"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Oral diagnostisk radiologi 2, 2 hp

Engelskt namn: Oral and Maxillofacial Radiology 2

Denna kursplan gäller: 2021-12-13 och tillsvidare

Kurskod: 3OD045

Högskolepoäng: 2

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Tandläkarutbildningen

Beslutad av: Programrådet för odontologiska program, 2013-01-07

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2021-12-29

Innehåll

Kursen ges inom tandläkarprogrammet, termin 9.

 • Radiografisk diagnostik av patologiska förändringar med tyngdpunkt på sjukdomar i käkar och kringliggande vävnader.
 • Röntgenbildtagningsträning med intraoral teknik och med panoramateknik.
 • Strålskyddslagstiftning.
 • Auskultation vid specialistundersökningar i odontologisk radiologi.
 • Kvalitetsarbete .

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska

 • ha inhämtat fördjupade kunskaper om tolkning av radiografiska tecken som ligger till grund för diagnostik vid intraoral röntgenundersökning och vid panoramaröntgenundersökning
 • ha övergripande kunskaper om andra bildgivande undersökningsmetoder som krävs för fullständig utredning av patologiska förändringar i käkar och kringliggande vävnader.

Färdighet och förmåga
Den studerande ska

 • kunna tillämpa strålskyddslagstiftningen samt redogöra för de nivåer av stråldoser som uppkommer vid intraoral röntgenundersökning och vid panoramaröntgenundersökning
 • kunna genomföra felsökningar och kvalitetssäkringsarbete avseende den radiologiska verksamheten
 • självständigt kunna genomföra och bedöma kvaliteten på undersökningar gjorda med intraoral teknik och med panoramateknik
 • självständigt kunna genomföra adekvat radiografisk diagnostik utifrån röntgenndersökningar av tänder och käkar samt kunna identifiera sådana patologiska förändringar som ger anledning till remiss till specialist.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska

 • kunna värdera när röntgenundersökningar är berättigade och genomföra dessa på ett optimerat sätt genom att välja en undersökningsteknik som har lämplig form och omfattning med hänsyn tagen till frågeställning, strålningsrisker, strålskydd och möjlighet till diagnostik
 • värdera sin radiologiska verksamhet samt kritiskt följa den vetenskapliga utvecklingen inom ämnet
 • visa att han/hon har utvecklat en professionalitet i sin kommunikation med patienter och på ett adekvat sätt kan kommunicera med specialister och samverka med andra medarbetare.

Behörighetskrav

Univ: Den studerande ska inom tandläkarprogrammet ha genomgått samtliga kurser vilka tidsmässigt föregår denna kurs eller ha motsvarande kunskaper. För att följa kursen måste kursen Oral diagnostisk radiologi 1 vara godkänd.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, demonstrationer, laborationer, grupparbeten samt obligatorisk klinisk träning med undersökningar av patienter och auskultationer vid specialistundersökning.
Vid frånvaro eller underkänd prestation på obligatoriska moment har studenten rätt till ett förnyat tillfälle eller bli hänvisad en alternativ ersättningsuppgift. Sådana ska i första hand erbjudas under pågående kurs.

Examination

Kursen avslutas med sluttentamen. Klinisk träning utvärderas kontinuerligt under kursen. För att bli godkänd i kursen krävs att den skriftliga sluttentamen och den obligatoriska kliniska träningen är genomförd och godkänd.

Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom tre månader. Infaller provtillfället i nära anslutning till terminsslut ska prov anordnas senast två veckor efter ny terminsstart. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Den studerande som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som erhållit sammanlagt fem provtillfällen men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en studerande under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt.

Den studerande avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Den studerande har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger.

Om den studerande vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska den studerande ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att den studerande inte förbrukat sina praktiktillfällen. Vid praktik har den studerande rätt att byta examinator redan efter första provtillfället. Anhållan om att få byta examinator inlämnas till examinator.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 50

White and Pharoah's oral radiology : principles and interpretation
Mallya Sanjay M., Lam Ernest W.N.
8th edition. : St. Louis, Missouri : Elsevier : [2019] : ix, 659 pages :
ISBN: 9780323543835
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kompendier och videor framställda vid oral diagnostisk radiologi som finns tillgängliga i lärplattformen Canvas.
Tandläkarutbildningen :
Obligatorisk