Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omvårdnadens teori och vetenskapliga grund, 15 hp

Engelskt namn: Nursing Care - Concepts and Theoretical Framework

Denna kursplan gäller: 2020-08-03 till 2022-01-09 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM370

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2020-02-27

Innehåll

Kursen omfattar vetenskapliga grunder för omvårdnad dvs. teorier relevanta för omvårdnad samt vetenskapliga metoder. Bärande begrepp inom omvårdnad ingår med fokus på vårdfilosofi, värdegrund, etik, livsvärld, lidande, tröst, hopp, hälsopsykologi, salutogenes, hälsokommunikation och vårdpedagogik samt begreppet evidens. Relevanta lagar och författningar samt intersektionella perspektiv ingår i kursen. Kursen innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med efterföljande yrkesmässig handledning inom omvårdnad (YHIO).

Kursen är uppdelad i tre delar. Del 1 - verksamhetsförlagd utbildning inkluderande relevanta lagar och författningar samt YHIO, 4,5 hp. Del 2 - omvårdnadens bärande begrepp inklusive etisk teori (pliktetik, konsekvensetik och dygdeetik) och hälsopsykologi, 4,5 hp. Del 3 - vetenskapsteoretiska begrepp, forskningsprocessens olika steg, kvalitativa och kvantitativa metoder för datainsamling och analys, forskningsetiska begrepp samt kritisk granskning och sammanställning av vetenskaplig litteratur i relation till evidensbaserad vård och bärande begrepps betydelse för omvårdnad, 6 hp.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • beskriva omvårdnadens bärande begrepp samt begrepp inom hälsopsykologi och förstå deras betydelse för omvårdnad och sjuksköterskans yrkesutövning
  • beskriva grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp, forskningsprocessens steg samt kvalitativa och kvantitativa metoder för datainsamling och analys
Färdighet och förmåga
  • med ett hälsofrämjande perspektiv/förhållningssätt bedöma behov av, utföra och beskriva grundläggande omvårdnad inom sjuksköterskans ansvarsområde samt tillämpa kliniska färdigheter utifrån relevanta författningar med patientsäkerhet i fokus
  • formulera en akademisk text
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kritiskt granska, värdera och sammanfatta vetenskaplig litteratur och information som ligger till grund för evidensbaserad vård

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser i termin 1.

Undervisningens upplägg

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Ett problematiserande förhållningssätt genomsyrar kursen. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupp, seminarier och föreläsningar. VFU genomförs på särskilda boenden för äldre inom instiutionens/fakultetens avtalsområden, där platsgaranti kan ges. Yrkesmässig handledning (YHIO) samt två seminarier är obligatoriska moment.

Undervisning på engelska kan förekomma.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt webbkamera. Fast uppkoppling är att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Utöver VFU-perioden ingår inga sammankomster på studieorten för distansstudenter.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala; godkänd (G) och underkänd (U). Under VFU bedöms kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utifrån fastställda kriterier (Del 1). Kursen examineras med skriftlig inlämningsuppgift och redovisning i seminarium (Del 2 och 3) samt i form av individuell webbaserad tentamen (Del 3).

För betyget G på hel kurs krävs godkänt betyg på samtliga examinationer samt aktivt deltagande i obligatoriskt moment. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en (1) ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

-Innehållet i kursen 3OM370 överlappar helt med innehållet i 3OM319
-Kursen 3OM370 ersätter kursen 3OM319

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 36

För all kurslitteratur gäller senaste upplagan

Forskningsprocessen - Kvalitativa och kvantitativa perspektiv
Olsson Henny, Sörensen Stefan
4 uppl. : Liber : 2021 : 328 sidor :
ISBN: 9789147140312
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling
Ehrenberg Anna, Wallin Lars, Edberg Anna-Karin
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 483 sidor :
ISBN: 9789144123172
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Omvårdnadens grunder : Perspektiv och förhållningssätt
Friberg Febe, Öhlén Joakim
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 711 sidor :
ISBN: 9789144123189
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Etikboken : etik för vårdande yrken
Sandman Lars, Kjellström Sofia
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 406 s. :
ISBN: 9789144059334
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hälso- och sjukvårdsrätt : en introduktion för professionsutbildningar
Staaf Annika, Wendel Lotta, Zanderin Lars
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 151 s. :
ISBN: 9789147112852
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Thorsén Håkan
Människosyn och etik
3. uppl. : Stockholm : Remus : 2016 : 222 s. :
ISBN: 978-91-86619-09-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Henricson Maria
Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur AB : 2017 : 510 sidor :
ISBN: 978-91-44-11328-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik
Wiklund Gustin Lena, Bergbom Ingegerd
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur AB : 2017 : 468 sidor :
ISBN: 9789144112435
Se bibliotekskatalogen Album

Wiklund Gustin Lena
Psykologi för sjuksköterskor
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 305 sidor :
ISBN: 9789144138008
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album