Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Oral kirurgi 1, 3 hp

Engelskt namn: Oral and Maxillofacial Surgery 1

Denna kursplan gäller: 2021-09-06 och tillsvidare

Kurskod: 3OT145

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Tandläkarutbildningen

Beslutad av: Programrådet för odontolgiska program, 2012-12-20

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2021-09-16

Innehåll

Kursen ges inom tandläkarprogrammet, termin 5.
 • Lokalanestesi.
 • Generell anestesi och sedering.
 • Åtgärder vid akuta kollapstillstånd.
 • Tandextraktion.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska
 • Redogöra för olika lokalanestesipreparat dess dosering och maximaldoser
 • Redogöra för grundläggande användning av lokalanestetika
 • beskriva indikationer samt principer för tandextraktion och vilka instrument som används
 • beskriva principer för generell anestesi samt preoperativ sedering
 • beskriva skillnaderna mellan generell anestesi och sedering
 • beskriva pre-, peri- och postoperativ smärta och smärtbehandling
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
 • kunna bedöma faktorer av betydelse för val av lokalanestesipreparat
 • självständigt kunna utföra lokalbedövning, kunna beskriva om det kliniska tillvägagångsättet vid tandextraktion samt under handledning kunna utföra tandextraktionsmoment
 • kunna åtgärda akuta kollapstillstånd till följd av behandling eller som följd av patientens hälsotillstånd
 • kunna bedöma patientens hälsotillstånd och dess betydelse för sedering, lokalbedövning och smärtbehandling.
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Den studerande ska
 • visa att han/hon har förmåga till teamarbete och samverkan med patienter och medarbetare inom tandvården
 • visa ett empatiskt förhållningssätt samt kunna diskutera terapier och omhändertagande av patienter.

Behörighetskrav

Den studerande ska inom tandläkarprogrammet ha genomgått samtliga kurser vilka tidsmässigt föregår denna kurs eller ha motsvarande kunskaper.
För att få påbörja utbildning på termin 5 ska samtliga kurser på termin 1-2 vara examinerade med godkänt resultat och studenten ska ha uppnått minst 90 högskolepoäng inom programmet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av litteraturstudier, föreläsningar, demonstrationer, laborations- och grupparbeten samt behandling av egna patienter. Obligatorisk närvaro gäller för demonstrationer, laborations- och grupparbeten och behandling av egna patienter.
Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas kursansvarig som beslutar om hur momentet ska kompletteras.

Examination

Den studerandes kunskap bedöms genom skriftliga och praktiska examinationer inom varje moment. För att bli godkänd på kursen krävs godkänt förhör, genomförande av obligatoriska moment och godkänd klinik. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av alla dessa moment och sätts först när alla delar är godkända. Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer. Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet för odontologiska program (PRO).

Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att delta i ytterligare prov inom tre månader. Infaller provtillfället i nära anslutning till terminsslut ska prov anordnas senast två veckor efter ny terminsstart. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.
Den studerandes kunskap bedöms genom skriftliga och praktiska examinationer inom varje moment. För att bli godkänd på kursen krävs godkänt förhör, genomförande av obligatoriska moment och godkänd klinik. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av alla dessa moment och sätts först när alla delar är godkända. Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer. Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet (PRO).

Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom två månader. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Den studerande som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som erhållit sammanlagt fem provtillfällen men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studentens avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Vid praktik har studenten rätt att byta examinator redan efter första provtillfället. om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet (PRO).

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.


Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 36

Local anaesthesia in dentistry
Baart J. A., Brand H. S.
Chichester, West Sussex : Blackwell : cop. 2009 : xvii, 171 s. :
ISBN: 9781405184366 (pbk. : alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bjørnland Tore
Nordic textbook of oral and maxillofacial surgery
1. edition : Kbh. : Munksgaard : 2021 : 567 sidor :
ISBN: 9788762820128
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Undervisningsmaterial samt vetenskapliga artiklar
Tandläkarutbildningen :