"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Oral diagnostisk radiologi 1, 9 hp

Engelskt namn: Oral and Maxillofacial Radiology 1

Denna kursplan gäller: 2022-09-05 och tillsvidare

Kurskod: 3OD044

Högskolepoäng: 9

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Tandläkarutbildningen

Beslutad av: Programrådet för odontologiska program, 2013-01-07

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2022-05-25

Innehåll

Kursen ges inom tandläkarprogrammet, termin 4.

 • Fysikalisk bakgrund och tekniska förutsättningar för odontologisk radiologi.
 • Röntgenstrålningens biologiska verkan och strålsäkerhetsarbete.
 • Strålskyddslagstiftning.
 • Röntgenanatomi i huvud- och halsområdet.
 • Röntgenbildtagningsträning med intraoral teknik och med panoramateknik.
 • Tolkning av radiografiska undersökningar.
 • Radiografisk diagnostik av patologiska förändringar med tyngdpunkt på sjukdomar i tänder och käkben.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska

 • visa grundläggande kunskap om strålningsfysik och strålningsbiologi
 • visa grundläggande kunskap om strålskyddslagstiftningen vid intraoral röntgenundersökning samt vid panoramaröntgenundersökning
 • visa grundläggande kunskap om funktionen hos de röntgenapparater och detektorer som används vid intraorala röntgenundersökningar och vid panoramaröntgenundersökningar
 • visa grundläggande kunskaper om radiografisk projektionslära och bildtagningsteknik för avbildning av tänder och käkar
 • visa kunskap om hur anatomiska strukturer avbildas vid radiografisk undersökning med intraoral teknik och med panoramaröntgenteknik
 • visa grundläggande kunskap i diagnostik av patologiska förändringar som kan uppträda i tänder och käkar.

Färdighet och förmåga
Den studerande ska

 • kunna identifiera ordinär anatomi och patologiska förändringar, det vill säga vara väl förtrogen med den diagnostik som krävs i allmän tandläkarpraktik
 • med stöd kunna genomföra och bedöma kvaliteten på undersökningar gjorda med intraoral teknik och panoramaröntgenteknik
 • i teoretisk redovisning och i egna patientundersökningar visa grundläggande färdigheter i hur intraorala röntgenundersökningar och panoramaröntgenundersökningar utförs.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska

 • kunna formulera och värdera frågeställningar inför odontologiska röntgenundersökningar som utförs med intraoral teknik och med panoramaröntgenteknik
 • visa att han/hon har utvecklat en grundläggande färdighet i att kommunicera med patienter och att han/hon kan samverka med anhöriga och medarbetare inom tandvården.

Behörighetskrav

Den studerande ska inom tandläkarprogrammet ha genomgått samtliga kurser vilka tidsmässigt föregår denna kurs eller ha motsvarande kunskaper. För att få påbörja utbildning på termin 4 ska samtliga kurser på termin 1 vara examinerade med godkänt resultat och studenten ska totalt ha uppnått minst 60 högskolepoäng inom programmet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, case, demonstrationer, laborationer, grupparbeten samt obligatoriska övningar och klinisk träning i undersökningar av patienter.
Vid frånvaro eller underkänd prestation på obligatoriska moment har studenten rätt till ett förnyat tillfälle eller bli hänvisad en alternativ ersättningsuppgift. Sådana ska i första hand erbjudas under pågående kurs.

Examination

Den studerandes kunskaper och prestationer bedöms genom skriftliga prov vilka betygsätts med betygen underkänd eller godkänd. Klinisk träning utvärderas kontinuerligt under kursen. För att bli godkänd i kursen krävs att de skriftliga proven samt obligatoriska moment och klinisk träningen är genomförda och godkända.

Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer. Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet för odontologiska program(PRO).
Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom tre månader. Infaller provtillfället i nära anslutning till terminsslut ska prov anordnas senast två veckor efter ny terminsstart. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Den studerande som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som erhållit sammanlagt fem provtillfällen men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt.

Studentens avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger.
Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Vid praktik har studenten rätt att byta examinator redan efter första provtillfället. Anhållan om att få byta examinator inlämnas till programrådet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 36

White and Pharoah's oral radiology : principles and interpretation
Mallya Sanjay M., Lam Ernest W.N.
8th edition. : St. Louis, Missouri : Elsevier : [2019] : ix, 659 pages :
ISBN: 9780323543835
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Bok hittar ni online https://search.ub.umu.se/discovery/fulldisplay?docid=alma9921578820504996&context=L&vid=46UMEA_INST:UmUB&lang=sv&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,clinical%20key&offset=0