"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Oral hälsoinriktad prevention och behandling, 30 hp

Engelskt namn: Oral health prevention and treatment

Denna kursplan gäller: 2024-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 3OT170

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Oral hälsa: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: Programrådet för odontologiska program, 2020-09-17

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2023-11-28

Innehåll

Utifrån ett evidensbaserat perspektiv studeras prevention och behandling av de vanligaste orala sjukdomarna. I kursen breddas även studierna i undersökningsmetodik med fokus på röntgen. Kursen innehåller två parallella moduler: Undersöknings- och behandlingsmetoder samt Orala sjukdomar - prevention och strategier.

Förväntade studieresultat

Undersöknings- och behandlingsmetoder, 15 hp
 
Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna

 • beskriva hur röntgenstrålning uppkommer och växelverkar med materia, strålningens biologiska verkan och strålskydd samt innehållet i relevanta författningar av betydelse för tandhygienistens yrkesutövning (Examensmål 1, 5, 7, 10)
 • redogöra för utrustning och tekniker för intra-oral röntgenundersökning samt översiktligt beskriva panoramaröntgenbildens användningsområde och begränsningar (Examensmål 1, 5, 7, 10)
 • utifrån ett vetenskapligt perspektiv diskutera undersökningsmetodernas användbarhet för diagnostik av karies och sjukdomar kring tänder och tandimplantat (Examensmål 1, 5, 7, 10)
 • beskriva patientsäkert arbete inom tandvården samt relatera till relevanta författningar (Examensmål 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15)
 • redogöra för funktion och hantering av utrustning, material och instrument avsedda för prevention och orsaksinriktad behandling av karies och sjukdomar kring tänder och tandimplantat med beaktande av hygienrutiner (Examensmål 1, 5, 6, 7, 8, 13)

Färdigheter och förmåga
Studenten ska kunna

 • kommunicera om joniserande strålning och dess risker samt samverka med patienter och medarbetare kring röntgenundersökningar (Examensmål 7, 9, 10, 14)
 • formulera frågeställningar inför röntgenbildstagning, självständigt utföra intraorala röntgenundersökningar, tillämpa hygienrutiner och regelverk, kritiskt bedöma röntgenbilders kvalitet och utifrån detta modifiera sitt arbete (Examensmål 7, 11)
 • granska och tolka intraorala röntgenbilder för diagnostik av marginal benförlust och karies, identifiera normalanatomi och observera avvikelser (Examensmål 7, 10, 11)
 • redogöra för, identifiera och motivera val av instrument samt ergonomiskt utföra praktiska behandlingsmoment (Examensmål 6, 8)
 • förklara principer för och visa relevant teknik för lokal bedövning i munhålan (Examensmål 8, 9)
 • redogöra för principerna för hjärtlungräddning och använda metoden för hjärt- och lungräddning och defibrillering enligt HLR-rådets riktlinjer för S-HLR (Examensmål 8)
 • förklara principer och funktioner för kliniskt foto, intraoral scanning, hantera digital journal, receptförskrivning och journaldokumentation (Examensmål 5, 7, 8)

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Studenten ska kunna

 • visa ett professionellt förhållningssätt i mötet med människor och reflektera över empatisk förmåga och eget förhållningssätt (Examensmål 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15)
 • reflektera över betydelsen av undersökningens och röntgendiagnostikens kvalitet för behandling, motivera val av behandlingsmetod och instrument samt relatera till hållbar utveckling (Examensmål 1, 7, 8, 9, 11, 13, 15)
 • identifiera behov av ytterligare kunskap för att utveckla den egna kompetensen inom området samt visa ansvar för eget lärande och utveckling (Examensmål 15)

Orala sjukdomar - prevention och strategier, 15 hp
Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna

