Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omvårdnadens teori och vetenskapliga grund, 15 hp

Engelskt namn: Nursing Care - Concepts and Theoretical Framework

Denna kursplan gäller: 2023-01-09 och tillsvidare

Kurskod: 3OM370

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2022-08-25

Innehåll

Kursen omfattar vetenskapliga grunder för omvårdnad dvs. teorier och vetenskapliga metoder relevanta för omvårdnad. Kursen är uppdelad i två delar.

Del 1- Bärande begrepp inom omvårdnad ingår med exempelvis fokus på människosyn, etik, lidande, tröst, hopp och vårdrelation. Vidare ingår valda begrepp inom psykologi för sjuksköterskor samt kriser och krishantering. Del 1 omfattar även verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inkluderande relevanta lagar och författningar samt yrkesmässig handledning inom omvårdnad (YHiO).

Del 2 - Vetenskaplig metod belyses genom vetenskapsteoretiska begrepp, forskningsprocessens olika steg, kvalitativa och kvantitativa metoder för datainsamling och analys, forskningsetiska begrepp. Vidare ingår kritisk granskning och sammanfattning av vetenskaplig litteratur i relation till bärande begrepp inom omvårdnad samt evidensbaserad vård. Grundläggande kommunikation och pedagogik beskrivs och diskuteras utifrån vetenskaplig litteratur.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
 • Beskriva bärande begrepp inom omvårdnad och förstå deras betydelse för omvårdnad och sjuksköterskans yrkesutövning
 • Förstå människan utifrån psykologiska perspektiv 
 • Beskriva kriser, krisförlopp samt strategier för att hantera kriser i livet
 • Beskriva grunder för kommunikation och pedagogik samt deras betydelse för omvårdnad
 • Beskriva grundläggande vetenskapliga begrepp i relation till vetenskapsteori, forskningsprocessen, forskningsetik samt metoder för datainsamling och analys
 • Beskriva begreppet evidensbaserad vård med koppling till vetenskaplig metod
 • Beskriva exempel på aktuell omvårdnadsforskning
Färdighet och förmåga
 • Med ett hälsofrämjande förhållningssätt tillämpa omvårdnadsprocessens olika faser i relation till grundläggande omvårdnad inom sjuksköterskans ansvarsområde 
 • Tillämpa kliniska färdigheter utifrån relevanta författningar med patientsäkerhet i fokus

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • I en akademisk text reflektera över omvårdnadens begrepp, kristeori, människosyn och etiska teorier och dess konsekvenser för omvårdnad och sjuksköterskans arbete
 • Utifrån vetenskaplig litteratur reflektera över kommunikativ förmåga samt lärande i förhållande till omvårdnad och sjuksköterskans yrkesutövning
 • Tillämpa etiskt och professionellt förhållningssätt i relation till patienter och närstående
 • Kritiskt granska, värdera och sammanfatta vetenskaplig litteratur 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser 3OM367 och 3OM368

Undervisningens upplägg

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Ett problematiserande förhållningssätt genomsyrar kursen. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupp, seminarier och föreläsningar. VFU genomförs på särskilda boenden för äldre inom institutionens/fakultetens avtalsområden, där platsgaranti kan ges.

YHiO är obligatoriska moment. Undervisning på engelska kan förekomma.

För de nätbaserade delarna av utbildningen krävs tillgång till dator med bra och stabil internetuppkoppling, ett headset med mikrofon samt webbkamera. Saknas internet kan bibliotek eller lärcentrum vara ett alternativ.

Utöver VFU-perioden ingår inga sammankomster på studieorten för distansstudenter.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala; godkänd (G) och underkänd (U). Under VFU bedöms kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utifrån fastställda kriterier (Del 1). Kursen examineras med skriftlig inlämningsuppgift, seminarier samt i form av en individuell webbaserad tentamen (Del 1 och 2).

För betyget G på hel kurs krävs godkänt betyg på samtliga examinationer samt aktivt deltagande i obligatoriskt moment. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en (1) ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.
Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

- Innehållet i kursen 3OM370 överensstämmer med kursen 3OM319 med undantaget att momentet kris och krishantering nu ingår i kursen.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.