
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Nilsen Per
Implementering : teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 263 s. :
ISBN: 978-91-44-06617-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Rosengren Kristina
Vårdledarskap : att utveckla och förbättra framtidens vård och omsorg
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 344 s. :
ISBN: 9789144094557
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Etikboken : etik för vårdande yrken
Sandman Lars, Kjellström Sofia
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 406 s. :
ISBN: 9789144059334
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Thylefors Ingela
Chef- och ledarskap inom välfärdssektorn
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 296 s. :
ISBN: 9789127142442
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Arbetsmiljölag (1977:1160)
Sveriges riksdag : 1977 :
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arbetsmiljolag-19771160_sfs-1977-1160
Obligatorisk

Patientsäkerhetslag (2010:659)
Sveriges riksdag : 2010 :
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659
Obligatorisk