 • utifrån ett vetenskapligt perspektiv redogöra för planering av och strategier för hälsofrämjande, förebyggande och orsaksinriktad behandling av karies, dental erosion och sjukdomar kring tänder och tandimplantat samt diskutera dess betydelse för hälsa och välbefinnande (Examensmål 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13)
 • utifrån ett vetenskapligt perspektiv förklara beteendeinriktade strategier och metoder för egenvård avseende kariessjukdom, dental erosion och sjukdomar kring tänder och tandimplantat samt smärta och käkfunktionsstörning (Examensmål 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13)
 • diskutera sociala förhållandens inverkan på tandvårdsbehandling och oral hälsa (Examensmål 1, 3, 6, 8, 13)
 • beskriva operativ kariesbehandling, tandersättningar, rotbehandling och parodontal kirurgi samt dess betydelse för oral hälsa och välbefinnande (Examensmål 1, 2, 3, 8, 9, 10, 13)
 • redogöra för lokalbedövning i munhålan och relatera till relevanta författningar (Examensmål 5, 8)
 • redogöra för hur belastningsskador kan förebyggas vid kliniskt arbete inom tandvården (Examensmål 1, 5, 8, 13)

Färdigheter och förmåga
Studente ska kunna

 • kommunicera personcentrerat och genomföra rådgivande samtal om munhälsobeteenden och egenvård (Examensmål 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14)
 • tillämpa rådgivning avseende beteendestrategier och motorisk aktivering (Examensmål 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Studenten ska kunna

 • reflektera över vad ett etiskt, normkritiskt, professionellt och vetenskapligt förhållningssätt innebär relaterat till hälsofrämjande, förebyggande och behandling av orala sjukdomar (Examensmål 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

Behörighetskrav

För att påbörja kursen krävs att samtliga obligatoriska moment är slutförda på föregående kurs, Grundläggande Oral hälsa, 30 hp.

Undervisningens upplägg

Ett studentaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Undervisningen sker i form av litteraturstudier, grupparbeten, föreläsningar och seminarier samt obligatoriska moment i form av demonstrationer, laborationer, klinikförberedande praktisk träning, diagnostikövningar och klinisk träning av röntgenundersökningar i verksamhetsförlagd utbildning. Praktiska examinationer måste föregås av aktivt deltagande i obligatorisk färdighetsträning. Moment där den studerande aktivt behöver delta för att tillgodogöra sig undervisningen är obligatoriska och av säkerhetsskäl kan demonstrationer eller motsvarande samt förberedelser för klinisk undervisning bedömas ha sådan betydelse att obligatorisk närvaro kan krävas utan att prövande moment ingår.

I undervisningens upplägg förväntas tillgång till dator eller läsplatta med internetuppkoppling. Det pedagogiska upplägget är att även ge studenterna möjlighet att träna inför OSCE-examinationen (objective structured clinical examination) och stödja studenterna med att integrera och fördjupa kunskap mellan tidigare kurser. Litteratur på engelska förekommer i kursen.

Examination

Kursen innehåller flera delexaminationer i form av skriftliga inlämningsuppgifter, seminarier, muntliga och skriftliga tentamina, digitaliserad tentamen samt praktiska prov inklusive OSCE. Färdighet och förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt bedöms även löpande i det praktiska arbetet på klinik. Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetsdirektiv. För att bli godkänd på kursen (30 hp) krävs att samtliga delexaminationer samt obligatoriska moment och klinisk träning är genomförda och godkända. Betyg som ges är godkänd (G) eller underkänd (U).

Vid frånvaro från seminarier kontaktas studenten examinator som beslutar om och hur momentet ska kompletteras.

Antalet examinationstillfällen är begränsade till totalt fem varav tre examinationstillfällen ges per kursomgång. Om studenten efter genomgången kurs inte uppnått godkänt resultat kan studenten ansöka om att gå om kursen. Ansökan skickas till programrådet för tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerprogrammet (PRO). Student som genomfört sammanlagt fem examinationer utan godkänt resultat ges inget ytterligare tillfälle och antas inte till kursen på nytt.

Student som underkänts i kursmål relaterade till preklinisk och verksamhetsförlagd utbildning kan erbjudas en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Student som, efter att ha genomgått en ny utbildningsperiod, fortfarande bedöms ha otillräckliga kunskaper och färdigheter, erhåller inga ytterligare resurser för praktisk och klinisk träning.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt.

