"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Oral hälsoinriktad prevention och behandling, 30 hp

Engelskt namn: Oral health prevention and treatment

Denna kursplan gäller: 2023-01-30 och tillsvidare

Kurskod: 3OT170

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Oral hälsa: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: Programrådet för odontologiska program, 2020-09-17

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2023-05-02

Innehåll

Utifrån ett evidensbaserat perspektiv studeras prevention och behandling av de vanligaste orala sjukdomarna. I kursen breddas även studierna i  undersökningsmetodik med fokus på röntgen. Kursen innehåller två parallella moduler: Undersöknings- och behandlingsmetoder samt Orala sjukdomar - prevention och strategier.

Förväntade studieresultat

Undersöknings- och behandlingsmetoder, 15 hp
 
Kunskap och förståelse
Den studerande ska kunna

 • beskriva hur röntgenstrålning uppkommer och växelverkar med materia, strålningens biologiska verkan och strålskydd samt innehållet i relevanta författningar av betydelse för tandhygienistens yrkesutövning
 • redogöra för utrustning och tekniker för intra-oral röntgenundersökning samt översiktligt beskriva panoramaröntgenbildens användningsområde och begränsningar
 • utifrån ett vetenskapligt perspektiv diskutera undersökningsmetodernas användbarhet för  diagnostik av karies och sjukdomar kring tänder och tandimplantat
 • beskriva patientsäkert arbete  inom tandvården samt relatera till relevanta författningar
 • redogöra för funktion och hantering av utrustning, material och instrument avsedda för prevention och orsaksinriktad behandling av karies och sjukdomar kring tänder och tandimplantat med beaktande av hygieniska rutiner 

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska kunna

 • kommunicera om joniserande strålning och dess risker samt samverka med patienter och medarbetare kring röntgenundersökningar
 • formulera frågeställningar inför röntgenbildstagning,  självständigt utföra intraorala röntgenundersökningar,  tillämpa hygienrutiner och regelverk, kritiskt bedöma röntgenbilders kvalitet och utifrån detta modifiera sitt arbete
 • granska och tolka intraorala röntgenbilder för diagnostik av marginal benförlust och karies, identifiera normalanatomi och observera avvikelser
 • redogöra för, identifiera och motivera val av instrument  samt ergonomiskt  utföra praktiska behandlingsmoment
 • förklara principer för och visa relevant teknik för lokal bedövning i munhålan
 • redogöra för principerna för hjärtlungräddning och använda metoden för hjärt- och lungräddning och defibrillering enligt HLR-rådets riktlinjer för S-HLR
 • förklara principer och funktioner för kliniskt foto, intraoral scanning, hantera digital journal och receptförskrivning, dokumentera i journal och relatera till det statliga tandvårdsstödet 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Den studerande ska kunna

 • reflektera över empatisk förmåga och eget förhållningssätt i möten med patienter och personal
 • reflektera över betydelsen av undersökningens och röntgendiagnostikens kvalitet för behandling, motivera val av behandlingsmetod och instrument samt relatera till hållbar utveckling
 • identifiera behov av ytterligare kunskap för att utveckla den egna kompetensen inom området samt visa ansvar för eget lärande och utveckling

Orala sjukdomar - prevention och strategier, 15 hp
Kunskap och förståelse
Den studerande ska kunna

 • utifrån ett vetenskapligt perspektiv redogöra för planering av och strategier för hälsofrämjande, förebyggande och orsaksinriktad behandling av karies, dental erosion och sjukdomar kring tänder och tandimplantat samt diskutera dess betydelse för hälsa och välbefinnande
 • utifrån ett vetenskapligt perspektiv förklara beteendeinriktade strategier och metoder för egenvård avseende kariessjukdom, dental erosion och sjukdomar kring tänder och tandimplantat samt smärta och käkfunktionsstörning.
 • diskutera sociala  förhållandens inverkan på  tandvårdsbehandling och oral hälsa
 • beskriva operativ kariesbehandling, tandersättningar, rotbehandling och parodontal kirurgi samt dess betydelse för oral hälsa och välbefinnande
 • redogöra för lokalbedövning i munhålan  och relatera till  relevanta författningar.
 • redogöra för hur belastningsskador kan förebyggas vid kliniskt arbete inom tandvården 

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska kunna

 • kommunicera personcentrerat och genomföra rådgivande samtal  om munhälsobeteenden och  egenvård
 • tillämpa rådgivning avseende beteendestrategier och motorisk aktivering 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Den studerande ska kunna

 • reflektera över vad ett etiskt, normkritiskt, professionellt och vetenskapligt förhållningssätt innebär relaterat till hälsofrämjande, förebyggande och behandling av orala sjukdomar

Behörighetskrav

För att påbörja kursen krävs att samtliga obligatoriska moment är slutförda på föregående kurs, Grundläggande Oral hälsa.

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Undervisningen sker i form av litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, demonstrationer, laborationer, grupparbeten, klinikförberedande praktisk träning, diagnostikövningar och klinisk träning av röntgenundersökningar i verksamhetsförlagd utbildning. I undervisningens upplägg förväntas tillgång till dator eller läsplatta med internetuppkoppling. Det pedagogiska upplägget är att även ge studenterna möjlighet att träna inför OSCE-examinationen (objective structured clinical examination) och stödja studenterna med att integrera och fördjupa kunskap mellan tidigare kurser. Litteratur på engelska förekommer i kursen.

Examination

Kursen innehåller flera delexaminationer i form av skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga seminarier, skriftlig tentamen, digitaliserad tentamen samt praktiska prov inklusive OSCE. 
Gällande röntgenundersökningar, bildtagning och röntgendiagnostik, sker examinationen genom skriftliga och digitala prov samt obligatoriska moment. Klinisk träning utvärderas kontinuerligt under kursen.
För att bli godkänd på kursen (30 hp) krävs att samtliga delexaminationer samt obligatoriska moment och klinisk träning är genomförda och godkända. Betyg som ges är godkänd (G) eller underkänd (U).
Vid frånvaro från seminarier kontaktas examinator som beslutar om hur momentet ska kompletteras, skriftligt eller muntligt. Tiden för inlämning av komplettering av uppgifter följer samma regler som förnyad examination, det vill säga två år efter studentens registrering på kursen.
Den studerande som blivit underkänd i ordinarie examination har rätt att genomgå förnyad examination fyra gånger. Tre examinationstillfällen ges per kursomgång. Om studenten efter tre examinationer fortfarande är underkänd kan studenten ansöka om att gå om kursen. Ansökan skickas till programrådet för odontologi. Den studerande som genomfört sammanlagt fem examinationer men inte blivit godkänd ges inget ytterligare tillfälle och kan inte antas till kursen på nytt.
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt.
Studentens avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger.
Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Vid praktik har studenten rätt att byta examinator redan efter första provtillfället. Anhållan om att få byta examinator inlämnas till examinator.

Student som underkänts i kursmål relaterade till verksamhetsförlagd utbildning kan erbjudas en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Studerande som, efter att ha genomgått en ny utbildningsperiod fortfarande bedöms ha otillräckliga kunskaper och färdigheter, erhåller inga ytterligare resurser för klinisk träning. För studerande som är godkänd i samtliga moment förutom skriftliga uppgifter och seminarier är antalet provtillfällen begränsat till fem.

Student som underkänts i kursmål relaterade till verksamhetsförlagd utbildning kan erbjudas en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Studerande som, efter att ha genomgått en ny utbildningsperiod fortfarande bedöms ha otillräckliga kunskaper och färdigheter, erhåller inga ytterligare resurser för klinisk träning. För studerande som är godkänd i samtliga moment förutom skriftliga uppgifter och seminarier är antalet provtillfällen begränsat till fem.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.