Studentens avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Student som har behov av en anpassad examination, och som har erhållit ett beslut om rätt till stöd från samordnare för studenter med funktionsnedsättning vid Studentcentrum, ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

 

Övriga föreskrifter

Hälso- och vaccinationsprogram

Inför det verksamhetsintegrerade lärandet erbjuds studenter vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet vaccination mot Hepatit B. Därtill erbjuds studenter som inte vaccinerats mot COVID-19 eller mässling, påssjuka och röda hund (MPR) att komplettera med detta. Medicinska fakulteten står enbart för de kostnader som uppkommer inom hälso- och vaccinationsprogrammet i de fall det skett inom ramen av de av programmen organiserade tillfällena.

Tillgång till verksamhetsintegrerat lärande

Verksamhetsintegrerat lärande (inklusive VFU och klinisk praktik) genomförs inom respektive utbildnings avtal i samverkan med regioner, primärkommuner och ett antal privata aktörer. Om student inte uppfyller praktikplatsens krav utifrån exempelvis arbetsmiljö eller patientsäkerhetsaspekter, kan universitetet inte garantera tillgång till verksamhetsintegrerat lärande. Universitetet ska då undersöka möjligheten att studenten kan erbjudas annan praktikplats inom ramen för universitetets avtal.

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 1

Chitre AP
Manual of Local Anaesthesia in Dentistry
Jaypee Brothers Medical Publishers : 2016 :
Adlibris
Obligatorisk
Läsanvisning: Boken finns att köpa på Adlibris ISBN: 9789352501984

Dental caries : the disease and its clinical management
Fejerskov Ole, Nyvad Bente, Kidd Edwina A.M.
3. ed. : Chichester : Wiley-Blackwell : 2015 : xiv, 466 s. :
ISBN: 9781118935828
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Fossum Bjöörn
Kommunikation : samtal och bemötande i vården
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 472 s. :
ISBN: 978-91-44-07007-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Psykologi för vårdprofessioner
Kaiser Niclas, Lundberg Mattias
Första utgåvan : 2018 : 328 sidor :
ISBN: 9789127140325
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Pedriatric Dentistry: A Clinical Approach
Koch Goran, Poulsen Sven, Espelid Ivar, Haubek Dorte
John Wiley & Sons : 2016 : 408 s. :
ISBN: 9781118913499
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Clinical periodontology and implant dentistry
Lang Niklaus P, Lindhe Jan
6. ed. : Oxford : Wiley-Blackwell : 2015 : 1371 p. (2 vol.) :
ISBN: 97804706724881-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lund Henrik
Odontologisk radiologi
Första upplagan : Stockholm : Gothia Fortbildning : [2019] : 150 sidor :
ISBN: 9789188099921
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nield-Gehrig Jill S.
Fundamentals of periodontal instrumentation & advanced root instrumentation
7. ed. : Baltimore : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins : cop. 2013 : xx, 732 s. :
ISBN: 978-1-60913-331-3 (spiralh.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Hygien och smittskydd i tandvården : att förebygga infektioner
Zimmerman Mikael, Sjöberg Klas
Tredje upplagan : Stockholm : Gothia Fortbildning : [2018] : 254 sidor :
ISBN: 9789177410553
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Karies - diagnostik, riskbedömning och icke-invasiv behandling : en systematisk litteraturöversikt : december 2007
Stockholm : Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) : 2007 : 403 s. :
http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/Karies_2007_fulltext.pdfz Fulltext
ISBN: 978-91-85413-21-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

SBU
Kronisk parodontit  : prevention, diagnostik och behandling : en systematisk litteraturöversikt
Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU : 2004 :
SBU
Obligatorisk

Svensk författningssamling
Regeringskansliet :
https://svenskforfattningssamling.se/

Christidis Nikolaos
Bettfysiologi : orofacial smärta och käkfunktion
Första upplagan : Stockholm : Gothia fortbildning : [2020] : 230 sidor :
ISBN: 9789177411352
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Tandvårdens läkemedel
Borås : 2021 :
https://www.regionvasterbotten.se/VLL/Filer/Tandvardens_Lakemedel_2020-21_web.pdf
Obligatorisk

Health psychology : theory, research & practice
Marks David, Murray M., Estacio Emee Vida
6th edition : London : Sage : [2021] : xv, 678 pages :
ISBN: 9781529723083
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst